Новини

Закон України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки»

Останнi змiни внесено:

Роздiл I. Загальнi положення

Стаття 1. Законодавство про вiдпустки

Державнi гарантiї та вiдносини, пов’язанi з вiдпусткою, регулюються , цим Законом, , iншими законами та нормативно-правовими актами України.

Стаття 2. Право на вiдпустки

Право на вiдпустки мають громадяни України, якi перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi, а також працюють за трудовим договором у фiзичної особи (далi — пiдприємство).

Іноземцi та особи без громадянства, якi працюють в Українi, мають право на вiдпустки нарiвнi з громадянами України.

Право на вiдпустки забезпечується:

гарантованим наданням вiдпустки визначеної тривалостi iз збереженням на її перiод мiсця роботи (посади), заробiтної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом;

забороною замiни вiдпустки грошовою компенсацiєю, крiм випадкiв, передбачених статтею 24 цього Закону.

Стаття 3. Право на вiдпустки у разi звiльнення

За бажанням працiвника у разi його звiльнення (крiм звiльнення за порушення трудової дисциплiни) йому має бути надано невикористану вiдпустку з наступним звiльненням. Датою звiльнення в цьому разi є останнiй день вiдпустки.

У разi звiльнення працiвника у зв’язку iз закiнченням строку трудового договору невикористана вiдпустка може за його бажанням надаватися й тодi, коли час вiдпустки повнiстю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чиннiсть трудового договору продовжується до закiнчення вiдпустки.

Стаття 4. Види вiдпусток

Установлюються такi види вiдпусток:

1) щорiчнi вiдпустки:

основна вiдпустка (стаття 6 цього Закону);

додаткова вiдпустка за роботу iз шкiдливими та важкими умовами працi (стаття 7 цього Закону);

додаткова вiдпустка за особливий характер працi (стаття 8 цього Закону);

iншi додатковi вiдпустки, передбаченi законодавством;

2) додатковi вiдпустки у зв’язку з навчанням (статтi 13, 14 i 15 цього Закону);

3) творча вiдпустка (стаття 16 цього Закону);

31) вiдпустка для пiдготовки та участi в змаганнях (стаття 16-1 цього Закону);

4) соцiальнi вiдпустки:

вiдпустка у зв’язку з вагiтнiстю та пологами (стаття 17 цього Закону);

вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку (стаття 18 цього Закону);

вiдпустка у зв’язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 цього Закону);

додаткова вiдпустка працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину — iнвалiда з дитинства пiдгрупи А І групи (стаття 19 цього Закону);

5) вiдпустки без збереження заробiтної плати (статтi 25, 26 цього Закону).

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись iншi види вiдпусток.

Стаття 5. Визначення тривалостi вiдпусток

Тривалiсть вiдпусток визначається цим Законом, iншими законами та iншими нормативно-правовими актами України i незалежно вiд режимiв та графiкiв роботи розраховується в календарних днях.

Святковi та неробочi днi (стаття 73 Кодексу законiв про працю України) при визначеннi тривалостi щорiчних вiдпусток та додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину — iнвалiда з дитинства пiдгрупи А І групи (стаття 19 цього Закону), не враховуються.

Роздiл II. Щорiчнi вiдпустки

Стаття 6. Щорiчна основна вiдпустка та її тривалiсть

Щорiчна основна вiдпустка надається працiвникам тривалiстю не менш як 24 календарних днi за вiдпрацьований робочий рiк, який вiдлiчується з дня укладення трудового договору.

Промислово-виробничому персоналу вугiльної, сланцевої, металургiйної, електроенергетичної промисловостi, а також зайнятому на вiдкритих гiрничих роботах, на роботах на поверхнi шахт, розрiзiв, кар’єрiв i рудникiв, на будiвельно-монтажних роботах у шахтному будiвництвi, на транспортуваннi та збагаченнi корисних копалин, надається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 24 календарних днi iз збiльшенням за кожних два вiдпрацьованих роки на 2 календарних днi, але не бiльше 28 календарних днiв.

Працiвникам, зайнятим на пiдземних гiрничих роботах та в розрiзах, кар’єрах i рудниках глибиною 150 метрiв i нижче, надається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 28 календарних днiв незалежно вiд стажу роботи, а в розрiзах, кар’єрах i рудниках глибиною до 150 метрiв — 24 календарних днi iз збiльшенням на 4 календарних днi при стажi роботи на даному пiдприємствi 2 роки i бiльше.

Працiвникам лiсової промисловостi та лiсового господарства, державних заповiдникiв, нацiональних паркiв, що мають лiсовi площi, лiсомисливських господарств, постiйних лiсозаготiвельних i лiсогосподарських пiдроздiлiв iнших пiдприємств, а також лiсництв надається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 28 календарних днiв за Списком робiт, професiй i посад, затверджуваним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Воєнiзованому особовому складу гiрничорятувальних частин надається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 30 календарних днiв, невоєнiзованим працiвникам гiрничорятувальних частин — 24 календарних днi iз збiльшенням за кожних два вiдпрацьованих роки на 2 календарних днi, але не бiльше 28 календарних днiв.

Керiвним працiвникам навчальних закладiв та установ освiти, навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам та науковим працiвникам надається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю до 56 календарних днiв у порядку, затверджуваному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Інвалiдам I i II груп надається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 30 календарних днiв, а iнвалiдам III групи — 26 календарних днiв.

Особам вiком до вiсiмнадцяти рокiв надається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 31 календарний день.

Сезонним працiвникам, а також тимчасовим працiвникам вiдпустка надається пропорцiйно до вiдпрацьованого ними часу. Список сезонних робiт i сезонних галузей затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Положення цiєї статтi щодо тривалостi щорiчної основної вiдпустки не поширюються на працiвникiв, тривалiсть вiдпустки яким установлюється iншими актами законодавства, проте тривалiсть їх вiдпустки не може бути меншою, за передбачену частинами першою, сьомою i восьмою цiєї статтi.

Стаття 7. Щорiчна додаткова вiдпустка за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi та її тривалiсть

Щорiчна додаткова вiдпустка за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi тривалiстю до 35 календарних днiв надається працiвникам, зайнятим на роботах, пов’язаних iз негативним впливом на здоров’я шкiдливих виробничих факторiв, за Списком виробництв, цехiв, професiй i посад, затверджуваним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Конкретна тривалiсть вiдпустки, зазначеної в частинi першiй цiєї статтi, встановлюється колективним чи трудовим договором залежно вiд результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi та часу зайнятостi працiвника в цих умовах.

Стаття 8. Щорiчна додаткова вiдпустка за особливий характер працi та її тривалiсть

Щорiчна додаткова вiдпустка за особливий характер працi надається:

1) окремим категорiям працiвникiв, робота яких пов’язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику для здоров’я, — тривалiстю до 35 календарних днiв за Списком виробництв, робiт, професiй i посад, затверджуваним Кабiнетом Мiнiстрiв України;

2) працiвникам з ненормованим робочим днем — тривалiстю до 7 календарних днiв згiдно iз списками посад, робiт та професiй, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки за особливий характер працi встановлюється колективним чи трудовим договором залежно вiд часу зайнятостi працiвника в цих умовах.

Стаття 9. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорiчну вiдпустку

До стажу роботи, що дає право на щорiчну основну вiдпустку (стаття 6 цього Закону), зараховуються:

1) час фактичної роботи (в тому числi на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається вiдпустка;

2) час, коли працiвник фактично не працював, але за ним згiдно з законодавством зберiгалися мiсце роботи (посада) та заробiтна плата повнiстю або частково (в тому числi час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звiльненням або переведенням на iншу роботу);

3) час, коли працiвник фактично не працював, але за ним зберiгалося мiсце роботи (посада) i йому виплачувалася допомога по державному соцiальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;

4) час, коли працiвник фактично не працював, але за ним зберiгалося мiсце роботи (посада) i йому не виплачувалася заробiтна плата у порядку, визначеному статтями 25 i 26 цього Закону, за винятком вiдпустки без збереження заробiтної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирiчного вiку, а в разi якщо дитина хвора на цукровий дiабет I типу (iнсулiнозалежний), — до досягнення дитиною шiстнадцятирiчного вiку, а якщо дитинi встановлено категорiю «дитина-iнвалiд пiдгрупи А» — до досягнення дитиною вiсiмнадцятирiчного вiку;

5) час навчання з вiдривом вiд виробництва тривалiстю менше 10 мiсяцiв на денних вiддiленнях професiйно-технiчних навчальних закладiв;

6) час навчання новим професiям (спецiальностям) осiб, звiльнених у зв’язку iз змiнами в органiзацiї виробництва та працi, у тому числi з лiквiдацiєю, реорганiзацiєю або перепрофiлюванням пiдприємства, скороченням чисельностi або штату працiвникiв;

7) iншi перiоди роботи, передбаченi законодавством.

До стажу роботи, що дає право на щорiчнi додатковi вiдпустки (статтi 7 та 8 цього Закону), зараховуються:

1) час фактичної роботи iз шкiдливими, важкими умовами або з особливим характером працi, якщо працiвник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалостi робочого дня, встановленої для працiвникiв даного виробництва, цеху, професiї або посади;

2) час щорiчних основної та додаткових вiдпусток за роботу iз шкiдливими, важкими умовами i за особливий характер працi;

3) час роботи вагiтних жiнок, переведених на пiдставi медичного висновку на легшу роботу, на якiй вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторiв.

Якщо працiвник, переведений на роботу на iнше пiдприємство, повнiстю або частково не використав щорiчнi основну та додатковi вiдпустки i не одержав за них грошову компенсацiю, то до стажу роботи, що дає право на щорiчнi основну та додатковi вiдпустки, зараховується час, за який вiн не використав цi вiдпустки за попереднiм мiсцем роботи.

Стаття 10. Порядок надання щорiчних вiдпусток

Щорiчна додаткова вiдпустка, передбачена статтею 7 та пунктами 1 i 2 частини першої статтi 8 цього Закону, надається понад щорiчну основну вiдпустку за однiєю пiдставою, обраною працiвником. Порядок надання додаткової вiдпустки з кiлькох пiдстав встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

Щорiчнi додатковi вiдпустки за бажанням працiвника можуть надаватись одночасно з щорiчною основною вiдпусткою або окремо вiд неї.

Загальна тривалiсть щорiчних основної та додаткових вiдпусток не може перевищувати 59 календарних днiв, а для працiвникiв, зайнятих на пiдземних гiрничих роботах, — 69 календарних днiв.

Щорiчнi основна та додатковi вiдпустки надаються працiвниковi з таким розрахунком, щоб вони були використанi, як правило, до закiнчення робочого року.

Право працiвника на щорiчнi основну та додатковi вiдпустки повної тривалостi у перший рiк роботи настає пiсля закiнчення шести мiсяцiв безперервної роботи на даному пiдприємствi.

У разi надання працiвниковi зазначених щорiчних вiдпусток до закiнчення шестимiсячного термiну безперервної роботи їх тривалiсть визначається пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, за винятком випадкiв, передбачених частиною сьомою цiєї статтi.

Щорiчнi вiдпустки повної тривалостi до настання шестимiсячного термiну безперервної роботи у перший рiк роботи на даному пiдприємствi за бажанням працiвника надаються:

1) жiнкам — перед вiдпусткою у зв’язку з вагiтнiстю та пологами або пiсля неї, а також жiнкам, якi мають двох i бiльше дiтей вiком до 15 рокiв або дитину-iнвалiда;

2) iнвалiдам;

3) особам вiком до вiсiмнадцяти рокiв;

4) чоловiкам, дружини яких перебувають у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами;

5) особам, звiльненим пiсля проходження строкової вiйськової служби, вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, вiйськової служби за призовом осiб офiцерського складу або альтернативної (невiйськової) служби, якщо пiсля звiльнення iз служби вони були прийнятi на роботу протягом трьох мiсяцiв, не враховуючи часу переїзду до мiсця проживання;

6) сумiсникам — одночасно з вiдпусткою за основним мiсцем роботи;

7) працiвникам, якi успiшно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати вiдпустку до часу складання iспитiв, залiкiв, написання дипломних, курсових, лабораторних та iнших робiт, передбачених навчальною програмою;

8) працiвникам, якi не використали за попереднiм мiсцем роботи повнiстю або частково щорiчну основну вiдпустку i не одержали за неї грошової компенсацiї;

9) працiвникам, якi мають путiвку (курсiвку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лiкування;

10) батькам-вихователям дитячих будинкiв сiмейного типу;

11) в iнших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Працiвникам, дiти яких у вiцi до 18 рокiв вступають до навчальних закладiв, розташованих в iншiй мiсцевостi, за їхнiм бажанням надається щорiчна вiдпустка або її частина (не менш як 12 календарних днiв) для супроводження дитини до мiсця розташування навчального закладу та у зворотному напрямi. За наявностi двох або бiльше дiтей зазначеного вiку така вiдпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

Щорiчнi вiдпустки за другий та наступнi роки роботи можуть бути наданi працiвниковi в будь-який час вiдповiдного робочого року.

Черговiсть надання вiдпусток визначається графiками, якi затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником) чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, i доводиться до вiдома всiх працiвникiв. При складаннi графiкiв ураховуються iнтереси виробництва, особистi iнтереси працiвникiв та можливостi для їх вiдпочинку.

Конкретний перiод надання щорiчних вiдпусток у межах, установлених графiком, узгоджується мiж працiвником i власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повiдомити працiвника про дату початку вiдпустки не пiзнiш як за два тижнi до встановленого графiком термiну.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вести облiк вiдпусток, що надаються працiвникам.

Щорiчнi вiдпустки за бажанням працiвника в зручний для нього час надаються:

1) особам вiком до вiсiмнадцяти рокiв;

2) iнвалiдам;

3) жiнкам перед вiдпусткою у зв’язку з вагiтнiстю та пологами або пiсля неї;

4) жiнкам, якi мають двох i бiльше дiтей вiком до 15 рокiв або дитину-iнвалiда;

5) одинокiй матерi (батьку), якi виховують дитину без батька (матерI); опiкунам, пiклувальникам або iншим самотнiм особам, якi фактично виховують одного або бiльше дiтей вiком до 15 рокiв за вiдсутностi батькiв;

6) дружинам (чоловiкам) вiйськовослужбовцiв;

7) ветеранам працi та особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною;

8) ветеранам вiйни, особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, а також особам, на яких поширюється чиннiсть ;

9) батькам-вихователям дитячих будинкiв сiмейного типу;

10) в iнших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Керiвним, педагогiчним, науковим, науково-педагогiчним працiвникам, спецiалiстам навчальних закладiв щорiчнi вiдпустки повної тривалостi у перший та наступнi робочi роки надаються у перiод лiтнiх канiкул незалежно вiд часу прийняття їх на роботу.

Працiвникам, якi навчаються в навчальних закладах без вiдриву вiд виробництва, щорiчнi вiдпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв, часу пiдготовки i захисту дипломного проекту та iнших робiт, передбачених навчальною програмою.

Працiвникам, якi навчаються в середнiх загальноосвiтнiх вечiрнiх (змiнних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвiтнiх школах, щорiчнi вiдпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використанi до початку навчання в цих закладах.

Працiвникам художньо-постановочної частини i творчим працiвникам театрiв щорiчнi вiдпустки повної тривалостi надаються в лiтнiй перiод у кiнцi театрального сезону незалежно вiд часу прийняття їх на роботу.

Стаття 11. Перенесення щорiчної вiдпустки

Щорiчна вiдпустка на вимогу працiвника повинна бути перенесена на iнший перiод у разi:

1) порушення власником або уповноваженим ним органом термiну письмового повiдомлення працiвника про час надання вiдпустки (частина десята статтi 10 цього Закону);

2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробiтної плати працiвнику за час щорiчної вiдпустки (частина перша статтi 21 цього Закону).

Щорiчна вiдпустка повинна бути перенесена на iнший перiод або продовжена в разi:

1) тимчасової непрацездатностi працiвника, засвiдченої у встановленому порядку;

2) виконання працiвником державних або громадських обов’язкiв, якщо згiдно з законодавством вiн пiдлягає звiльненню на цей час вiд основної роботи iз збереженням заробiтної плати;

3) настання строку вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами;

4) збiгу щорiчної вiдпустки з вiдпусткою у зв’язку з навчанням.

Щорiчна вiдпустка за iнiцiативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на iнший перiод тiльки за письмовою згодою працiвника та за погодженням з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником) або iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у разi, коли надання щорiчної вiдпустки в ранiше обумовлений перiод може несприятливо вiдбитися на нормальному ходi роботи пiдприємства, та за умови, що частина вiдпустки тривалiстю не менше 24 календарних днiв буде використана в поточному робочому роцi.

У разi перенесення щорiчної вiдпустки новий термiн її надання встановлюється за згодою мiж працiвником i власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення вiдпустки на iнший перiод, настали пiд час її використання, то невикористана частина щорiчної вiдпустки надається пiсля закiнчення дiї причин, якi її перервали, або за згодою сторiн переноситься на iнший перiод з додержанням вимог статтi 12 цього Закону.

Забороняється ненадання щорiчних вiдпусток повної тривалостi протягом двох рокiв пiдряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам вiком до вiсiмнадцяти рокiв та працiвникам, якi мають право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами чи з особливим характером працi.

Стаття 12. Подiл щорiчної вiдпустки на частини. Вiдкликання з вiдпустки

Щорiчну вiдпустку на прохання працiвника може бути подiлено на частини будь-якої тривалостi за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днiв.

Невикористану частину щорiчної вiдпустки має бути надано працiвнику, як правило, до кiнця робочого року, але не пiзнiше 12 мiсяцiв пiсля закiнчення робочого року, за який надається вiдпустка.

Вiдкликання з щорiчної вiдпустки допускається за згодою працiвника лише для вiдвернення стихiйного лиха, виробничої аварiї або негайного усунення їх наслiдкiв, для вiдвернення нещасних випадкiв, простою, загибелi або псування майна пiдприємства з додержанням вимог частини першої цiєї статтi та в iнших випадках, передбачених законодавством. У разi вiдкликання працiвника з вiдпустки його працю оплачують з урахуванням тiєї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини вiдпустки.

Роздiл III. Додатковi вiдпустки у зв’язку з навчанням. Творча вiдпустка. Вiдпустка для пiдготовки та участi в змаганнях. Додаткова вiдпустка окремим категорiям ветеранiв вiйни

Стаття 13. Вiдпустка у зв’язку з навчанням у середнiх навчальних закладах

Працiвникам, якi здобувають загальну середню освiту в середнiх загальноосвiтнiх вечiрнiх (змiнних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвiтнiх школах, надається додаткова оплачувана вiдпустка на перiод складання:

1) випускних iспитiв в основнiй школi — тривалiстю 10 календарних днiв;

2) випускних iспитiв у старшiй школi — тривалiстю 23 календарних днi;

3) перевiдних iспитiв в основнiй та старшiй школах — вiд 4 до 6 календарних днiв без урахування вихiдних.

Працiвникам, якi складають iспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю вiдповiдно 21 та 28 календарних днiв.

Стаття 14. Вiдпустка у зв’язку з навчанням у професiйно-технiчних навчальних закладах

Працiвникам, якi успiшно навчаються на вечiрнiх вiддiленнях професiйно-технiчних навчальних закладiв, надається додаткова оплачувана вiдпустка для пiдготовки та складання iспитiв загальною тривалiстю 35 календарних днiв протягом навчального року.

Стаття 15. Вiдпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах пiслядипломної освiти та аспiрантурi

Працiвникам, якi успiшно навчаються без вiдриву вiд виробництва у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання, надаються додатковi оплачуванi вiдпустки:

1) на перiод настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рiвнiв акредитацiї з вечiрньою формою навчання — 10 календарних днiв,

третього та четвертого рiвнiв акредитацiї з вечiрньою формою навчання — 20 календарних днiв,

незалежно вiд рiвня акредитацiї з заочною формою навчання — 30 календарних днiв;

2) на перiод настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв для тих, хто навчається на третьому i наступних курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рiвнiв акредитацiї з вечiрньою формою навчання — 20 календарних днiв,

третього та четвертого рiвнiв акредитацiї з вечiрньою формою навчання — 30 календарних днiв,

незалежно вiд рiвня акредитацiї з заочною формою навчання — 40 календарних днiв;

3) на перiод складання державних iспитiв у вищих навчальних закладах незалежно вiд рiвня акредитацiї — 30 календарних днiв;

4) на перiод пiдготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, якi навчаються у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання першого та другого рiвнiв акредитацiї — два мiсяцi, а у вищих навчальних закладах третього i четвертого рiвнiв акредитацiї — чотири мiсяцi.

Тривалiсть додаткових оплачуваних вiдпусток працiвникам, якi здобувають другу (наступну) вищу освiту за заочною (вечiрньою) формою навчання у навчальних закладах пiслядипломної освiти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму пiдпорядкуваннi пiдроздiли пiслядипломної освiти, визначається як для осiб, якi навчаються на третьому i наступних курсах вищого навчального закладу вiдповiдного рiвня акредитацiї.

Працiвникам, допущеним до складання вступних iспитiв в аспiрантуру з вiдривом або без вiдриву вiд виробництва, для пiдготовки та складання iспитiв надається один раз на рiк додаткова оплачувана вiдпустка з розрахунку 10 календарних днiв на кожний iспит.

Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в аспiрантурi та успiшно виконують iндивiдуальний план пiдготовки, надається додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю 30 календарних днiв та за їх бажанням протягом чотирьох рокiв навчання — один вiльний вiд роботи день на тиждень з оплатою його в розмiрi 50 вiдсоткiв середньої заробiтної плати працiвника.

Для працiвникiв, якi навчаються у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливостi, законодавством може встановлюватись iнша тривалiсть вiдпусток у зв’язку з навчанням.

Вiдпустки, передбаченi пунктами 1 та 2 частини першої та частиною четвертою цiєї статтi, надаються впродовж навчального року.

Стаття 15-1. Вiдпустка у зв’язку з профспiлковим навчанням

На час профспiлкового навчання працiвникам, обраним до складу виборних профспiлкових органiв пiдприємства, установи, органiзацiї, надається додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю до 6 календарних днiв.

Стаття 16. Творча вiдпустка

Творча вiдпустка надається працiвникам для закiнчення дисертацiйних робiт, написання пiдручникiв та в iнших випадках, передбачених законодавством.

Тривалiсть, порядок, умови надання та оплати творчих вiдпусток установлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 16-1. Вiдпустка для пiдготовки та участi в змаганнях

Вiдпустка для пiдготовки та участi в змаганнях надається працiвникам, якi беруть участь у всеукраїнських та мiжнародних спортивних змаганнях.

Тривалiсть, порядок, умови надання та оплати вiдпусток для пiдготовки та участi в змаганнях встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 16-2. Додаткова вiдпустка окремим категорiям ветеранiв вiйни

Учасникам бойових дiй, iнвалiдам вiйни, статус яких визначений , надається додаткова вiдпустка iз збереженням заробiтної плати тривалiстю 14 календарних днiв на рiк.

Роздiл IV. Соцiальнi вiдпустки

Стаття 17. Вiдпустка у зв’язку з вагiтнiстю та пологами

На пiдставi медичного висновку жiнкам надається оплачувана вiдпустка у зв’язку з вагiтнiстю та пологами тривалiстю:

1) до пологiв — 70 календарних днiв;

2) пiсля пологiв — 56 календарних днiв (70 календарних днiв — у разi народження двох i бiльше дiтей та у разi ускладнення пологiв), починаючи з дня пологiв.

Особам, якi усиновили новонароджених дiтей безпосередньо з пологового будинку, надається вiдпустка з дня усиновлення тривалiстю 56 календарних днiв (70 календарних днiв — при усиновленнi двох i бiльше дiтей). У разi усиновлення дитини (дiтей) обома батьками вказана вiдпустка надається одному з батькiв на їх розсуд.

Стаття 18. Вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку

Пiсля закiнчення вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами за бажанням жiнки їй надається вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку.

Пiдприємство за рахунок власних коштiв може надавати жiнкам частково оплачувану вiдпустку та вiдпустку без збереження заробiтної плати для догляду за дитиною бiльшої тривалостi.

Ця вiдпустка може бути використана повнiстю або частинами також батьком дитини, бабою, дiдом чи iншими родичами, якi фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла пiд опiку дитину, одним iз прийомних батькiв чи батькiв-вихователiв.

За бажанням жiнки або осiб, зазначених у частинi третiй цiєї статтi, у перiод перебування їх у вiдпустцi для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Стаття 18-1. Вiдпустка у зв’язку з усиновленням дитини

Особi, яка усиновила дитину з числа дiтей-сирiт або дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, старше трьох рокiв, надається одноразова оплачувана вiдпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалiстю 56 календарних днiв (70 календарних днiв — при усиновленнi двох i бiльше дiтей) без урахування святкових i неробочих днiв пiсля набрання законної сили рiшенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя — одному з них на їх розсуд).

Особа, яка усиновила дитину, має право на вiдпустку у зв’язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання вiдпустки надiйшла не пiзнiше трьох мiсяцiв з дня набрання законної сили рiшенням про усиновлення дитини.

Стаття 19. Додаткова вiдпустка працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину — iнвалiда з дитинства пiдгрупи А І групи

Жiнцi, яка працює i має двох або бiльше дiтей вiком до 15 рокiв, або дитину-iнвалiда, або яка усиновила дитину, матерi iнвалiда з дитинства пiдгрупи А І групи, одинокiй матерi, батьку дитини або iнвалiда з дитинства пiдгрупи А І групи, який виховує їх без матерi (у тому числi у разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладI), а також особi, яка взяла пiд опiку дитину або iнвалiда з дитинства пiдгрупи А І групи, чи одному iз прийомних батькiв надається щорiчно додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю 10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв ( ).

За наявностi декiлькох пiдстав для надання цiєї вiдпустки її загальна тривалiсть не може перевищувати 17 календарних днiв.

Стаття 20. Порядок надання соцiальних вiдпусток

Тривалiсть вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами обчислюється сумарно i становить 126 календарних днiв (140 календарних днiв — у разi народження двох i бiльше дiтей та в разi ускладнення пологiв). Вона надається повнiстю незалежно вiд кiлькостi днiв, фактично використаних до пологiв.

До вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жiнки приєднати щорiчну вiдпустку незалежно вiд тривалостi її роботи в поточному робочому роцi.

Вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку надається за заявою жiнки або осiб, зазначених у частинi третiй статтi 18 цього Закону, повнiстю або частково в межах установленого перiоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Особам, зазначеним у частинi третiй статтi 18 цього Закону (крiм осiб, якi усиновили чи взяли дитину пiд опiку у встановленому законодавством порядку, прийомних батькiв i батькiв-вихователiв), вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку надається на пiдставi довiдки з мiсця роботи (навчання, служби) матерi дитини про те, що вона вийшла на роботу до закiнчення термiну цiєї вiдпустки i виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (iз зазначенням дати).

Вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею вiку трьох рокiв не надається працiвнику, якщо дитина перебуває на державному утриманнi (крiм прийомних дiтей у прийомних сiм’ях та вихованцiв у дитячих будинках сiмейного типу).

Вiдпустка у зв’язку з усиновленням дитини вiком старше трьох рокiв надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на пiдставi рiшення про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Додатковi вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину — iнвалiда з дитинства пiдгрупи А І групи, надаються понад щорiчнi вiдпустки, передбаченi статтями 6, 7 i 8 цього Закону, а також понад щорiчнi вiдпустки, встановленi iншими законами та нормативно-правовими актами, i переносяться на iнший перiод або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.

Роздiл V. Оплата вiдпусток

Стаття 21. Порядок оплати вiдпусток

Заробiтна плата працiвникам за час вiдпустки виплачується не пiзнiше нiж за три днi до її початку.

Порядок обчислення заробiтної плати працiвникам за час щорiчної вiдпустки, додаткових вiдпусток у зв’язку з навчанням, творчої вiдпустки, вiдпустки у зв’язку з усиновленням дитини, вiдпустки для пiдготовки та участi в змаганнях, додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину — iнвалiда з дитинства пiдгрупи А І групи, та компенсацiї за невикористанi вiдпустки, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Працiвникам, якi мають право на соцiальнi вiдпустки, передбаченi статтями 17 i 18 цього Закону, виплачується державна допомога на умовах, передбачених та iншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 22. Вiдрахування iз заробiтної плати за час вiдпустки

У разi звiльнення працiвника до закiнчення робочого року, за який вiн уже одержав вiдпустку повної тривалостi, для покриття його заборгованостi власник або уповноважений ним орган провадить вiдрахування iз заробiтної плати за днi вiдпустки, що були наданi в рахунок невiдпрацьованої частини робочого року.

Вiдрахування, передбачене частиною першою цiєї статтi, не провадиться, якщо працiвник звiльняється з роботи у зв’язку з:

1) призовом або прийняттям (вступом) на вiйськову службу, направленням на альтернативну (невiйськову) службу;

2) переведенням працiвника за його згодою на iнше пiдприємство або переходом на виборну посаду у випадках, передбачених законами України;

3) вiдмовою вiд переведення на роботу в iншу мiсцевiсть разом з пiдприємством, а також вiдмовою вiд продовження роботи у зв’язку з iстотною змiною умов працi;

4) змiнами в органiзацiї виробництва та працi, в тому числi лiквiдацiєю, реорганiзацiєю або перепрофiлюванням пiдприємства, скороченням чисельностi або штату працiвникiв;

5) виявленням невiдповiдностi працiвника займанiй посадi або виконуванiй роботi внаслiдок недостатньої квалiфiкацiї або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню даної роботи;

6) нез’явленням на роботу понад чотири мiсяцi пiдряд внаслiдок тимчасової непрацездатностi, не рахуючи вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами, якщо законодавством не встановлено бiльш тривалий термiн збереження мiсця роботи (посади) при певному захворюваннi;

7) поновленням на роботi працiвника, який ранiше виконував цю роботу;

8) направленням на навчання;

9) виходом на пенсiю.

Вiдрахування iз заробiтної плати за невiдпрацьованi днi вiдпустки у разi смертi працiвника не провадиться.

Стаття 23. Кошти на оплату вiдпусток

Витрати, пов’язанi з оплатою вiдпусток, передбачених статтями 6, 7, 8, 13, 14, 15, 15-1, 16, 18-1 i 19 цього Закону, здiйснюються за рахунок коштiв пiдприємств, призначених на оплату працi, або за рахунок коштiв фiзичної особи, в якої працюють за трудовим договором працiвники.

В установах та органiзацiях, що утримуються за рахунок бюджетних коштiв, оплата вiдпусток провадиться iз бюджетних асигнувань на їх утримання.

Оплата iнших видiв вiдпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на пiдприємствi пiсля сплати податкiв та iнших обов’язкових платежiв до бюджету або за рахунок коштiв фiзичної особи, в якої працюють за трудовим договором працiвники. В установах i органiзацiях, що утримуються за рахунок бюджетних коштiв, оплата цих вiдпусток провадиться в межах бюджетних асигнувань та iнших додаткових джерел.

Фiнансування допомоги по вагiтностi та пологах, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку провадиться з коштiв державного соцiального страхування.

Стаття 24. Грошова компенсацiя за невикористанi щорiчнi вiдпустки

У разi звiльнення працiвника йому виплачується грошова компенсацiя за всi не використанi ним днi щорiчної вiдпустки, а також додатковi вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину — iнвалiда з дитинства пiдгрупи А І групи.

У разi звiльнення керiвних, педагогiчних, наукових, науково-педагогiчних працiвникiв, спецiалiстiв навчальних закладiв, якi до звiльнення пропрацювали не менш як 10 мiсяцiв, грошова компенсацiя виплачується за не використанi ними днi щорiчних вiдпусток з розрахунку повної їх тривалостi.

У разi переведення працiвника на роботу на iнше пiдприємство грошова компенсацiя за не використанi ним днi щорiчних вiдпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок пiдприємства, на яке перейшов працiвник.

За бажанням працiвника частина щорiчної вiдпустки замiнюється грошовою компенсацiєю. При цьому тривалiсть наданої працiвниковi щорiчної та додаткових вiдпусток не повинна бути менше нiж 24 календарних днi.

Особам вiком до вiсiмнадцяти рокiв замiна всiх видiв вiдпусток грошовою компенсацiєю не допускається.

У разi смертi працiвника грошова компенсацiя за не використанi ним днi щорiчних вiдпусток, а також додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину — iнвалiда з дитинства пiдгрупи А І групи, виплачується спадкоємцям.

Роздiл VI. Вiдпустки без збереження заробiтної плати

Стаття 25. Вiдпустка без збереження заробiтної плати, що надається працiвниковi в обов’язковому порядку

Вiдпустка без збереження заробiтної плати за бажанням працiвника надається в обов’язковому порядку:

1) матерi або батьку, який виховує дiтей без матерi (в тому числi й у разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладI), що має двох i бiльше дiтей вiком до 15 рокiв або дитину-iнвалiда, — тривалiстю до 14 календарних днiв щорiчно;

2) чоловiковi, дружина якого перебуває у пiсляпологовiй вiдпустцi, — тривалiстю до 14 календарних днiв;

3) матерi або iншим особам, зазначеним у частинi третiй статтi 18 та частинi першiй статтi 19 цього Закону, в разi якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалiстю, визначеною в медичному висновку, але не бiльш як до досягнення дитиною шестирiчного вiку, а в разi якщо дитина хвора на цукровий дiабет I типу (iнсулiнозалежний), — не бiльш як до досягнення дитиною шiстнадцятирiчного вiку, а якщо дитинi встановлено категорiю «дитина-iнвалiд пiдгрупи А» — до досягнення дитиною вiсiмнадцятирiчного вiку;

31) матерi або iншiй особi, зазначенiй у частинi третiй статтi 18 цього Закону, для догляду за дитиною вiком до 14 рокiв на перiод оголошення карантину на вiдповiднiй територiї;

4) учасникам вiйни, особам, на яких поширюється чиннiсть , — тривалiстю до 14 календарних днiв щорiчно.

Особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, статус яких встановлений вiдповiдно до , — тривалiстю до 21 календарного дня щорiчно;

5) особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною, — тривалiстю до 21 календарного дня щорiчно;

6) пенсiонерам за вiком та iнвалiдам III групи — тривалiстю до 30 календарних днiв щорiчно;

7) iнвалiдам I та II груп — тривалiстю до 60 календарних днiв щорiчно;

8) особам, якi одружуються, — тривалiстю до 10 календарних днiв;

9) працiвникам у разi смертi рiдних по кровi або по шлюбу: чоловiка (дружини), батькiв (вiтчима, мачухи), дитини (пасинка, падчiрки), братiв, сестер — тривалiстю до 7 календарних днiв без урахування часу, необхiдного для проїзду до мiсця поховання та назад; iнших рiдних — тривалiстю до 3 календарних днiв без урахування часу, необхiдного для проїзду до мiсця поховання та назад;

10) працiвникам для догляду за хворим рiдним по кровi або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду, — тривалiстю, визначеною у медичному висновку, але не бiльше 30 календарних днiв;

11) працiвникам для завершення санаторно-курортного лiкування — тривалiстю, визначеною у медичному висновку;

12) працiвникам, допущеним до вступних iспитiв у вищi навчальнi заклади, — тривалiстю 15 календарних днiв без урахування часу, необхiдного для проїзду до мiсцезнаходження навчального закладу та назад;

13) працiвникам, допущеним до складання вступних iспитiв в аспiрантуру з вiдривом або без вiдриву вiд виробництва, а також працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в аспiрантурi та успiшно виконують iндивiдуальний план пiдготовки, — тривалiстю, необхiдною для проїзду до мiсцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки i назад;

14) сумiсникам — на термiн до закiнчення вiдпустки за основним мiсцем роботи;

15) ветеранам працi — тривалiстю до 14 календарних днiв щорiчно;

16) працiвникам, якi не використали за попереднiм мiсцем роботи щорiчну основну та додатковi вiдпустки повнiстю або частково i одержали за них грошову компенсацiю, — тривалiстю до 24 календарних днiв у перший рiк роботи на даному пiдприємствi до настання шестимiсячного термiну безперервної роботи;

17) працiвникам, дiти яких у вiцi до 18 рокiв вступають до навчальних закладiв, розташованих в iншiй мiсцевостi, — тривалiстю 12 календарних днiв без урахування часу, необхiдного для проїзду до мiсцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямi. За наявностi двох або бiльше дiтей зазначеного вiку така вiдпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

18) працiвникам на перiод проведення антитерористичної операцiї у вiдповiдному населеному пунктi з урахуванням часу, необхiдного для повернення до мiсця роботи, але не бiльш як сiм календарних днiв пiсля прийняття рiшення про припинення антитерористичної операцiї.

Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в аспiрантурi, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вiльний вiд роботи день на тиждень без збереження заробiтної плати.

Стаття 26. Вiдпустка без збереження заробiтної плати за згодою сторiн

За сiмейними обставинами та з iнших причин працiвнику може надаватися вiдпустка без збереження заробiтної плати на термiн, обумовлений угодою мiж працiвником та власником або уповноваженим ним органом, але не бiльше 15 календарних днiв на рiк.

Частину другу статтi 26 виключено

Роздiл VII. Державний нагляд i контроль за додержанням законодавства про вiдпустки та вiдповiдальнiсть за його порушення

Стаття 27. Органи нагляду i контролю за додержанням законодавства про вiдпустки

Нагляд за додержанням законодавства про вiдпустки здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а також iншими уповноваженими на це державними органами.

Контроль за додержанням законодавства про вiдпустки здiйснюють в межах своєї компетенцiї центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади та профспiлковi органи.

Частину третю статтi 27 виключено

Стаття 28. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про вiдпустки

Особи, виннi в порушеннi законодавства про вiдпустки, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.

Роздiл VIII. Заключнi положення

Стаття 29. Розгляд спорiв щодо вiдпусток

Спори, якi виникають щодо надання вiдпусток, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про працю.

Президент України
Л. Кучма

м. Київ
15 листопада 1996 року
№ 504/96-ВР

Теги

Комментировать

Нажмите для комментария