До уваги

Посадова інструкція: Парамедик вищої категорії

Скорая помощь_медпросвіта

МОЗ розпочинає у 2019 році перекваліфікацію фельдшерів бригад екстренної медичної допомоги до рівня парамедик. Пропонуємо ознайомитись з посадовою інструкцією.

Посадова інструкція парамедика вищої категорії

_______________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

_________________№ ____________

_________________

(місце складення)

 

парамедика вищої категорії
лінійної бригади

(код КП 3221)

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа,
уповноважена затверджувати посадові інструкції)

 

__________     _________________________

(підпис)                         (ініціали, прізвище)

 

«____»  ________________ 20__ р.

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність парамедика вищої категорії лінійної бригади обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі — Центр).

1.2. Посада парамедика вищої категорії належить до посад молодших спеціалістів з медичною освітою екстреної медичної допомоги.

1.3. Мета роботи парамедика вищої категорії — надавати термінову медичну допомогу травмованим пацієнтам, хворим, немічним або з іншими фізичними чи розумовими вадами пацієнтам до і під час їх транспортування до медичної установи.

Парамедик вищої категорії:

1.4. Парамедика вищлї категорії приймають на посаду і звільняють з неї наказом головного лікаря Центру за поданням завідувача відділення екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

1.5. Парамедик вищої категорії безпосередньо взаємодіє із диспетчерською службою Центру.

1.6. Під час виклику керує молодшим медичним персоналом лінійної бригади у межах наданих повноважень.

1.7. У роботі керується законодавством України про охорону здоров’я, нормативними документами, які регулюють організацію екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, принципами і правилами медичної етики та деонтології, принципом дотримання лікарської таємниці, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативними актами Центру, а також цією посадовою інструкцією.

1.8. За відсутності парамедика вищої категорії (хвороба, відпустка, відрядження тощо) його обов’язки виконує інший медичний працівник Центру, призначений у порядку, передбаченому законодавством.

1.9. Парамедик вищої категорії під час виконання службових обов’язків одягнений у спеціальний медичний одяг, має охайний вигляд.

1.10. Парамедик вищої категорії проходить періодичні профілактичні медичні огляди в установлені строки.

1.11. Під час прийняття на роботу парамедик вищої категорії проходить практичну перевірку щодо навичок водіння автотранспортним  засобом.

 

 1. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Прибуває на місце події за викликом, оцінює стан здоров’я осіб, що стали жертвами нещасних випадків, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, а також самостійно або після консультації з профільним лікарем приймає рішення щодо надання екстреної медичної допомоги.

2.2. Заспокоює пацієнта, пояснює йому медичні процедури, які виконує або виконуватиме медична лінійна бригада, налагоджує взаємодію між пацієнтом і медичною бригадою.

2.3. Оцінює місце події на наявність загроз власному життю і життю інших людей, бере до уваги чинники, що впливають на стан та здоров’я пацієнтів, зберігає недоторканність місця події та речових доказів.

2.4. Взаємодіє з іншими екстреними службами.

2.5. Проводить медичні процедури, розраховує та вводить лікарські засоби, застосовує інші методи лікування відповідно до протоколу з надання екстреної медичної допомоги, зокрема реанімації пацієнтів із використанням дефібриляторів та іншого устаткування життєзабезпечення, записує та інтерпретує результати електрокардіограми, виконує апаратні дослідження і невідкладні процедури, готує пацієнта до інших досліджень.

2.6. Моніторить зміни стану здоров’я пацієнтів під час транспортування до лікувальних, реабілітаційних та інших медичних установ, за необхідності допомагає персоналу відділення екстреної медичної допомоги.

2.7. Фіксує інформацію про стан пацієнтів та їх лікування в системі зберігання медичної документації.

2.8. Надає екстрену медичну допомогу за:

 • травм чи захворювань дихальної, серцево-судинної, ендокринної, імунної, нервової, травної та сечостатевої систем;
 • психічних розладів, пошкоджень опорно-рухового апарату;
 • негативного впливу зовнішніх чинників та пологів тощо.

2.9. Забезпечує внутрішньокістковий та периферичний внутрішньовенний доступи, спостерігає і надає допомогу за побічних реакцій на лікарські засоби.

2.10. Особисто перевіряє належний технічний стан устаткування, контролює стан постійної готовності спеціалізованого санітарного автомобіля екстреної медичної допомоги.

2.11. За розпорядженням керівництва Центру патрулює великомасштабні публічні зібрання та інші масові заходи, де існує підвищена загроза здоров’ю людей і можуть виникнути надзвичайні ситуації.

 

 1. ПРАВА

Парамедик вищої категорії має право:

3.1. Самостійно визначати тактику надання екстреної медичної допомоги пацієнту за встановленими правилами і стандартами залежно від психосоматичного і фізичного стану пацієнта.

3.2. Вносити пропозиції керівництву щодо вдосконалення процесу надання екстреної медичної допомоги, поліпшення роботи адміністративно-господарських служб, питань організації та умов праці.

3.3. У межах компетенції надавати молодшому медичному персоналу лінійної бригади вказівки, які стосуються виконання їхніх службових обов’язків, і вимагати своєчасного виконання вказівок.

3.4. Запитувати, отримувати і користуватися інформаційними матеріалами та нормативно-правовими документами, необхідними для виконання своїх посадових обов’язків.

3.5. Брати участь у науково-практичних конференціях і нарадах, на яких розглядають питання, пов’язані з його роботою.

3.6. Підвищувати кваліфікацію в установлені терміни, проходити атестацію з правом підтвердження вищої кваліфікаційної категорії.

3.7. На робоче місце, необхідне устаткування, засоби медичного призначення для виконання службових обов’язків.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Парамедик вищої категорії несе відповідальність за:

4.1. Неякісне та несвоєчасне виконання покладених на нього посадових обов’язків.

4.2. Порушення вимог конфіденційності інформації про пацієнтів.

4.3. Неналежну організацію своєї роботи, несвоєчасне і некваліфіковане виконання наказів, розпоряджень і доручень керівництва, порушення вимог нормативно-правових актів у галузі медицини.

4.4. Порушення правил внутрішнього розпорядку Центру, протипожежної безпеки та охорони праці.

4.5. Неправомірне використання наданих службових повноважень чи використання їх в особистих цілях.

Роботу парамедика вищої категорії оцінює завідувач відділення екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за показниками діяльності, якості виконання службових обов’язків та за виявленими недоліками у роботі.

 

 1. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1. Конституцію України, законодавство України про охорону здоров’я та інші нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, про інформацію та її захист.

5.2. Засади організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги.

5.3. Загальні принципи організації роботи та нормативно-правові акти, що регламентують роботу, права та обов’язки працівників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Центру екстреної медичної допомоги, відділення екстреної медичної допомоги.

5.4. Фармакодинаміку лікарських засобів та їх взаємодію, показання та шляхи введення, дозування, ускладнення під час їх застосування.

5.5. Міжнародну класифікацію хвороб.

5.6. Клінічні настанови (протоколи) з медицини невідкладних станів та надання екстреної медичної допомоги.

5.7. Анатомію, патологічну анатомію, фізіологію та патологічну фізіологію людини, внутрішню медицину, педіатрію, хірургію, акушерство та гінекологію, ортопедію і травматологію, урологію, оториноларингологію, офтальмологію, неврологію, інфектологію, імунологію, онкологію, етіологію та патогенез невідкладних станів, методи їх діагностики та принципи лікування.

5.8. Методи серцево-легеневої реанімації, особливості реанімації та інтенсивної терапії у дітей і новонароджених.

5.9. Методи діагностики, надання екстреної медичної допомоги, дозволені для застосування в медичній практиці.

5.10. Принципи ведення фізіологічних пологів та розпізнавання патологічних.

5.11. Принципи роботи з наркозно-дихальною та іншою апаратурою, що застосовують в екстреній медичній допомозі.

5.12. Правила медичної етики і деонтології, комунікації між працівниками та іншими службами.

5.13. Правила медичного сортування.

5.14. Правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та устаткуванням.

5.15. Вимоги щодо ведення первинної медичної облікової документації.

5.16. Табелі оснащення закладів охорони здоров’я, що входять до складу системи екстреної медичної допомоги.

5.17. Порядок роботи за надзвичайних ситуацій із великою кількістю постраждалих, а також у випадку виявлення особливо небезпечних інфекцій.

5.18. Сучасні інформаційні та інтернет-технології, наукову літературу і науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.

5.19. Правила, порядок та умови транспортування пацієнтів.

 

 1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. Вища освіта за ступенем бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацією «Екстрена медицина» за кваліфікацією «Парамедик».

6.2. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо).

6.3. Посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.

6.4. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

 

 1. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ (ПОСАДОЮ)

7.1. У межах Центру має службові зв’язки з:

 • диспетчерською службою;
 • технічною службою транспортного забезпечення;
 • господарським відділом.

7.2. Поза межами Центру:

 • екстреними службами;
 • черговими лікарями профільних медичних закладів.

 

                                                                                                                                                        

(керівник структурного підрозділу закладу охорони здоров’я)                     (підпис)                                               (ініціали, прізвище)

 

 

Візи

Юрисконсульт

                                                                                                                                 

                         (підпис)                                                          (ініціали, прізвище)

«         »                                      20         р.

 

 

Начальник відділу кадрів

                                                                                                                                 

                         (підпис)                                                          (ініціали, прізвище)

«         »                                      20         р.

 

 

З інструкцією ознайомлений(-а)

                                                                                                                                 

                         (підпис)                                                          (ініціали, прізвище)

«         »                                     20         р.

Комментировать

Нажмите для комментария