Організація охорони здоров'я

Про організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики — сімейної медицини

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 989 «Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я», плану поетапного переходу до організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, затвердженого наказом МОЗ від 11.09.2000 № 214, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити:

1.1 Примірне положення про амбулаторію загальної практики — сімейної медицини;

1.2 Табель оснащення амбулаторії (відділення) загальної практики — сімейної медицини;

1.3 Примірне обладнання сумки-укладки лікаря загальної практики — сімейної медицини;

1.4 Примірне обладнання сумки-укладки медичної сестри загальної практики — сімейної медицини;

1.5 Примірний перелік лікарських засобів, необхідних для закладів (підрозділів) загальної практики — сімейної медицини, що додаються.

 1. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації:

2.1 В місячний термін розробити обласні (для міст Києва і Севастополя — міські) плани реорганізації мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги до 2005 року, забезпечивши їх функціонування на засадах загальної практики — сімейної медицини.

2.2 Проводити укомплектування вакантних посад лікарів загальної практики — сімейної медицини та медичних сестер загальної практики — сімейної медицини мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги.

2.3 На підставі Примірного положення, затвердженого п.1.1 цього наказу, розробити і затвердити в установленому порядку статути амбулаторій загальної практики — сімейної медицини.

2.4 Штати персоналу закладів і підрозділів загальної практики — сімейної медицини та нормативи їх навантаження привести у відповідність до наказу МОЗ України від 23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я».

2.5 Здійснювати забезпечення закладів, відділень загальної практики — сімейної медицини необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до затверджених цим наказом Табеля оснащення амбулаторії (відділення) загальної практики — сімейної медицини, Обладнання сумки-укладки лікаря загальної практики — сімейної медицини, Обладнання сумки-укладки медичної сестри загальної практики — сімейної медицини, Переліку лікарських засобів, необхідних для закладів (підрозділів) загальної практики — сімейної медицини.

2.5 Проводити закупівлю автотранспорту для закладів (відділень) загальної практики — сімейної медицини за рахунок коштів місцевих бюджетів.

2.6 При амбулаторіях та відділеннях загальної практики — сімейної медицини створювати денні стаціонари та стаціонари вдома і організувати їх ефективну роботу.

2.7 Формувати сімейно-територіальні дільниці на основі права громадян на вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я, з наданням пріоритету населенню, яке проживає на дільниці, в межах діючих нормативів навантаження на 1 лікаря загальної практики — сімейної медицини.

2.8 Сприяти створенню та роботі обласних (в містах Києві та Севастополі міських) асоціацій сімейних лікарів.

2.9 Забезпечити у 2001 і наступних роках проведення обласних нарад, семінарів, конференцій з поширення та обміну досвідом щодо впровадження сімейної медицини.

2.10 Щорічно заслуховувати на колегіях та апаратних нарадах питання щодо стану впровадження сімейної медицини в охорону здоров’я.

2.11 Щоквартально подавати до МОЗ інформацію про діяльність закладів первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

 1. Головному управлінню освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення (Вороненко Ю.В.) продовжувати відкриття кафедр (курсів) сімейної медицини у вищих медичних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації та забезпечувати підготовку професорсько-викладацького складу для роботи в них.
 2. Головному управлінню медичних кадрів та державної служби (Мельник Ю.В.):

4.1 Забезпечити організацію проведення роботи стосовно укомплектування вакантних посад лікарів загальної практики — сімейної медицини та медичних сестер загальної практики — сімейної медицини мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги.

4.2 До 01.10.2001 року розробити положення про атестацію медичних сестер загальної практики — сімейної медицини.

 1. Головному управлінню економіки (Вовк М.Г.):

5.1 У разі необхідності в установленому порядку підготувати зміни і доповнення до штатних нормативів та типових штатів закладів охорони здоров’я у зв’язку з впровадженням сімейної медицини.

5.2 До 01.01.2002 року підготувати пропозиції Міністерству праці та соціальної політики і Міністерству фінансів щодо введення нових умов оплати праці лікарів загальної практики — сімейної медицини.

 1. Начальнику Головного управління організації медичної допомоги населенню (Гойда Н.Г.):

6.1 Продовжити процес впровадження засад сімейної медицини в діяльність лікувально-профілактичних закладів первинної медико-санітарної допомоги, забезпечивши їх пріоритетний розвиток у сільській місцевості.

6.2 До 01.03.2002 року підготувати проект наказу «Про організацію амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню на сучасному етапі розвитку охорони здоров’я».

6.3 Організувати і провести у вересні 2001 року у м. Львові конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання впровадження сімейної медицини».

 1. Українському інституту громадського здоров’я (Пономаренко В.М.) забезпечити проведення моніторингу за впровадженням сімейної медицини
 2. Щорічно заслуховувати на колегіях та апаратних нарадах Міністерства охорони здоров’я про стан реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики — сімейної медицини.

Контроль за виконанням наказу покласти на Заступника Міністра Картиша А.П.

МіністрВ.Ф. Москаленко

Затверджено

наказом МОЗ України

від 23.07.2001 № 303

Примірне положення про амбулаторію загальної практики — сімейної медицини

 1. Амбулаторія загальної практики — сімейної медицини — лікувально-профілактичний заклад, який в межах своєї діяльності забезпечує проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності, раннього виявлення захворювань, надає прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню кваліфіковану первинну лікувально-профілактичну допомогу, здійснює його диспансеризацію та моніторинг за станом здоров’я.
 2. Амбулаторія загальної практики — сімейної медицини — самостійний лікувально-профілактичний заклад, який є юридичною особою, має свою гербову печатку.
 3. Рішення про організацію амбулаторії загальної практики — сімейної медицини приймається територіальним органом місцевого самоврядування.
 4. Прикріплене населення до амбулаторії загальної практики — сімейної медицини визначається територіальним органом управління охороною здоров’я і затверджується в територіальних органах місцевого самоврядування.
 5. Основні завдання амбулаторії загальної практики — сімейної медицини:

5.1 Проведення комплексу профілактичних заходів з попередження захворювань, травм та отруєнь, зниження захворюваності, інвалідності і смертності серед прикріпленого населення.

5.2 Надання хворим кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги в умовах амбулаторії та вдома.

5.3 Раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторне обстеження і лікування хворих, за наявності показань забезпечення направлення хворих на консультування та госпіталізацію в інші лікувально-профілактичні заклади.

5.4 Надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих для життя станах, нещасних випадках (травми, отруєння і т.д.), за показаннями забезпечення транспортування хворого в інший лікувально-профілактичний заклад для надання спеціалізованої допомоги.

5.5 Дотримання спадкоємності з іншими лікувально-профілактичними закладами щодо обстеження та лікування хворих.

5.6 Забезпечення роботи виїзних бригад фахівців з числа лікарів центральної районної лікарні та обласних лікувально-профілактичних закладів.

5.7 Своєчасне взяття на облік осіб, які підлягають диспансеризації, та забезпечення динамічного спостереження за станом їх здоров’я, проведення лікувально-оздоровчих заходів.

5.8 Експертиза тимчасової втрати працездатності і видача документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність.

5.9 Направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію.

5.10 Проведення профілактичних щеплень, у встановленому порядку повідомлення санітарно-епідеміологічної станції про інфекційне, паразитарне та професійне захворювання, отруєння населення, виявлені порушення санітарно-гігієнічних вимог та ін.

5.11 Проведення санітарно-протиепідемічних заходів на прикріпленій території.

5.12 Навчання пацієнтів методам зміцнення здоров’я та профілактики захворювань, покращання репродуктивного здоров’я та навчання методам планування сім’ї.

5.13 Гігієнічне виховання дітей та підлітків.

5.14 Впровадження в практику сучасних методів і засобів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду роботи амбулаторно-поліклінічних закладів.

5.15 Організаційно-методичне керівництво і контроль за діяльністю прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів.

5.16 Подання пропозицій до територіальних органів охорони здоров’я щодо покращання медичного обслуговування населення.

5.17 Аналіз стану здоров’я прикріпленого до амбулаторії населення та розробка плану оздоровчих заходів.

 1. Структурні підрозділи амбулаторії загальної практики — сімейної медицини:

-реєстратура;

-кабінети лікарського прийому;

-стоматологічний кабінет;

-палати денного перебування хворих;

-оглядовий кабінет;

-маніпуляційна;

-процедурна;

-операційно-перев’язувальний блок;

-лабораторія;

-кабінет щеплень;

-кабінет функціональної діагностики;

-фізіотерапевтичний кабінет;

-стерилізаційна;

-допоміжні приміщення.

 1. Штати персоналу амбулаторії загальної практики — сімейної медицини та нормативи їх навантаження встановлюються відповідно до наказу МОЗ України від 23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я».
 2. Оснащення амбулаторії медичною апаратурою, інструментарієм, обладнанням, твердим інвентарем і господарським майном проводиться відповідно до затверджених нормативів у встановленому порядку наказами Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету статистики України та подає їх у встановленому порядку.
 3. Амбулаторію загальної практики — сімейної медицини очолює головний лікар, який призначається та звільняється територіальним органом місцевого самоврядування.
 4. Фінансову діяльність амбулаторії загальної практики — сімейної медицини здійснює централізована бухгалтерія, згідно з встановленим порядком.
 5. Режим роботи амбулаторії загальної практики — сімейної медицини затверджується територіальним органом місцевого самоврядування.
 6. Діяльність амбулаторії загальної практики — сімейної медицини здійснюється відповідно до діючих законів, постанов та розпоряджень Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, наказів, інструкцій, методичних вказівок Міністерства охорони здоров’я, територіальних органів місцевого самоврядування за підпорядкуванням, інших нормативних документів та цього Примірного положення.
 7. Фінансування амбулаторії здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, власних надходжень, благодійних (добровільних) внесків, пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
населенню

Н.Г.Гойда

Затверджено

наказом МОЗ України

від 23.07.2001 № 303

Табель оснащення амбулаторії (відділення) загальної практики — сімейної медицини

——————————————————————-

|                      Назва                       |   Кількість  |

|—————————————————+—————|

|Автоматичні дозатори рідин (об’єми доз від  5  до |     2 шт.    |

|5000 мкл)                                         |              |

|—————————————————+—————|

|Акушерський стетоскоп                             |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Апарат для вакуум-аспірації                       |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Апарати    фізіотерапії   (УВЧ-1,    тубус-кварц, |   По 1 шт.   |

|діодинамік, магніт, електрофорез)                 |              |

|—————————————————+—————|

|Атравматичний шовний матеріал                     |    50 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Баня водяна з терморегулятором                    |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Бинти                                             |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Бікси                                             |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Брунькоподібні лотки                              |    40 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Бюретки                                           |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ваги рівноплечові ручні на 5 г та 20 г            |   По 2 шт.   |

|—————————————————+—————|

|Вазофікси                                         |      20      |

|                                                  |  комплектів  |

|—————————————————+—————|

|Вимірювач розмірів тазу                           |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Водяна баня лабораторна                           |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Гачок для виймання сторонніх тіл з вуха           |    3 шт.     |

|—————————————————+—————|

|Гачок для виймання сторонніх тіл з носа           |     3 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Гачок зубастий                                    |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Гачок   пластинчатий  двосторонній   парний   (по |     2 шт.    |

|Фарабефу)                                         |              |

|—————————————————+—————|

|Гачок трахеотомічний гострий                      |     3 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Гемоглобінометр                                   |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Гінекологічне крісло                              |     3 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Годинник процедурний                              |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Голка для внутрішньосерцевого введення лікарських |     1 шт.    |

|препаратів                                        |              |

|—————————————————+—————|

|Голка з мандреном                                 |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Голки ін’єкційні до шприців                       |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Голки хірургічні атравматичні                     |      10      |

|                                                  |  комплектів  |

|—————————————————+—————|

|Голкоутримувач                                    |     4 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Дефібрилятор                                      |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Дзеркало для гортані                              |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Дзеркало для носоглотки                           |     3 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Дзеркало для риноскопії для дітей                 |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Дзеркало для риноскопії для дорослих              |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Дистилятор                                        |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Діатермокоагулятор                                |     2 шт     |

|—————————————————+—————|

|Дозатори лабораторні піпеточні одноканальні       |  2 комплекти |

|—————————————————+—————|

|Долото  очне  для виймання сторонніх предметів  з |     2 шт.    |

|ока                                               |              |

|—————————————————+—————|

|Електровідсмоктувач                               |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Електрокардіограф                                 |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Епідукладка для забору матеріалу при  підозрі  на |     5 шт.    |

|особливо небезпечні інфекції                      |              |

|—————————————————+—————|

|Джгути                                            |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Затискувачі кровозупинні                          |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Зонд Блекмора дитячий                             |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Зонд вушний з насічками                           |    12 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Зонд дитячий гудзиковий                           |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Зонд Зігле                                        |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Зонд матковий                                     |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Зонд носовий з насічками                          |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Зонд хірургічний жолобковий                       |    50 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Зонди  для  зондування шлунку  і  дванадцятипалої |     5 шт.    |

|кишки                                             |              |

|—————————————————+—————|

|Індикаторний  папір  для  визначення  кислотності |              |

|шлункового вмісту                                 |              |

|—————————————————+—————|

|Інструментарій хірургічний дитячий                |  3 комплекти |

|—————————————————+—————|

|Інтубаційна трубка                                |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Калоприймач                                       |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Калькулятор                                       |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Камера Горяєва                                    |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Камертон                                          |    1 набір   |

|—————————————————+—————|

|Катетери внутрішньосудинні одноразові             |  3 комплекти |

|—————————————————+—————|

|Катетери гумові                                   |  2 комплекти |

|—————————————————+—————|

|Катетери металеві сечові                          |  2 комплекти |

|—————————————————+—————|

|Кольоротест                                       |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Комплекти для забору мазків                       |     3 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Комплект-укладка для взяття крові на  біохімічний |     1 шт.    |

|аналіз в умовах стаціонару чи на дому             |              |

|—————————————————+—————|

|Корнцанг прямий                                   |     8 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Коробка стерилізаційна кругла                     |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Крапельниці одноразові                            |    15 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Кріодеструктор                                    |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Кружка Есмарха                                    |     6 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Кутомір                                           |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Кушетка                                           |     3 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Лампа хірургічна пересувна                        |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ларингоскоп універсальний                         |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Лійки вушні дитячі                                |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Лійки вушні дорослі                               |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Лінійка                                           |     3 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ліхтарик офтальмологічний                         |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Лічильник-калькулятор  для  підрахунку   формених |     1 шт.    |

|елементів крові                                   |              |

|—————————————————+—————|

|Лобний рефлектор                                  |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ложки Фолькмана                                   |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Лопатка для розділювання тканин                   |     3 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Лопатки Фарабефа                                  |       5      |

|                                                  |  комплектів  |

|—————————————————+—————|

|Лупа офтальмологічна ручна                        |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|М’яка метрова лінійка                             |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Мандрен для катетерів різних розмірів             |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Медична вага для дітей                            |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Медична вага для дорослих                         |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Миски                                             |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Мікроскоп біологічний бінокулярний з імерсією     |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Мікроскоп біологічний монокулярний                |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Набір для видалення сторонніх тіл з ока           |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Набір  для  збору  матеріалу для цитологічного  і |    300 шт.   |

|бактеріологічного досліджень                      |              |

|—————————————————+—————|

|Набір для парацентезу                             |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Набір для трахеостомії, пункції трахеї            |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Набір інтубаційних трубок                         |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Набір катетерів для катетеризації сечового міхура |     1 шт.    |

|у чоловіків і жінок                               |              |

|—————————————————+—————|

|Набір одноразових шприців, систем та штативів для |     2 шт.    |

|переливання крові і кровозамінників               |              |

|—————————————————+—————|

|Набір сироваток для визначення груп крові і резус-|     1 шт.    |

|фактора                                           |              |

|—————————————————+—————|

|Набір  сумішей найбільш розповсюджених  алергенів |              |

|для експрес-діагностики алергічних захворювань    |              |

|—————————————————+—————|

|Набір трахеотомічний дитячий                      |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Набір   шин   та   інших   засобів   транспортної |     1 шт.    |

|іммобілізації переломів                           |              |

|—————————————————+—————|

|Набір   шлункових   і  дуоденальних   зондів   та |     1 шт.    |

|стимуляторів секреції шлунку                      |              |

|—————————————————+—————|

|Набори для венесекції, пункції підключичної вени, |   По 1 шт.   |

|пункції грудної і легеневої порожнини             |              |

|—————————————————+—————|

|Набори шлункових і дуоденальних зондів            |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Напальники                                        |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Настільна лампа                                   |     3 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Неврологічний молоток                             |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Негатоскоп                                        |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ножиці для нігтів                                 |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ножиці для перев’язувального матеріалу            |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ножиці хірургічні для розтину м’яких тканин       |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Отоскоп для дітей                                 |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Отоскоп для дорослих                              |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Офтальмоскоп дзеркальний                          |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пеленальний столик                                |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Піпетки                                           |    20 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Піпетки Пастеровські                              |    20 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пінцет анатомічний                                |    12 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пінцет анатомічний для очей                       |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пінцет хірургічний                                |    12 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Піхвові дзеркала двостулкові по Куско             |    15 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Піхвові дзеркала дитячі                           |    15 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Піхвові дзеркала по Симсу                         |    20 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пневмотахометр                                    |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Предметні скельця одноразові                      |    50 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Прилад    для   визначення   швидкості   осідання |     2 шт.    |

|еритроцитів                                       |              |

|—————————————————+—————|

|Прилад для фарбування та фіксації мазків крові на |     1 шт.    |

|предметному склі                                  |              |

|—————————————————+—————|

|Пробірки  пластмасові  з пробками  для  забору  і |    50 шт.    |

|транспортування біоматеріалу                      |              |

|—————————————————+—————|

|Пробірки скляні                                   |    50 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Реагенти  для  визначення групи крові  та  резус- |      10      |

|фактору                                           |  комплектів  |

|—————————————————+—————|

|Респіратор одноразовий                            |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Розбризкувач анестезуючих розчинів                |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ростомір                                          |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Роторозширювач                                    |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Рукавички  гумові                                 |    10 пар    |

|—————————————————+—————|

|Сейф                                              |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Секундомір                                        |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Скіаскопічні лінійки                              |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Склянки мірні                                     |    15 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Списи-скаріфікатори стерильні одноразові          |    50 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Стерильний посуд для забору сечі                  |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Стетофонендоскоп                                  |     4 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Стіл для проведення оперативних втручань          |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Стрічка метрова                                   |     6 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Сухожарова шафа                                   |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Сухожарові шафи                                   |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Таблиці для визначення гостроти зору              |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Термометр медичний                                |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Тест система для визначення терміну овуляції      |  3 комплекти |

|—————————————————+—————|

|Тест-системи  для  аналізу  крові  на  визначення |  3 комплекти |

|глюкози, холестерину                              |              |

|—————————————————+—————|

|Тест-системи  для  аналізу  сечі  на   визначення |  3 комплекти |

|лейкоцитів,     нітратів,     білку,     глюкози, |              |

|уробіліногену,  білірубіну,  кеторечовин,  крові, |              |

|аскорбінової кислоти, кислотності, питомої ваги   |              |

|—————————————————+—————|

|Тест-системи   для   бактеріальної    діагностики |  3 комплекти |

|сечових інфекцій                                  |              |

|—————————————————+—————|

|Тест-системи  для визначення прихованої  крові  в |  3 комплекти |

|калі                                              |              |

|—————————————————+—————|

|Тест-системи для діагностики вагітності           |  3 комплекти |

|—————————————————+—————|

|Тонометр для вимірювання артеріального тиску      |     4 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Тонометр Маклакова з лінійкою                     |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Троакар медичний                                  |     3 шт.    |

|                                                  |              |

|—————————————————+—————|

|Урометр                                           |     4 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Флюороскоп                                        |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Фотометр    для   експрес-аналізу   глюкози    на |     1 шт.    |

|реактивних смужках або експрес-аналізатор глюкози |              |

|—————————————————+—————|

|Хірургічний інструментарій для проведень операцій |  2 комплекти |

|»малої хірургії»                                  |              |

|—————————————————+—————|

|Хірургічні леза                                   |  10 наборів  |

|—————————————————+—————|

|Холодильник електричний побутовий                 |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Центрифуга лабораторна електрична                 |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Чашки Петрі                                       |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Шафа для медикаментів                             |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Шовний матеріал                                   |      10      |

|                                                  |  комплектів  |

|—————————————————+—————|

|Шпатель дерев’яний                                |    50 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Шпатель металевий                                 |    50 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Шприц Жане                                        |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Шприц з матковим наконечником                     |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Шприц ларингологічний                             |     3 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Шприци                                            |    100 шт.   |

|—————————————————+—————|

|Шприци для щеплень                                |    30 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Шприци одноразові інсулінові                      |    30 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Шприци  піхвові  дитячі для  видалення  сторонніх |     5 шт     |

|предметів                                         |              |

|—————————————————+—————|

|Штатив для кип’ятіння пробірок                    |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Штатив для пробірок                               |              |

|—————————————————+—————|

|Щипці    гортанні   для   витягування   сторонніх |     2 шт.    |

|предметів                                         |              |

|—————————————————+—————|

|Щипці для тампонування горла та носу              |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Щипці кульові однозубчасті                        |     6 шт.    |

——————————————————————-

             Оснащення стоматологічного кабінету

——————————————————————-

|Бактерицидна лампа                                |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Бікси                                             |     6 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Бори сталеві                                      |    50 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Бори твердосплавні для турбінних наконечників     |    50 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Гачки  для розведення країв рани різні (гостро  та|     4 шт.    |

|тупозубі)                                         |              |

|—————————————————+—————|

|Гачки Фарабефа                                    |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Гладилка двостороння серповидна                   |    15 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Гладилка серповидна ( двобічна)                   |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Голівки   алмазні  стоматологічні  для   турбінних|    50 шт.    |

|наконечників                                      |              |

|—————————————————+—————|

|Голівки    фасонні   шліфувальні   для    кутового|    50 шт.    |

|наконечника                                       |              |

|—————————————————+—————|

|Голівки    фасонні   шліфувальні    для    прямого|    50 шт.    |

|наконечника                                       |              |

|—————————————————+—————|

|Голки для ін’єкцій різної довжини та ширини       |    100 шт.   |

|—————————————————+—————|

|Голки ін’єкційні                                  |     4500     |

|—————————————————+—————|

|Голки хірургічні                                  |    50 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Голкоутримувач                                    |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Держак наждачного паперу для прямого наконечника  |     4 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Дзеркало зубне                                    |    18 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Дзеркало зубне без ручки                          |    20 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Диск наждачний паперовий                          |    60 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Дискотримач для кутового наконечника              |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Дискотримач для прямого наконечника               |     4 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Діатермокоагулятор                                |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Долото  стоматологічне                            |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Дрильбор машинний до кутового наконечника         |    50 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Дрильбор машинний до прямого наконечника          |    20 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Дрильбор ручний                                   |    100 шт.   |

|—————————————————+—————|

|Дріт алюмінієвий діаметром 2 мм (5 м в упаковці)  |   50 мотків  |

|—————————————————+—————|

|Дріт бронзалюмінієвий лігатурний діаметром 0,4-0,6|   50 мотків  |

|мм                                                |              |

|—————————————————+—————|

|Дріт стальний діаметром 0,6-0,3 мм                |   50 мотків  |

|—————————————————+—————|

|Елеватори зубні                                   |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ємкість-контейнер  полімерний для  дезінфекції  та|     1 шт.    |

|передстерилізаційної обробки медичних виробів     |              |

|—————————————————+—————|

|Затискачі кровозупинні                            |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Зонд зубний                                       |    20 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Інструменти для видалення зубного каменю          |  3 комплекти |

|—————————————————+—————|

|Інструменти для витягнення (екстрагування) уламків|   1 компект  |

|стержневих інструментів із кореневих каналів      |              |

|—————————————————+—————|

|Інструменти для пломбування зубів                 | 10 комплектів|

|—————————————————+—————|

|Інструменти для пломбування зубів вкладками       |  1 комплект  |

|—————————————————+—————|

|Каналонаповнювач для кутового наконечника         |    250 шт.   |

|—————————————————+—————|

|Каналонаповнювач для прямого наконечника          |    20 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Карпульний шприц                                  |     1 шт     |

|—————————————————+—————|

|Компресор                                         |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Кореневі голки                                    |    40 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Корнцанг                                          |     6 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Крісло стоматологічне                             |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Кусачки кістяні стоматологічні                    |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Кутова насадка для ендодонтії                     |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|—————————————————+—————|

|Кутова насадка до пневмомотора                    |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ложка   для   вишкрібання  грануляцій  та   фістул|    15 шт.    |

|двостороння                                       |              |

|—————————————————+—————|

|Лоток для інструментів                            |    12 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Маски                                             |    20 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Маслянка                                          |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Матрицетримач                                     |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Матриця                                           |    30 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Молоток дерев’яний                                |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Молоток металевий                                 |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Набір інструментів для ендодонтії великий         |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Набір інструментів для ендодонтії середній        |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Наконечник слиновідсмоктувача                     |    30 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Напильник                                         |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ножиці вертикально зігнуті гострокінцеві          |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ножиці вертикально зігнуті тупокінцеві            |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ножиці для металу                                 |     3 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ножиці для перев’язувального матеріалу            |     3 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ножиці тупокінцеві прямі                          |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Одноразова склянка                                |    20 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Одяг для лікаря та помічника                      |  4 комплекти |

|—————————————————+—————|

|Окуляри захисні                                   |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Підвісна шафа одностулкова                        |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пінцет анатомічний                                |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пінцет зубний зігнутий                            |    16 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пінцет лапчастий                                  |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пінцет хірургічний очний зубчастий                |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пінцет хірургічний очний прямий                   |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пластинка скляна для замішування цементу          |    15 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пластинка скляна для ліків                        |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пневмомотор                                       |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Повітродувка (пустер)                             |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Поліамідні нитки                                  |   5 мотків   |

|—————————————————+—————|

|Полімеризуюча лампа                               |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пряма насадка до пневмомотора                     |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Пульпоекстрактор                                  |    30 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Распатор стоматологічний                          |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Роторозширювачі                                   |     2 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Рукавички гумові                                  |    10 пар    |

|—————————————————+—————|

|Ручка для зубного дзеркала                        |    18 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Свердла кореневі                                  |    50 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Скальпель гострокінцевий                          |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Скальпель стоматологічний черевцевий малий        |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Сталеві бори                                      |    50 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Стіл для помічника                                |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Стіл інструментальний                             |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Стіл одностулковий                                |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Стілець для лікаря                                |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Стілець для помічника лікаря                      |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Стрічка сепараційна із ацетатної плівки           |    200 шт    |

|—————————————————+—————|

|Стрічка сепараційна металева                      |    100 шт.   |

|—————————————————+—————|

|Сухожаровий стерилізатор 20 л                     |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Тумба під сухожаровий стерилізатор                |     1 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Турбінний наконечник                              |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Ультразвукова    вана   для   передстерилізаційної|     1 шт.    |

|обробки                                           |              |

|—————————————————+—————|

|Шовний матеріал                                   | 50 комплектів|

|—————————————————+—————|

|Шпатель для язика прямий плоский двосторонній     |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Шпатель зуболікарський для цементу двобічний      |    10 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Шприц одноразовий                                 |    40 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Штифти срібні для пломбування кореневих каналів   |    40 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Щипці зубні дитячі                                |    20 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Щипці зубні для дорослих                          |    30 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Щипці крампонні                                   |     5 шт.    |

|—————————————————+—————|

|Язикоутримувачі                                   |     3 шт.    |

——————————————————————-

Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
населенню

Н.Г.Гойда

Затверджено

наказом МОЗ України

від  23.07.2001 № 303

Примірне обладнання сумки-укладки лікаря загальної практики — сімейної медицини

————————————————————

|      Назва        |  Форма випуску       |   Кількість  |

|——————-+———————-+—————|

|Адреналіну         |0,1 %-1,0             |    10 амп.   |

|гідрохлорид        |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Аміак              |10 %-10,0             |     1 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Аміназин           |2,5%-1,0              |    5 амп.    |

|——————-+———————-+—————|

|Ампіциліну         |0,25                  |   20 табл.   |

|тригідрат          |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Анальгін           |50 %-2,0              |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Анаприлін          |40 мг                 |     1 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Анаприлін          |0,25%-1,0             |    15 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Аспаркам           |5,0                   |    5 амп.    |

|——————-+———————-+—————|

|Аспірин            |325 мг                |     № 30     |

|——————-+———————-+—————|

|Атропіну сульфат   |0,1 %-1,0             |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Бензилпеніциліну   |1 млн ОД              |     5 фл.    |

|натрієва сіль      |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Бинт               |                      |     2 шт.    |

|——————-+———————-+—————|

|Бриліантова зелень |1%-20,0               |     1 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Валідол            |0,06                  |   40 табл.   |

|——————-+———————-+—————|

|Вата               |                      |     10 г     |

|——————-+———————-+—————|

|Верапаміл          |0,25 %-2,0            |    5 ампул   |

|——————-+———————-+—————|

|Гемодез            |400 мл                |     5 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Гепарін            |25 МО-5 мл            |    5 амп.    |

|——————-+———————-+—————|

|Глюкоза            |40% — 20,0            |    5 ампул   |

|——————-+———————-+—————|

|Глюкоза            |40%-200,0             |     2 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Голка          для |                      |     1 шт     |

|внутрішньосерцевого|                      |              |

|введення ліків     |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Двосторонній       |                      |     2 шт.    |

|шпатель            |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Дексаметазон       |4 мг-1,0              |    5 ампул   |

|——————-+———————-+—————|

|Димедрол           |1 %-1,0               |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Дицінон            |12,5%-2,0             |    5 амп.    |

|——————-+———————-+—————|

|Дібазол            |1 %-1,0               |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Дігоксин           |0,025%-1,0            |    20 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Діклофенак натрію  |2,5 %-3,0             |    5 амп.    |

|——————-+———————-+—————|

|Дофамін            |0,5 %-5,0             |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Дроперідол         |0,25 %-2,0            |    20 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Епідукладка    для |                      |              |

|забору   матеріалу |                      |              |

|при   підозрі   на |                      |              |

|особливо           |                      |              |

|небезпечні         |                      |              |

|інфекції           |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Етамзилат          |12,5 %-2,0            |    5 амп.    |

|——————-+———————-+—————|

|Еуфілін            |2,4 %-10,0            |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Джгут гумовий      |                      |     1 шт.    |

|——————-+———————-+—————|

|Зігнутий пінцет    |                      |     1 шт.    |

|Інсулін            |5 мл                  |     5 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Йоду 5 % спиртовий |10,0                  |     3 фл.    |

|розчин             |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Йоду     спиртовий |5 % -10,0             |     1 фл     |

|розчин             |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Калію перманганат  |5,0                   |     1 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Кальцію хлорид     |10%-10,0              |    5 амп.    |

|——————-+———————-+—————|

|Клофелін           |0,15                  |   25 табл.   |

|——————-+———————-+—————|

|Клофелін           |0,01%-1,0             |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Корвалол           |25,0                  |     1 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Кордіамін          |2,0                   |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Кофеїн-бензоат     |10%-1,0               |    5 амп.    |

|натрію             |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Лідокаїну хлорид   |2 %-2,0               |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Ліхтарик           |                      |     1 шт.    |

|офтальмологічний   |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Мезатон            |1 %-1,0               |    6 амп.    |

|——————-+———————-+—————|

|Мідріацил          |0,5 %-1,0             |    20 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Налорфін           |0,5%-1,0              |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Настойка валеріани |25,0                  |     1 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Натрію оксибутират |25%-10,0              |    5 амп.    |

|——————-+———————-+—————|

|Натрію хлорид      |0,9 %-200,0           |     1 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Натрію хлорид      |0,9%-5,0              |    10 амп    |

|——————-+———————-+—————|

|Натрію хлорид      |0,9%-200,0            |     2 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Нафтизін           |0,5 %-15,0            |     1 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Неврологічний      |                      |     1 шт.    |

|молоток            |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Нітрогліцерин      |0,0005                |   20 табл.   |

|——————-+———————-+—————|

|Новокаїн           |0,25%-5,0             |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Новокаїнамід       |10 %-5,0              |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Ножиці 11,5 см     |                      |     1 шт     |

|——————-+———————-+—————|

|Норадреналіна      |0,2 %-1,0             |    10 амп.   |

|гідротартрат       |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Но-шпа             |2,0                   |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Одноразова система |                      |     1 шт.    |

|для     крапельних |                      |              |

|внутрішньовенних   |                      |              |

|вливань            |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Окситоцин          |5 ОД -1,0             |     2 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Отоскоп            |                      |     1 шт.    |

|——————-+———————-+—————|

|Офіцінальні        |                      |  10 пакетів  |

|розчини        для |                      |              |

|регідратації       |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Папаверина         |2 % -2,0              |    10 амп.   |

|гідрохлорид        |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Перекис водню      |3 %-10,0              |     1 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Пілокарпину        |1 %-25,0              |     1 фл.    |

|гідрохлорид        |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Пірацетам          |20%-5,0               |    5 амп.    |

|——————-+———————-+—————|

|Платифіліну        |0,2 %-1,0             |    10 амп.   |

|гідротартрат       |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Повітрянопровідна  |                      |     1 шт     |

|8-подібна трубка   |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Преднізолон        |30 мг                 |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Преднізолон        |5 мг                  |   30 табл.   |

|——————-+———————-+—————|

|Прозерін           |0,05%-1,0             |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Промедол           |1%-1,0                |    5 амп.    |

|——————-+———————-+—————|

|Прямий пінцет      |                      |     1 шт.    |

|——————-+———————-+—————|

|Реополіглюкін      |400,0                 |     1 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Респіратор         |                      |     2 шт.    |

|одноразовий        |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Рибоксін           |2%-10,0               |    5 амп.    |

|——————-+———————-+—————|

|Роторозширювач     |                      |     1 шт     |

|——————-+———————-+—————|

|Сибазон            |0,5 %-2,0             |    5 амп.    |

|——————-+———————-+—————|

|Скальпель № 3      |                      |     1 шт.    |

|——————-+———————-+—————|

|Скальпель № 4      |                      |     1 шт.    |

|——————-+———————-+—————|

|Спирт              |70 %-100,0            |     1 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Стетофонендоскоп   |                      |     1 шт.    |

|——————-+———————-+—————|

|Стрічка            |                      |     1 шт.    |

|вимірювальна       |                      |              |

|медична            |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Строфантин К       |0,025 %-1,0           |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Сульфат магнію     | 25 %-5,0             |    10 амп    |

|——————-+———————-+—————|

|Сульфацил натрію   |20%-10,0              |     2 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Супрастин          |1,0                   |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Термометр медичний |                      |     1 шт.    |

|——————-+———————-+—————|

|Тіосульфат натрію  |33%-10,0              |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Тонометр       для |                      |     1 шт.    |

|вимірювання        |                      |              |

|артеріального      |                      |              |

|тиску              |                      |              |

|——————-+———————-+—————|

|Фуросемід          |2,0                   |    10 амп.   |

|——————-+———————-+—————|

|Хлоргексідін       |20 мл                 |    5 амп.    |

|——————-+———————-+—————|

|Цефазолін          |0,5                   |     5 фл.    |

|——————-+———————-+—————|

|Шприци  одноразові |2,0                   |   По 2 шт.   |

|з голками          |5,0                   |              |

|                   |10,0                  |              |

|                   |20,0                  |              |

|——————-+———————-+—————|

|Язикотримач        |                      |     1 шт     |

————————————————————

Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
населенню

Н.Г.Гойда

Затверджено

наказом МОЗ України

від 23.07.2001 № 303

Примірне обладнання сумки-укладки медичної сестри загальної практики — сімейної медицини

————————————————————

|      Назва       |   Форма випуску      |    Кількість   |

|——————+———————-+—————-|

|Адреналіну        | 0,1 %-1,0            |     10 амп.    |

|гідрохлорид       |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Аміак             | 10 %-10,0            |      1 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Аміназин          | 2,5%-1,0             |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Ампіциліну        | 0,25                 |    20 табл.    |

|тригідрат         |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Анальгін          | 50 %-2,0             |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Анаприлін         | 40 мг                |      1 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Анаприлін         | 0,25%-1,0            |     15 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Аспаркам          | 5,0                  |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Аспірин           | 325 мг               |      № 30      |

|——————+———————-+—————-|

|Атропіну сульфат  | 0,1 %-1,0            |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Бензилпеніциліну  | 1 млн ОД             |      5 фл.     |

|натрієва сіль     |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Бинт              |                      |      2 шт.     |

|——————+———————-+—————-|

|Бриліантова зелень| 1%-20,0              |      1 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Валідол           | 0,06                 |    40 табл.    |

|——————+———————-+—————-|

|Вата              |                      |      10 г      |

|——————+———————-+—————-|

|Верапаміл         | 0,25 %-2,0           |     5 ампул    |

|——————+———————-+—————-|

|Гемодез           | 400 мл               |      5 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Гепарін           | 25 МО-5мл            |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Глюкоза           | 40% — 20,0           |     5 ампул    |

|——————+———————-+—————-|

|Глюкоза           | 40%-200,0            |      2фл.      |

|——————+———————-+—————-|

|Голка          для|                      |      1 шт      |

|внутрішньосерцево-|                      |                |

|го введення ліків |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Двосторонній      |                      |      2 шт.     |

|шпатель           |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Дексаметазон      | 4 мг-1,0             |     5 ампул    |

|——————+———————-+—————-|

|Димедрол          | 1 %-1,0              |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Дицінон           | 12,5%-2,0            |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Дібазол           | 1 %-1,0              |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Дігоксин          | 0,025%-1,0           |     20 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Діклофенак натрію | 2,5 %-3,0            |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Дофамін           | 0,5 %-5,0            |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Дроперідол        | 0,25 %-2,0           |     20 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Епідукладка    для|                      |                |

|забору   матеріалу|                      |                |

|при   підозрі   на|                      |                |

|особливо          |                      |                |

|небезпечні        |                      |                |

|інфекції          |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Етамзилат         | 12,5 %-2,0           |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Еуфілін           | 2,4 %-10,0           |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Джгут гумовий     |                      |      1 шт.     |

|——————+———————-+—————-|

|Зігнутий пінцет   |                      |      1 шт.     |

|——————+———————-+—————-|

|Інсулін           | 5 мл                 |      5 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Йоду 5 % спиртовий| 10,0                 |      3 фл.     |

|розчин            |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Йоду     спиртовий| 5 % -10,0            |      1 фл      |

|розчин            |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Калію перманганат | 5,0                  |      1 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Кальцію хлорид    | 10%-10,0             |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Клофелін          | 0,15                 |    25 табл.    |

|——————+———————-+—————-|

|Клофелін          | 0,01%-1,0            |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Корвалол          | 25,0                 |      1 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Кордіамін         | 2,0                  |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Кофеїн-бензоат    | 10%-1,0              |     5 амп.     |

|натрію            |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Лідокаїну хлорид  | 2 %-2,0              |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Мезатон           | 1 %-1,0              |     6 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Мідріацил         | 0,5 %-1,0            |     20 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Налорфін          | 0,5%-1,0             |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Настойка валеріани| 25,0                 |      1 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Натрію оксибутират| 25%-10,0             |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Натрію хлорид     | 0,9 %-200,0          |      1 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Натрію хлорид     | 0,9%-5,0             |     10 амп     |

|——————+———————-+—————-|

|Натрію хлорид     | 0,9%-200,0           |      2 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Нафтизін          | 0,5 %-15,0           |      1 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Неврологічний     |                      |      1 шт.     |

|молоток           |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Нітрогліцерин     | 0,0005               |    20 табл.    |

|——————+———————-+—————-|

|Новокаїн          | 0,25%-5,0            |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Новокаїнамід      | 10 %-5,0             |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Ножиці 11,5 см    |                      |      1 шт      |

|——————+———————-+—————-|

|Норадреналіна     | 0,2 %-1,0            |     10 амп.    |

|гідротартрат      |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Но-шпа            | 2,0                  |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Одноразова система|                      |      1 шт.     |

|для     крапельних|                      |                |

|внутрішньовенних  |                      |                |

|вливань           |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Окситоцин         | 5 ОД -1,0            |      2 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Офіцінальні       |                      |   10 пакетів   |

|розчини        для|                      |                |

|регідратації      |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Папаверина        | 2 % -2,0             |     10 амп.    |

|гідрохлорид       |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Перекис водню     | 3 %-10,0             |      1 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Пілокарпину       | 1 %-25,0             |      1 фл.     |

|гідрохлорид       |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Пірацетам         | 20%-5,0              |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Платифіліну       | 0,2 %-1,0            |     10 амп.    |

|гідротартрат      |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Повітрянопровідна |                      |      1 шт      |

|8-подібна трубка  |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Преднізолон       | 30 мг                |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Преднізолон       | 5 мг                 |    30 табл.    |

|——————+———————-+—————-|

|Прозерін          | 0,05%-1,0            |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Промедол          | 1%-1,0               |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Прямий пінцет     |                      |      1 шт.     |

|——————+———————-+—————-|

|Реополіглюкін     | 400,0                |      1 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Респіратор        |                      |      2 шт.     |

|одноразовий       |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Рибоксін          | 2%-10,0              |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Роторозширювач    |                      |      1 шт      |

|——————+———————-+—————-|

|Сибазон           | 0,5 %-2,0            |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Скальпель № 3     |                      |      1 шт.     |

|——————+———————-+—————-|

|Скальпель № 4     |                      |      1 шт.     |

|——————+———————-+—————-|

|Спирт             | 70 %-100,0           |      1 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Стетофонендоскоп  |                      |      1 шт.     |

|——————+———————-+—————-|

|Стрічка           |                      |      1 шт.     |

|вимірювальна      |                      |                |

|медична           |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Строфантин К      | 0,025 %-1,0          |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Сульфат магнію    |  25 %-5,0            |     10 амп     |

|——————+———————-+—————-|

|Сульфацил натрію  | 20%-10,0             |      2 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Супрастин         | 1,0                  |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Термометр медичний|                      |      1 шт.     |

|——————+———————-+—————-|

|Тіосульфат натрію | 33%-10,0             |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Тонометр       для|                      |      1 шт.     |

|вимірювання       |                      |                |

|артеріального     |                      |                |

|тиску             |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Фуросемід         | 2,0                  |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Хлоргексідін      | 20 мл                |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Цефазолін         | 0,5                  |      5 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Шприци  одноразові| 2,0                  |    По 2 шт.    |

|з голками         | 5,0                  |                |

|                  | 10,0                 |                |

|                  | 20,0                 |                |

|——————+———————-+—————-|

|Язикотримач       |                      |      1 шт      |

————————————————————

Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
населенню

Н.Г.Гойда

Затверджено

наказом МОЗ України

від 23.07.2001  № 303

Примірний перелік лікарських засобів, необхідних для закладів (підрозділів) загальної практики — сімейної медицини

————————————————————

|      Назва       |   Форма випуску      |   Кількість    |

|——————+———————-+—————-|

|Адреналіну        | 0,1 %-1,0            |     20 амп.    |

|гідрохлорид       |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Аміак             | 10 %-10,0            |      1 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Аміназин          | 2,5%-1,0             |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Ампіциліну        | 0,25                 |    20 табл.    |

|тригідрат         |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Анальгін          | 50 %-2,0             |     30 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Анаприлін         | 40 мг                |      1 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Анаприлін         | 0,25%-1,0            |     15 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Аспаркам          | 5,0                  |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Аспірин           | 325 мг               |      № 30      |

|——————+———————-+—————-|

|Атропіну сульфат  | 0,1 %-1,0            |     20 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Бензилпеніциліну  | 1 млн ОД             |     15 фл.     |

|натрієва сіль     |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Бриліантова зелень| 1%-20,0              |      3 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Валідол           | 0,06                 |    40 табл.    |

|——————+———————-+—————-|

|Верапаміл         | 0,25 %-2,0           |    10 ампул    |

|——————+———————-+—————-|

|Гемодез           | 400 мл               |      5 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Гепарін           | 25 МО-5мл            |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Глюкоза           | 40% — 20,0           |    10 ампул    |

|——————+———————-+—————-|

|Глюкоза           | 40%-200,0            |      5 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Дексаметазон      | 4 мг-1,0             |    10 ампул    |

|——————+———————-+—————-|

|Димедрол          | 1 %-1,0              |     20 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Дицінон           | 12,5%-2,0            |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Дібазол           | 1 %-5,0              |     30 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Дофамін           | 0,5 %-5,0            |     20 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Дігоксин          | 0,025%-1,0           |     20 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Діклофенак натрію | 2,5 %-3,0            |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Дроперідол        | 0,25 %-2,0           |     20 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Етамзилат         | 12,5 %-2,0           |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Еуфілін           | 2,4 %-5,0            |     20 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Йоду 5 % спиртовий| 10,0                 |      3 фл.     |

|розчин            |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Інсулін           | 5 мл                 |     10 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Калію перманганат | 5,0                  |      2 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Кальцію хлорид    | 10%-10,0             |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Клофелін          | 0,15                 |    50 табл.    |

|——————+———————-+—————-|

|Клофелін          | 0,01%-1,0            |10 амп.10 амп.10|

|                  |                      |      амп.      |

|——————+———————-+—————-|

|Корвалол          | 25,0                 |      2 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Кофеїн-бензоат    | 10%-1,0              |     10 амп.    |

|натрію            |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Кордіамін         | 2 мл                 |     30 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Кофеїн-бензоат    | 1 мл                 |     30 амп.    |

|натрію 10 %       |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Лідокаїну         | 2%-2,0               |     10 амп.    |

|гідрохлорид       |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Мезатон           | 1%-1,0               |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Мідріацил         | 0,5 %-1,0            |     20 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Налорфін          | 0,5%-1,0             |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Настойка валеріани| 25,0                 |      2 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Натрію оксибутират| 25%-10,0             |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Натрію хлорид     | 0,9%-5,0             |     10 амп     |

|——————+———————-+—————-|

|Натрію хлорид     | 0,9%-200,0           |      4 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Нафтизін          | 0,5%-15,0            |      3 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Нітрогліцерин     | 0,0005               |    40 табл.    |

|——————+———————-+—————-|

|Новокаїн          | 0,25%-5,0            |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Новокаїнамід      | 10 %-5,0             |     20 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Норадреналіну     | 0,2 %-1,0            |     20 амп.    |

|гідротартрат      |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Но-шпа            | 2,0                  |     30 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Окситоцин         | 5 ОД -1,0            |      2 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Офіцінальні       |                      |   20 пакетів   |

|розчини        для|                      |                |

|регідратації      |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Папаверину        | 2 % -2,0             |     30 амп.    |

|гідрохлорид       |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Перекис водню 3 % | 10,0                 |      2 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Пілокарпину       | 1 %-25,0             |      1 фл.     |

|гідрохлорид       |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Пірацетам         | 20%-5,0              |     15 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Платифіліну       | 0,2 %-1,0            |     30 амп.    |

|гідротартрат      |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Преднізолон       | 5 мг                 |    30 табл.    |

|——————+———————-+—————-|

|Преднізолон       | 30,0                 |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Прозерін          | 0,05%-1,0            |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Промедол          | 1%-1,0               |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Реактиви       для|                      |  5 комплектів  |

|аналізу шлункового|                      |                |

|та   дуоденального|                      |                |

|вмісту            |                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Реополіглюкін     | 400,0                |      5 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Рибоксін          | 2%-10,0              |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Сибазон           | 0,5 %-2,0            |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Спирт             | 70 %-100,0           |      3 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Строфантин К      | 0,025 %-1,0          |     20 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Сульфат магнію    | 25 % -5,0            |     20 амп     |

|——————+———————-+—————-|

|Сульфацил натрію  | 20%-10,0             |      2 фл.     |

|——————+———————-+—————-|

|Сульфат  цинку з  | 0,25 %-25,0          |      1 фл.     |

|2% борною кислотою|                      |                |

|——————+———————-+—————-|

|Сульфокамфокаїн   | 10%-2,0              |     5 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Супрастин         | 1,0                  |     20 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Тіосульфат натрію | 33%-10,0             |     10 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Фуросемід         | 2 мл                 |     4 амп.     |

|——————+———————-+—————-|

|Хлоргексідін      | 20 мл                |     15 амп.    |

|——————+———————-+—————-|

|Цефазолін         | 0,5                  |      5 фл.     |

————————————————————

Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
населенню

Н.Г.Гойда

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції