Новини

Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації

Верховна Рада УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

І. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

1. (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255) викласти в такiй редакцiї:

«2. Порядок виконання вiйськово-транспортного обов’язку визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок вiдшкодування державою вартостi майна чи збиткiв, яких зазнають центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, iншi державнi органи, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи i органiзацiї, а також громадяни внаслiдок примусового вилучення чи вiдчуження транспортних засобiв в особливий перiод, визначається законом».

2. У (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2011 р., № 31, ст. 303, № 45, ст. 487; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 березня 2014 року № 1127-VІІ):

1) у :

частину четверту пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

«вiйськова служба за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод».

У зв’язку з цим абзаци третiй–шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим–сьомим;

2) пiсля слiв «для здобуття освiти» доповнити словами «проходження служби у вiйськовому резервi»;

3) пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

«якi виконали обов’язки служби у вiйськовому резервi протягом строку першого контракту».

У зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий вважати вiдповiдно абзацами п’ятим – восьмим;

4) у :

пункт 1 доповнити словами «громадян, призваних на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод»;

пункт 2 доповнити словами «у тому числi вiйськовозобов’язаних, якi проходять збори, та резервiстiв пiд час мобiлiзацiї»;

5) у :

частини другу, третю та п’яту викласти в такiй редакцiї:

«2. Вiйськовозобов’язанi, якi перебувають у запасi та мають вiйськовi звання рядового, сержантського i старшинського складу, подiляються на розряди за вiком:

1) перший розряд — до 35 рокiв;

2) другий розряд — до 50 рокiв.

3. Особи офiцерського складу, якi перебувають у запасi, подiляються на розряди за вiком:

1) перший розряд:

молодший офiцерський склад — до 45 рокiв;

старший офiцерський склад:

майор (капiтан 3 рангу), пiдполковник (капiтан 2 рангу) — до 50 рокiв;

полковник (капiтан 1 рангу) — до 55 рокiв;

вищий офiцерський склад — до 60 рокiв;

2) другий розряд:

молодший офiцерський склад — до 55 рокiв;

старший офiцерський склад:

майор (капiтан 3 рангу), пiдполковник (капiтан 2 рангу) — до 55 рокiв;

полковник (капiтан 1 рангу) — до 60 рокiв;

вищий офiцерський склад — до 65 рокiв»;

«5. Вiйськовозобов’язанi жiнки, незалежно вiд присвоєних їм вiйськових звань, зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вiк перебування їх у запасi встановлюється 50 рокiв»;

6) у :

включити частину другу такого змiсту:

«2. За громадянами України, якi проходять вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, але не бiльше одного року, зберiгаються мiсце роботи (посада), середнiй заробiток на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, незалежно вiд пiдпорядкування та форм власностi»;

доповнити частиною третьою такого змiсту:

«3. За громадянами України, якi проходять вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, не припиняється державна реєстрацiя пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб — пiдприємцiв».

3. У (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2005 р., № 17–19, ст. 267; 2006 р., № 30, ст. 258, № 37, ст. 318; 2009 р., № 24, ст. 296; 2012 р., № 12-13, ст. 82):

1) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

«Пенсiонерам з числа вiйськовослужбовцiв та осiб, якi отримують пенсiю за цим Законом, у разi призову їх на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод до Збройних Сил України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та Державної спецiальної служби транспорту, на службу до органiв внутрiшнiх справ, Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту, податкової мiлiцiї та Державної кримiнально-виконавчої служби України виплата пенсiй на час такої служби не припиняється. Пiсля звiльнення iз служби цих осiб виплата їм пенсiй здiйснюється з урахуванням додаткової вислуги рокiв на день їх демобiлiзацiї. Якщо новий розмiр пенсiї у цих осiб буде нижчим за розмiр, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсiї здiйснюється у розмiрi, який вони отримували на день призову на службу у зв’язку з мобiлiзацiєю».

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

2) доповнити частиною другою такого змiсту:

«Зберiгається право на пенсiю за вислугу рокiв для осiб, якi були звiльненi зi служби до набрання чинностi Законом України вiд 8 липня 2011 року № 3668-VІ «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи» та мають вислугу 20 рокiв, у разi призову їх на службу у зв’язку з мобiлiзацiєю та подальшою демобiлiзацiєю».

4. У (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 428; 2010 р., № 46, ст. 537; 2011 р., № 33, ст. 329):

1) доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

«У разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi України, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та (або) введення правового режиму воєнного стану надання спецiального дозволу на провадження дiяльностi, пов’язаної з державною таємницею, органам вiйськового управлiння, вiйськовим частинам, установам i органiзацiям Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв спецiального призначення, Державної спецiальної служби транспорту, Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, що вiдмобiлiзовуються, доукомплектовуються, заново формуються, здiйснюється у десятиденний термiн»;

2) викласти в такiй редакцiї:

«До складу РСО входять пiдроздiли режиму, криптографiчного, технiчного захисту iнформацiї, секретного дiловодства та iншi пiдроздiли, що безпосередньо забезпечують охорону державної таємницi, залежно вiд специфiки дiяльностi державного органу, органу мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї»;

3) у :

частину першу викласти в такiй редакцiї:

«Перевiрка громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємницi здiйснюється органами Служби безпеки України у строк до одного мiсяця у порядку, встановленому цим Законом i Законом України «Про оперативно-розшукову дiяльнiсть»;

доповнити частиною п’ятою такого змiсту:

«У разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi України, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та (або) введення правового режиму воєнного стану допуск до державної таємницi громадянам України, якi призиваються на вiйськову службу, а також вiйськовослужбовцям та працiвникам Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв спецiального призначення, Державної спецiальної служби транспорту, Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, якi перемiщуються на посади, зайняття яких передбачає наявнiсть допуску до державної таємницi, надається у десятиденний термiн. Порядок проведення перевiрки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємницi визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України».

5. У (Вiдомостi Верховної Ради України, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

1) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

«Вимоги частин першої — третьої цiєї статтi не застосовуються до працiвникiв, якi вивiльняються у зв’язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi, пов’язаних з виконанням заходiв пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод».

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;

2) доповнити частиною третьою такого змiсту:

«Працiвникам, якi призванi на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, але не бiльше одного року, гарантується збереження мiсця роботи, посади i середнього заробiтку».

6. (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 iз наступними змiнами) доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

«Вiйськовослужбовцям, якi були призванi на вiйськову службу за призовом у зв’язку з мобiлiзацiєю, виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої цим пунктом, здiйснюється за перiод такої служби з дня їхнього зарахування на службу без урахування перiоду попередньої вiйськової служби, на якiй вони перебували у мирний час, за винятком тих осiб, якi при звiльненнi з вiйськової служби у мирний час не набули права на отримання такої грошової допомоги. Зазначена допомога виплачується на день демобiлiзацiї таких вiйськовослужбовцiв. Умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги вiйськовослужбовцям, призваним на вiйськову службу за призовом у зв’язку з мобiлiзацiєю, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України».

7. пiсля слова «крiм» доповнити словами та цифрами «частини восьмої статтi 26, яка набирає чинностi з 25 березня 2014 року та».

ІІ. Прикiнцевi положення

1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Виконуючий обов’язки Президента України, Голова Верховної Ради України
О. Турчинов

м. Київ
27 березня 2014 року
№ 1169-VІІ

Теги

Комментировать

Нажмите для комментария