Новини

Проект: Закон України Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
Ю. В. ГРОЙСМАН

“     ”                     2017 р.

Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
____________________________________________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»

Верховна Рада України постановляє:

  1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50—51, ст. 572) такі зміни:

1) у пункті 5 частини другої статті 41 слова “освітньої та медичної субвенції” замінити словами “освітньої субвенції”;

2) частину третю статті 71 викласти в такій редакції:

“3. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних проектів; будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери (в тому числі комунальних закладів охорони здоров’я) і житлово-комунального господарства; будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я, комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів та комунальних закладів охорони здоров’я; природоохоронні заходи; інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням.”;

3) в абзаці другому частини другої статті 77 слова “медична субвенція” виключити;

4) у пункті 8 частини першої статті 87:

у підпункті “а” слова “первинну медико-санітарну” виключити;

підпункти “г” і “ґ ” викласти в такій редакції:

“г) державні програми громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями;

ґ) інші програми в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, державні програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, що перебувають у державній власності (згідно з  переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);”;

доповнити пункт підпунктами “д” і “е” такого змісту:

“д) первинну медичну допомогу в межах державного гарантованого пакета, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я;

е) вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану), екстрену та паліативну медичну допомогу в межах державного гарантованого пакета, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я.”;

5) у пункті 3 частини першої статті 89:

підпункт “а” викласти в такій редакції:

“а) амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні);”;

доповнити пункт підпунктами “г” і “ґ” такого змісту:

“г) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я (оновлення матеріально-технічної бази, капітальний ремонт та реконструкція) та місцеві програми надання населенню медичних послуг понад державний гарантований пакет;

ґ) місцеві програми громадського здоров’я;”;

6) у пункті 3 частини першої статті 90:

підпункт “г” після слів “бази спецмедпостачання” доповнити словами “, центри здоров’я і заходи санітарної освіти”;

доповнити пункт підпунктами “ґ” і “д” такого змісту:

“ґ) регіональні програми громадського здоров’я;

д) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я (оновлення матеріально-технічної бази, капітальний ремонт та реконструкція) та регіональні програми надання населенню медичних послуг понад державний гарантований пакет;”;

7) пункт 8 частини першої статті 97 виключити;

8) частину першу статті 1034 після слів і цифри “передбачені у пункті 3” доповнити словами “(крім підпункту “г”)”;

9) у статті 108:

в абзаці другому частини другої слова “і медичної субвенції” виключити;

у третьому реченні частини шостої слова “і медичної субвенції” виключити;

10) у розділі VI “Прикінцеві та перехідні положення”:

у пункті 38:

у підпункті 1 слова “освітньої та медичної субвенцій” замінити словами “освітньої субвенції”;

у підпункті 2 слова “медична субвенція,” виключити;

доповнити розділ пунктом 44 такого змісту:

“44. Протягом 2018—2020 років за рішенням Кабінету Міністрів України дозволити фінансове забезпечення окремих видів вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), екстреної, паліативної та санаторно-реабілітаційної медичної допомоги, а також окремих державних програм медичної допомоги та громадського здоров’я шляхом надання медичної субвенції з Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, районним, міським (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад, що утворюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад. У такому випадку медична субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі методики, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про фінансове забезпечення окремих видів вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), екстреної, паліативної та санаторно-реабілітаційної  медичної допомоги, окремих державних програм медичної допомоги та громадського здоров’я шляхом надання медичної субвенції обсяги медичної субвенції затверджуються у законі про Державний бюджет України окремо для відповідних бюджетів.”;

11) підпункти “а” — “в” пункту 8 частини першої статті 87, підпункти “а” — “в” пункту 3 частини першої статті 89,
підпункти “а” — “г” пункту 3 частини першої статті 90 та статтю 1034 виключити.

  1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2017 року, крім абзацу восьмого підпункту 4, абзацу шостого підпункту 5, абзаців третього — п’ятого підпункту 6 і підпункту 11 пункту 1 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року, і підпунктів1, 3, 7, 9, абзаців другого — четвертого підпункту 10 пункту 1 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2021 року. 

 

Комментировать

Нажмите для комментария