Новини

Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

Професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров'я

Постанова Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я (проект)

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, що додається.
 2. Міністерству охорони здоров’я України, іншим центральним органам виконавчої влади привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність до цієї постанови.
Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

Про оприлюднення проекту постанови КМУ Про затвердженняПоложення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

 1. Це Положення визначає основні організаційні засади системи безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.
 2. У цій постанові терміни використовуються в такому значенні:

Безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я (далі — БПР) — це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі, що дозволяє фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я та триває впродовж усього періоду професійної діяльності;

Кредитна одиниця — одиниця вимірювання навчального навантаження здобувача. Обсяг однієї кредитної одиниці становить одну годину участі в заході у режимі реального часу, дистанційній участі у режимі он-лайн, а також он-лайн прослуховування вебінарів;

Особисте освітнє портфоліо — сукупність задокументованих відомостей щодо персональних досягнень, проходження періодів підвищення кваліфікації, професійної самоосвіти фахівців у сфері охорони здоров’я у системі БПР;

Професійна самоосвіта — свідома самоорганізована безперервна діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця у сфері охорони здоров’я:

приведення своїх професійних якостей у відповідність до

актуальних вимог щодо професійної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення;

Інші терміни і поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються у значеннях, визначених Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток працівників», Основами законодавства України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

 1. Усі фахівці у сфері охорони здоров’я мають право на БПР після здобуття вищої освіти у сфері охорони здоров’я та отримання кваліфікації, у тому числі після закінчення навчання в інтернатурі, для подальшої атестації упродовж усього терміну професійної діяльності.

Атестація фахівців у сфері охорони здоров’я здійснюється в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я, з метою оцінки їх професійного рівня та складності виконуваних робіт, відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам кожні п’ять років.

Пояснювальна записка Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

У системі БПР атестація здійснюється для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії або кваліфікації працівника чи продовження дії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Система БПР включає періоди підвищення кваліфікації фахівців та підготовки у лікарській резидентурі, аспірантурі, докторантурі, на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування після отримання (підтвердження) медичним або фармацевтичним працівником відповідної кваліфікації, а також професійну самоосвіту.

 1. Лікарська резидентура проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових установах, закладах охорони здоров’я, визнаних Міністерством охорони здоров’я як бази лікарської резидентури.

Навчання на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування здійснюється на базі вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ, закладів охорони здоров’я.

Положення про навчання в інтернатурі, лікарській резидентурі, на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування; перелік спеціальностей інтернатури, лікарської резидентури та циклів спеціалізації затверджуються Міністерством охорони здоров’я.

 1. Професійна самоосвіта фахівців у сфері охорони здоров’я є обов’язковою складовою системи БПР.

До основних форм професійної самоосвіти належать: участь у фахових нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах, виставках, в симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками під час проведення конференцій, стажування в клініках інших країн, дистанційне навчання, у тому числі електронне через фахові Інтернет-ресурси.

 1. Усі періоди підвищення кваліфікації фахівців у сфері охорони здоров’я в системі БПР, у тому числі у процесі професійної самоосвіти, підлягають обліку, який здійснюється працівником шляхом створення та ведення особистого освітнього портфоліо, а також роботодавцем, вищим навчальним закладом та закладом післядипломної освіти.

Зазначені періоди підвищення кваліфікації підлягають щорічній оцінці, яка здійснюється вищим навчальним закладом, закладом післядипломної освіти відповідно до балів, які отримав працівник упродовж усіх періодів навчання у системі БПР.

Щорічному обліку підлягають кредитні одиниці, які є елементом оцінювання участі в іноземних міжнародних заходах системи безперервної медичної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.

Порядок та критерії нарахування балів за кредитні одиниці, отримані за кордоном, або в Україні на міжнародних заходах, які акредитовані в міжнародних організаціях, встановлюються Міністерством охорони здоров’я.

Мінімальна кількість балів, отримана медичним або фармацевтичним працівником протягом одного календарного року у системі БПР становить 50, а упродовж атестаційного періоду — 250.

Кількість балів за різні види науково-навчальної діяльності та форми професійної самоосвіти медичних та фармацевтичних працівників у системі БПР визначається та затверджується Міністерством охорони здоров’я та використовується здобувачами БПР для формування індивідуальної освітньої траєкторії.

 1. Професійні самоосвітні заходи у системі БПР, які можуть бути рекомендованими для участі фахівців у сфері охорони здоров’я, повинні щороку визначатися організаторами — Міністерством охорони здоров’я, Національною академією медичних наук, Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти, професійними асоціаціями та спілками, громадськими організаціями, науковими товариствами тощо, відповідно до методичних рекомендацій та критеріїв, які розробляються та затверджуються Міністерством охорони здоров’я.
 2. Фінансування підвищення кваліфікації та підготовки фахівців у лікарській резидентурі, аспірантурі, докторантурі, на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування здійснюється державними замовниками у межах обсягів видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі відповідно до Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», а також за регіональним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб.

Оплата послуг за участь у професійно-самоосвітніх заходах та оплата за користування електронними та Інтернет-ресурсами в процесі самоосвіти здійснюється фахівцями у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, а за рішенням роботодавця — за рахунок його коштів.

 1. Організація та координація методичного забезпечення системи БПР, а також моніторинг її ефективності здійснюються Міністерством охорони здоров’я.

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції