Новини

Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Міністерство охорони здоров'я України_синяя_табличка, медпросвіта

Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Наказ МОЗ 29.07.2016 № 801 Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи)

Чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.07.2016

І. Загальні положення

1. Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі — ЦПМСД) є закладом охорони здоров’я (далі — ЗОЗ), що створюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі (далі — ПМД).

2. ЦПМСД створюється за рішенням органу/органів місцевого самоврядування, у тому числі об’єднаної територіальної громади (далі — Засновник).

3. ЦПМСД є юридичною особою та підпорядковується Засновнику.

4. ЦПМСД проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує відповідні ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров’я в установленому порядку.

5. ЦПМСД у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими актами законодавства України.

6. Ліквідація та реорганізація ЦПМСД здійснюються за рішенням Засновника за погодженням зі структурним підрозділом з питань охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до законодавства.

ІІ. Завдання та основні напрями діяльності

1. Основними завданнями ЦПМСД є:

1) організація надання прикріпленому населенню ПМД;

2) забезпечення належної доступності та якості ПМД для прикріпленого населення;

3) організація взаємодії із ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі — ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі — ТМД), екстрену медичну допомогу (далі — ЕМД), паліативну медичну допомогу, медичну реабілітацію;

4) організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню;

5) планування розвитку ПМД;

6) проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМД;

7) здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення ПМД;

8) забезпечення кадрового укомплектування;

9) забезпечення взаємодії між підрозділами ЦПМСД в інтересах удосконалення надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення;

10) сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги, забезпечення лікарськими засобами.

2. Відповідно до покладених завдань ЦПМСД забезпечує:

1) надання населенню ПМД;

2) проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;

3) раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань, визначення груп підвищеного ризику;

4) раннє виявлення та профілактику інфекційних захворювань, у тому числі соціально небезпечних;

5) проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги;

6) проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення інвалідизації і смертності населення;

7) надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

8) здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування відповідно до показань;

9) проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;

10) підготовку медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;

11) виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;

12) управління та контроль якості надання медичної допомоги у своїх підрозділах;

13) наступність та послідовність медичного обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги. Створення на базі амбулаторій умов для проведення виїзних прийомів лікарями-спеціалістами ЗОЗ вторинного рівня;

14) взаємодію своїх структурних та відокремлених структурних підрозділів з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення;

15) реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМД, у тому числі лікаря загальної практики — сімейного лікаря, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа-підприємець, що перебуває з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах, лікаря-терапевта дільничного, лікаря-педіатра дільничного ЦПМСД;

16) надання роботодавцю повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві або про наявність підозри про гостре професійне захворювання;

17) організаційно-методичну роботу з надання ПМД у своїх підрозділах за такими напрямами:

збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації;

надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

аналіз стану здоров’я населення;

вивчення і прогнозування потреби населення у ПМД;

планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення;

аналіз доступності ПМД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення;

організація підвищення професійної кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за напрямом визначеної спеціалізації;

впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, сучасних інформаційних технологій;

впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПМД;

18) аналіз стану фінансового забезпечення ЦПМСД, його підрозділів та розробку фінансових планів;

19) здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування ЦПМСД та його підрозділів;

20) утримання будівель, споруд і технічних засобів ЦПМСД та його підрозділів у належному стані;

21) технічне обслуговування медичного обладнання у підрозділах ЦПМСД;

22) контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах ЦПМСД;

23) облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю;

24) планування та організацію проведення планово-попереджувальних ремонтів, ремонтно-будівельних робіт на об’єктах ЦПМСД та організацію налагоджувальних робіт при підготовці до експлуатації медичної апаратури та обладнання;

25) спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб ЦПМСД та працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

3. Для ЦПМСД, утворених за рішенням органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади (далі — ОТГ), згідно з угодами, укладеними між органами місцевого самоврядування про співробітництво територіальних громад відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» (далі — ЦПМСД ОТГ), реалізація завдань та функцій, передбачених підпунктом 7 пункту 1, підпунктами 2, 19 — 24 пункту 2 цього розділу, за рішенням ради такої ОТГ може здійснюватись її виконавчим органом.

ІІІ. Права та обов’язки

1. ЦПМСД для виконання покладених на нього завдань має право самостійно:

1) здійснювати планування роботи відповідно до державних замовлень та програм і відповідних рішень органів місцевого самоврядування;

2) організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення;

3) здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами;

4) укладати в межах повноважень договори, угоди з юридичними і фізичними особами, виступати позивачем та відповідачем у суді.

2. ЦПМСД для виконання покладених на нього завдань має право за погодженням із Засновником:

1) укладати договори про медичне обслуговування населення певної території відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики — сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці;

2) укладати угоди щодо надання ПМД населенню ОТГ;

3) здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги, господарську діяльність, не заборонену законодавством.

3. ЦПМСД забезпечує:

1) надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів;

2) дотримання встановленого порядку звітування;

3) надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

4) належне ведення облікової документації та підготовки звітів;

5) координацію взаємодії амбулаторій, фельдшерсько-акушерських/фельдшерських пунктів (далі — ФАП/ФП) з надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань в зоні територіального обслуговування ЦПМСД;

6) цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

7) утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна;

8) створення нешкідливих та безпечних умов праці, виконання вимог законодавства про охорону праці, соціальне страхування, правил безпечної експлуатації устаткування, технічних регламентів, стандартів та санітарних норм, правил протипожежної безпеки;

9) здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників та інших заходів заохочення, спрямованих на підвищення мотивації до результативного, відповідального виконання їх посадових обов’язків;

10) зворотний зв’язок із ЗОЗ ВМД та ТМД щодо обслуговування ними прикріпленого до ЦПМСД населення.

4. Організацію виконання покладених на ЦПМСД завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки забезпечує головний лікар. Обов’язки та права інших працівників ЦПМСД визначаються посадовими інструкціями, затвердженими головним лікарем.

IV. Управління

1. Очолює ЦПМСД головний лікар, який призначається на посаду за рішенням Засновника шляхом укладання контракту за згодою Міністра охорони здоров’я АР Крим, керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Повноваження головного лікаря:

1) здійснює загальне керівництво ЦПМСД;

2) спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції ЦПМСД;

3) призначає своїх заступників та керівників підрозділів ЦПМСД;

4) здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у ЦПМСД;

5) затверджує плани роботи ЦПМСД та його підрозділів;

6) затверджує режим роботи ЦПМСД та його підрозділів за поданням їх керівників;

7) організовує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів ЦПМСД;

8) видає накази по ЦПМСД;

9) затверджує посадові інструкції працівників ЦПМСД;

10) забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у ЦПМСД;

11) забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у ЦПМСД;

12) заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством порядку;

13) укладає договори від імені ЦПМСД;

14) представляє інтереси ЦПМСД в органах місцевого самоврядування, центральних органах виконавчої влади, органах судової влади;

15) від імені власника підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом ЦПМСД органами, а у разі відсутності таких органів — представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом ЦПМСД;

16) забезпечує дотримання антикорупційного законодавства працівниками ЦПМСД.

3. Для ЦПМСД, утворених за рішенням органу місцевого самоврядування ОТГ, реалізація завдань та функцій, передбачених підпунктом 14 пункту 2 цього розділу, за рішенням ради такої ОТГ може здійснюватись її виконавчим органом.

V. Організаційна структура

1. Структурними підрозділами ЦПМСД є:

1) адміністративна частина/управління;

2) господарська частина;

3) лікувально-профілактична служба, що складається з амбулаторій, які є структурними або відокремленими структурними підрозділами ЦПМСД.

2. У сільській місцевості та в окремих випадках у містах долікарську медичну допомогу можуть надавати ФАП/ФП, які є відокремленими структурними підрозділами амбулаторій.

3. З метою збільшення доступності ПМД для населення віддалених від місця розташування амбулаторій та ФАП/ФП населених пунктів за ініціативою органу місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ, керівництва підприємства, установи або організації за погодженням з головним лікарем можуть організовуватись медичні пункти тимчасового базування, які не входять у структуру ЦПМСД.

4. Для ЦПМСД, утворених за рішенням органу місцевого самоврядування ОТГ, структурний підрозділ, визначений підпунктом 2 пункту 1 цього розділу, за рішенням ради такої ОТГ може не створюватись. У цьому випадку його функції реалізують відповідні підрозділи виконавчого органу такої ради.

VI. Взаємодія та контроль діяльності

1. За необхідності надання пацієнту ВМД або ТМД ЦПМСД направляє пацієнтів згідно з показаннями до ЗОЗ ВМД відповідної спеціалізації.

2. За необхідності надання пацієнту ЕМД або наявності показань до екстреної госпіталізації (консультації) у заклад ВМД або ТМД ЦПМСД здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

3. ЦПМСД взаємодіє із ЗОЗ та іншими закладами і установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями при вирішенні питань організації і надання ПМД.

4. Клініко-експертна оцінка якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування хворих у ЦПМСД здійснюється відповідно до Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2016 року № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 286/28416.

5. Здійснення контролю якості надання медичної допомоги покладається на завідувачів амбулаторій та на заступника головного лікаря ЦПМСД за розподілом функціональних обов’язків.

6.  Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації управління якістю медичної допомоги в ЦПМСД покладаються на медичну раду закладу, яка діє відповідно до Положення про медичну раду закладу охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2016 року № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 287/28417.

VIІ. Джерела фінансування

1. Основним джерелом фінансування ЦПМСД є кошти медичної субвенції та місцевого/місцевих бюджету/бюджетів.

2. Іншими джерелами фінансування ЦПМСД можуть бути джерела, що не заборонені чинним законодавством.

VIIІ. Повноваження трудового колективу

Працівники ЦПМСД провадять свою діяльність відповідно до законодавства та колективного договору.

Директор
Медичного департаменту

В. Кравченко

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції