Новини

Cимпозіум "Актуальні питання інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, гінекології та перинатології"

Асоцiацiя акушерiв-гiнекологiв України та Асоціація анестезіологів України повідомляє, що 5-6 листопада 2015 року в м. Києві планується проведення ІІ міждисциплінарного наукового симпозіуму з міжнародною участю «Актуальні питання інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, гінекології та перинатології».

Науково-практична конференція включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково – практичних конференцій, які проводитимуться у 2015 р., що є підставою для офіційного відрядження.

Організаторами конференції являються: Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», ГО «Асоціація анестезіологів України», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,  та Український державний інститут репродуктології. В рамках конференції будуть представлені доповіді провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі анестезіології, акушерства та гінекології.

Запрошуються лікарі анестезіологи, акушер-гінекологи, лікарі неонатологи  та усі зацікавлені фахівці.

В роботі симпозіуму  приймуть участь відомі іноземні та вітчизняні фахівці. Планується проведення освіжаючого курсу лекцій та мастер-класів за участю професорів M. van de Veіde (Бельгія), С. Martine (Франція), W.D. Ngan Kee (Китай),   A. Ioskovich (Ізраіль),  E. Tchoumachenko (Франція),  Шифман Є.М. (Росія), Шляпников С. (Росія), та інші.

Під час симпозіуму будуть обговорені актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії в акушерстві та гінекології з урахуванням розвитку перинатальних центрів та впровадження сучасних методів анестезії і інтенсивної терапії.

 • Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії в акушерстві та гінекології;
 • Анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології;
 • Корекція гемостазу та лікування кровотеч в акушерстві та гінекології;
 • Критичні стани в акушерстві та екстрагенітальна патологія.
 • Сучасна діагностика та терапія гестозів;
 • Інновації в акушерстві та анестезіології;
 • Інтенсивна терапія критичних станів в неонатології.
 • Проблеми організації, навчання та міждисциплінарної взаємодії анестезіологів в акушерстві.
 • Невідкладні стани в акушерстві і гінекології
 • Екстракорпоральні технології в акушерстві та гінекології.

До участі запрошуються головні (позаштатні) спеціалісти з  анестезіології, акушерства та гінекології департаментів охорони здоров’я ОДА, Київської міської державної адміністрації, практичні лікарі, представники профільних кафедр медичних університетів, академій та інститутів МОЗ та НАМН України.

Велике прохання до всіх зацікавлених осіб (завідувачів кафедрами, д.мед.н. та інших наукових співробітників на розгляд завідувачів кафедр та наукових відділів) подати назви своїх доповідей  (по можливості з тезами) за вказаною формою до   10 жовтня 2015 року  за електронною адресою: hexenal@yandex.ru    та akushanest_conf@ukr.net

  В рамках конференції будуть представлені доповіді провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі анестезіології, акушерства та гінекології, а також планується організація виставки фармацевтичної продукції, медичної техніки та виробів медичного призначення.

Місце проведення: Конгрес-отель «Пуща», м. Київ, вул. М. Юнкерова 20.  www.puscha-hotel.com.ua

Реєстраційний внесок складає 500 грн, для студентів та інтернів 300 грн.

Попередня реєстрація здійснюється за електронною адресою: aagu.com.ua

Реєстрація учасників буде проводитись також у дні конференції.

Контактна інформація Оргкомітету конференції:

0505111486 – Ткаченко Руслан Опанасович (наукові питання)

0504695851 – Ганна Сергіївна Тимко (економічні питання),

0502072697 – відповідальний секретар Грижимальский Євген Вікторович.

Наші реквізити:

Громадська організація «Асоціація акушерів-гінекологів України»

03037 м. Київ проспект Червонозоряний, 2  ЄДРПОУ 21656621  

р/р 26001700231363

ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО 380838

Матеріали будуть опубліковані у «Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика».

 

До оргкомітету симпозіуму необхідно надіслати:

 1. Електронний варіант матеріалів на e-mail: akushanest_conf@ukr.net
 2. Скан-копію квитанції про сплату внеску за публікацію матеріалів, в сумі 30грн. за одну сторінку.
 3. Оплату здійснювати за реквізитами: Громадська організація «Асоціація акушерів-гінекологів України», 03037 м. Київ проспект Червонозоряний, 2; ЄДРПОУ 21656621  р/р 26001700231363 ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО 380838 Призначення платежу: Прізвище автора, благодійний внесок

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 1. Редактор Word.
 2. Інтервал: полуторний (1,5 інтервала). Об’єм до 1800 тис. знаків на сторінці
 3. Перший абзац: ініціали та прізвище автора та співавторів по центру.
 4. Другий абзац: назва роботи.
 5. Третій абзац: Назва закладу, де виконувалась робота, курсивом, по центру.
 6. Стаття повинна містити УДК, резюме та ключові слова на російській, українській та англійській мовах
 7. Назва рубрик: «Мета», «Матеріали і методи», «Результати та їх обговорення», «Висновки», «Список літератури» необхідно виділяти жирним шрифтом і друкувати з абзацу.
 8. Кількість таблиць в роботі не повинна перевищувати 1-2.
 9. Не слід використовувати переносів тексту.

 

УВАГА!!! При оплаті публікації у Збірнику, «призначення платежу» у квитанції слід заповнювати – Прізвище автора Благодійний внесок.

 

Приклад оформлення публікації. 

УДК 618.177-089.888.11-06:618.177:575

Основні причини невдалих спроб допоміжних репродуктивних технологій у жінок з імуногенетичними факторами безпліддя

С.В. Шиянова

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Отримані результати показали значення алогенності подружніх пар за системою HLA II класу у формуванні імунологічного безпліддя як самостійної нозологічної форми і як чинника, який може супроводжувати інші форми безпліддя, що прогнозує неефективність його лікування. Все це робить необхідним дослідження комплексу гістосумісності подружньої пари при безплідді неясного генезу, а особливо при невдачах ДРТ.

Ключові слова: допоміжні репродуктивні технології, невдалі спроби.

Проблема інфертильності подружніх пар набуває сьогодні не лише медичного, але і величезного соціально-демографічного і економічного значення [1–12]. За даними ВООЗ (WHO, 2009) більше 100 млн подружніх пар безплідні і їх число з кожним роком збільшується…………………

Мета дослідження: підвищення ефективності ДРТ на основі проведення клінічного аналізу їх неефективних спроб при імуногенетичних чинниках безпліддя.

Матеріали та методи

Відповідно до мети дослідження була виділена основна група з імуногенетичними чинниками безпліддя (100 подружніх пар з невдалими спробами ДРТ і з виявленою алогенністю по HLA-системі).

Групу порівняння склали 50 жінок без порушень фертильності. У цих жінок була підтверджена нормальна структура ендометрія. ……………….

Результати дослідження та їх обговорення

З жінок основної групи були виділені підгрупи по переважному чиннику безпліддя. Нами представлені характерні ознаки пацієнток виділених підгруп….

ВИСНОВКИ

Отримані результати показали значення алогенності подружніх пар за системою HLA II класу у формуванні імунологічного безпліддя як самостійної нозологічної форми і як чинника, який може супроводжувати інші форми безпліддя……………………

Основные причины неудачных попыток вспомогательных репродуктивных технологий у женщин с иммуногенетическими факторами бесплодия

С.В. Шиянова

Полученные результаты показали значение аллогенности супружеских пар по системе HLA II класса в формировании иммунологического бесплодия как самостоятельной нозологической формы и как фактора, который может сопровождать другие формы бесплодия, что прогнозирует неэффективность его излечения. Все это делает необходимым исследование комплекса гистосовместимости супружеской пары при бесплодии неясного генеза, а особенно при неудачах ДРТ.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, неудачные попытки.

Principal causes of unsuccessful attempts of auxiliary reproductive technologies at immunogenetical barreness factors

S.V. Shijanova

The received results have shown value allogene married couples on system HLA of II class in formation immunological barrenesses as independent forms and as factor which can accompany other forms of barreness that predicts an inefficiency of its treatment. All it does necessary complex research hystocompatibility a married couple at barreness not clear genesise, and especially at failures ART.

Key words: auxiliary reproductive technologies, unsuccessful attempts.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аншина М.Б. ВРТ: прошлое, настоящее, будущее / М.Б. Аншина // Проблемы репродукции. – 2012. – № 3. – С. 6–15.
 2. Артифексов С.Б. Анализ структуры мужской инфертильности / С.Б. Артифексов, A.A. Артифексова, A.A. Одинцов // Актуальные вопросы урологии и андрологии. – Н. Новгород, 2013. – С. 71–78.
 3. Баскаков В.П. Состояние репродуктивной системы женщины при эндометриозе / В.П. Баскаков // Проблемы репродукции. – 2010. – №2. – С.15–18.

 

З повагою від оргкомітету,

Д.мед.н., професор                                                     ТКАЧЕНКО Р.О.

Комментировать

Нажмите для комментария