Статті

Порядок укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

міністерство охорони здоров'я МедПросвіта
Дія цього Порядку поширюється на укладення, зміну та припинення договорів із закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичними особами

Загальна частина

Цей Порядок визначає особливості укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — договір) з НСЗУ відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Дія цього Порядку поширюється на укладення, зміну та припинення договорів із закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичними особами — підприємцями, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — суб’єкти господарювання).

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наданих їм в Основах законодавства України про охорону здоров’я, законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про електронні документи та електронний документообіг», інших законодавчих актах України та спеціальних словниках понять і термінів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною, припиненням договору та його виконанням, здійснюється в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я (далі — Система), з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, має зареєструватись в Системі та забезпечити реєстрацію в Системі його уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до виконання договору, та отримання ними електронного цифрового підпису або підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до закону (далі — електронний підпис).

Порядок укладення договору

НСЗУ розміщує на своєму веб-сайті оголошення про укладення договорів (далі — оголошення), в якому зазначаються:

1) медичні послуги з програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які мають надаватись за договором, та спеціальні умови їх надання (якщо застосовно);

2) строк подання заявок про укладення договору (якщо застосовно);

3) перелік документів, які мають бути додані до заяви.

Оголошення не є пропозицією укласти договір (офертою) у значенні статті 641 Цивільного кодексу України.

Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає до НСЗУ заяву в електронній формі та додає до неї копії таких документів, посвідчені електронним підписом:

1) скановану копію документу, що підтверджує повноваження особи на підписання договору від імені суб’єкта господарювання, та, якщо це вимагається відповідно до законодавства або установчих документів суб’єкта господарювання;

2) відомості про чинні ліцензії, видані суб’єкту господарювання, в тому числі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інших дозвільних документів, передбачених законодавством для надання медичних послуг, визначених в оголошенні;

3) відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання зазначених в оголошенні медичних послуг, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

4) відомості про наявність комп’ютерного обладнання та електронної медичної інформаційної системи, що підключена до Системи.

Якщо заява суб’єкта господарювання та додатки до неї відповідають умовам оголошення НСЗУ протягом тридцяти календарних днів з дати подання заяви з додатками надсилає відповідному суб’єкту господарювання повідомлення про намір укласти із ним договір в електронній формі із зазначенням медичних послуг, які НСЗУ має намір замовити у такого суб’єкта господарювання.

У разі невідповідності заяви чи доданих до неї додатків оголошенню або неподання усіх необхідних додатків НСЗУ протягом трьох робочих днів від дати від дати встановлення такої невідповідності надсилає такому суб’єкту господарювання пропозицію виправити помилки в заяві або надати необхідну інформацію та документи.

У разі відсутності заяв, які відповідають оголошенню, НСЗУ розміщує повторне оголошення.

Суб’єкт господарювання протягом десяти календарних днів з дня отримання повідомлення про намір укласти договір надсилає НСЗУ заповнений в електронній формі проект договору згідно з типовою формою. НСЗУ має розглянути такий проект та у разі наявності зауважень чи пропозицій до проекту надіслати їх суб’єкту господарювання в електронній формі протягом десяти календарних днів з дати отримання НСЗУ проекту договору. остаточна редакція договору має бути узгоджена НСЗУ та суб’єктом господарювання протягом тридцяти календарних днів з дати отримання НСЗУ проекту договору.

Після узгодження остаточної редакції договору уповноважені особи НСЗУ та суб’єкта господарювання підписують договір через Систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Договір підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п’яти днів з моменту його укладення. Інформація про укладений договір включається до Реєстру договорів про медичне обслуговування населення Системи, відповідно до законодавства.

Порядок зміни та припинення договору

Надавач медичних послуг або НСЗУ мають право надіслати один одному через Систему пропозицію про зміну або припинення укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. Для цього відповідна сторона має направити іншій стороні проект таких змін з накладеним електронним підписом через Систему.

Проект змін до договору має бути розглянутий іншою стороною не довше, ніж десять робочих днів з дня його отримання.

Після узгодження остаточної редакції змін до договору уповноважені особи НСЗУ та суб’єкта господарювання підписують відповідні зміни до договору через Систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

У разі незгоди із запропонованими змінами сторони вирішують питання шляхом переговорів або шляхом вирішення спору в судовому порядку.

Договір припиняється після закінчення строку, на який його було укладено, за умови, що він не був продовжений, або у разі настання інших підстав, передбачених законом або договором.

Пропозиції та зауваження до проекту постанови просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ (e-mail: orabina71@gmail.com, medreforms@gmail.com).

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна (044) 253-33-31.

 

Комментировать

Нажмите для комментария