Накази МОЗ Новини

Примірне положення про головного позаштатного спеціаліста області (міста)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
05.02.2009 № 26-о

1. Загальні положення

Це Положення визначає для головного позаштатного спеціаліста області, міста (далі — Головний спеціаліст) його повноваження, статус, кваліфікаційні вимоги, функції, обов’язки, права, відповідальність та взаємовідносини в системі охорони здоров’я України.

Головний спеціаліст з однієї із лікарських спеціальностей є провідним фахівцем з цієї спеціальності у системі охорони здоров’я АР Крим, області, міст Києва та Севастополя.

Покладання обов’язків Головного спеціаліста і увільнення його від їх виконання проводиться за наказом керівника відповідного органу управління охорони здоров’я за погодженням з головним позаштатним спеціалістом МОЗ України відповідного профілю.

Головний спеціаліст у своїй роботі безпосередньо підпорядковується головному штатному спеціалісту управління охорони здоров’я регіону або одному із заступників начальника. Йому функціонально підпорядковуються головні позаштатні спеціалісти районів (міст).

У своїй діяльності Головний спеціаліст керується чинними законодавчими актами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями керівників органів управління охорони здоров’я регіону, директивними документами, затвердженими МОЗ України та цим Положенням.

2. Кваліфікаційні вимоги

На посаду Головного спеціаліста призначається провідний фахівець з відповідної спеціальності, що має повну вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина», спеціалізацію, стаж роботи за основною спеціальністю не менше 10 років, вищу кваліфікаційну категорію та науковий ступінь кандидата.

3. Функції

Головний спеціаліст здійснює:

3.1. Координацію діяльності спеціалізованих підрозділів лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я регіону та окремих спеціалістів з профільних питань.

3.2. Ініціює роботу щодо пошуку нових ефективних методів діагностики і лікування з профільної спеціальності, вживати заходи, що спрямовані на впровадження досягнень в практику.

3.3. Надає методичну допомоги фахівцям відповідного профілю у районах (містах).

3.4. Готує пропозиції, проекти управлінських рішень для керівництва охорони здоров’я з питань, що відносяться до компетенції Головного спеціаліста, проекти наказів, розпоряджень, програм, створення реєстрів та баз даних профільної служби.

3.5. Планує проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад тощо з профілактики, зниження захворюваності та інвалідності населення від профільних захворювань.

3.6. Забезпечує обмін передового досвіду у практичній роботі вітчизняних та закордонних фахівців.

3.7. За дорученням органу охорони здоров’я проводить експертні оцінки і надає висновки з усіх питань, що відносяться до компетенції Головного спеціаліста та відповідно до цього Положення.

3.8. Бере участь у проведенні перевірок якості надання медичної допомоги профільним хворим в умовах лікувально-профілактичних закладів регіону, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

4. Обов’язки

Головний спеціаліст:

4.1. Надає пропозиції щодо підготовки галузевих, державних та національних програм щодо профільної служби, бере участь у їх підготовці, реалізації та контролі за їх виконанням.

4.2. Бере участь у роботі щодо створення реєстрів та баз даних з профільної служби.

4.3. Погоджує та щорічно подає у встановлений термін до профільного структурного підрозділу МОЗ України план проведення науково-практичних конференцій, конгресів, семінарів, тощо з профільної патології та тематику заходу для відповідного реєстру.

4.4. Бере участь у розроблені стандартів та протоколів діагностики і лікування профільної патології здійснює контроль за їх додержанням.

4.5. Бере участь у проведенні щорічної підсумкової наради по профільній службі.

4.6. Бере участь у підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров’я населення та якості надання медичної допомоги.

4.7. Здійснює планові виїзди до районів (міст) з метою аналізу діяльності служби і надання організаційно-методичної допомоги.

4.8. Координує роботу міських, районних позаштатних спеціалістів з профільної патології.

4.9. Бере участь у реалізації комплексних планів з розвитку та вдосконаленню служби за профілем діяльності.

4.10. Надає пропозиції стосовно Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, інших переліків за дорученням керівництва. Надає пропозиції стосовно державних закупівель та раціонального використання медикаментів, виробів медичного призначення, обладнання та апаратури у профільній галузі, тощо.

4.11. Співпрацює з кафедрами вищих медичних навчальних закладів та науково-дослідними установами МОЗ і АМН України щодо вивчення фахових проблем регіону.

4.12. Надає пропозиції щодо покращання організації та підготовки, підвищення рівня кваліфікації та проведення атестації лікарів та середніх медичних працівників з профільної патології і приймає участь у роботі відповідних комісій органу охорони здоров’я.

4.13. Бере участь у розгляді звернень громадян, установ, закладів та організацій з питань діяльності профільної служби.

4.14. Бере участь у роботі виїзних шкіл для спеціалістів за участю провідних фахівців МОЗ та АМН України.

4.15. Здійснює планові виїзди до лікувально-профілактичних закладів відповідного регіону з метою аналізу діяльності служби і надання організаційно-методичної допомоги.

4.16. Організовує і контролює профілактичну роботу, лікування, реабілітацію та диспансеризацію профільних хворих, роботу серед населення по формуванню здорового способу життя.

4.17. Контролює якість і об’єм надання медичної (первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої) допомоги населенню регіону за фахом, розробляє заходи щодо їх поліпшення.

4.18. Вивчає та формує потребу в лікарських засобах, апаратурі, устаткуванні та виробах медичного призначення.

4.19. Подає результати аналізу стану медичної допомоги відповідного профілю головному позаштатному спеціалісту МОЗ України та до органу охорони здоров’я з висновками та пропозиціями щодо її поліпшення.

4.20. Контролює стан медичного обліку та звітності в лікувально-профілактичних закладах регіону за фахом.

4.21. Проводить щоквартальний аналіз недоліків діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації профільних хворих.

4.22. Приймає участь у реалізації комплексних заходів з розвитку та вдосконаленню служби за профілем діяльності.

5. Права

Головний спеціаліст має право:

5.1. Отримувати необхідну інформацію та консультативну допомогу від органу охорони здоров’я, лікувально-профілактичних закладів, вищих медичних навчальних закладів незалежно від форми їх власності, яка має відношення до напрямку діяльності Головного спеціаліста за погодженням з керівництвом відповідних структур охорони здоров’я у встановленому порядку.

5.2. Залучати до виконання доручень МОЗ України, МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, Севастопольську і Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міських державних адміністрацій, інших фахівців системи охорони здоров’я у встановленому порядку.

5.3. Брати участь в розробці проектів галузевих, державних та національних програм в галузі діагностики, профілактики, лікування профільних захворювань.

5.4. Порушувати перед керівництвом охорони здоров’я регіону питання поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів та установ, що здійснюють діяльність у галузі профілактики, діагностики та лікування профільних захворювань.

5.5. В установленому порядку користуватися державною статистичною звітністю.

5.6. Контролювати виконання нормативно-правових актів з відповідної спеціальності в системі лікувально-профілактичних закладів та установ охорони здоров’я відповідного регіону.

5.7. У стосунках з медичними установами та закладами України та з міжнародними організаціями з питань, що стосуються профільної служби за дорученням органу охорони здоров’я, виступати його офіційним представником.

5.8. Надавати пропозиції щодо призначення та звільнення відповідних позаштатних спеціалістів районів (міст) з профільної спеціальності.

5.9. Порушувати клопотання про заохочення та накладання стягнень до спеціалістів профільної служби.

5.10. Бути членом тимчасових комісій, робочих груп, які розглядають або вивчають профільні питання захворювань, тощо.

5.11. Брати участь у встановленому порядку в міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів, діяльність яких відповідає характеру діяльності профільної служби регіону.

5.12. Мати надбавку за виконання покладених на нього обов’язків у розмірі до 50% посадового окладу за основним місцем роботи на основі подання органу охорони здоров’я в межах виділених асигнувань.

5.13. Брати участь у проведені медичної експертизи та відбору профільних хворих на санаторно-курортне лікування.

5.14. Рекомендувати до затвердження персональний склад координаційної ради при Головному спеціалісті з профільної спеціальності.

5.15. Вносити пропозиції з:

— організаційно-методичних питань профілактики, діагностики та лікування захворювань за профілем;

— основних напрямків поточного і перспективного розвитку первинної, спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги регіону з врахуванням потреби населення, досягнень медичної науки та впровадження їх у практику лікувально-профілактичних закладів;

— щодо забезпечення галузі лікарськими засобами, апаратурою, устаткуванням та виробами медичного призначення;

— організації і проведення науково-практичних конференцій, з’їздів та нарад тощо;

— підготовки відповідних медичних кадрів та їх атестації.

6. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність за достовірність, якість підготовки та терміни подачі необхідної інформації, за рівень організації та якість проведення заходів, спрямованих на покращення надання медичної допомоги населенню України, а також за виконання цього Положення та чинного законодавства України.

 

За матеріалами  http://www.moz.gov.ua

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook