Новини медицини

Положення про медичну раду закладу охорони здоров’я

Міністерство охорони здоров'я України_синяя_табличка, медпросвіта

Положення про медичну раду закладу охорони здоров’я

Чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.02.2016, Наказ Міністерства охорони
здоров’я України  05.02.2016  № 69

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування (далі — ЗОЗ).

2. Медична рада ЗОЗ (далі — Медична рада) створюється з метою залучення працівників ЗОЗ до діяльності з проведення оцінки якості медичної допомоги та медичного обслуговування.

3. Склад Медичної ради затверджується наказом керівника ЗОЗ.

4. Медична рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України та цим Положенням.

5. Медична рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом ЗОЗ.

II. Основні завдання Медичної ради

1. Координація діяльності структурних підрозділів ЗОЗ щодо впровадження заходів з управління та контролю якості медичної допомоги та медичного обслуговування.

2. Участь у моніторингу ефективності управління та контролю якості медичної допомоги та медичного обслуговування у ЗОЗ.

3. Розробка пропозицій та планування заходів щодо поліпшення якості медичної допомоги та медичного обслуговування у ЗОЗ.

4. Здійснення експертизи відповідності наданої медичної допомоги та медичного обслуговування вимогам клінічних настанов та протоколів у сфері охорони здоров’я.

5. Підготовка та подання документації для розгляду клініко-експертними комісіями з рецензією щодо допущених порушень і помилок під час надання медичної допомоги та медичного обслуговування і рекомендаціями щодо уникнення таких помилок надалі.

III. Функції Медичної ради

Медична рада розглядає питання та надає пропозиції керівництву ЗОЗ щодо:

безперервного підвищення професійного рівня спеціалістів ЗОЗ;

забезпечення прав та безпеки пацієнтів;

динаміки показників діяльності ЗОЗ, його структурних підрозділів та клінічних індикаторів якості надання медичної допомоги;

випадків смерті;

повторної госпіталізації з одного й того самого захворювання протягом року;

розбіжності діагнозів;

скарг пацієнтів або їх близьких осіб.

IV. Права та обов’язки Медичної ради

1. Одержання в установленому порядку від структурних підрозділів ЗОЗ необхідних матеріалів та інформації.

2. Подання керівництву ЗОЗ пропозицій щодо створення (у разі потреби) тимчасових комісій, експертних та робочих груп, залучення в установленому порядку до їх роботи спеціалістів ЗОЗ, представників громадських організацій (за згодою).

3. Внесення пропозицій Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — відповідний орган охорони здоров’я) щодо покращення якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування.

4. Запрошування на засідання посадових осіб відповідного органу охорони здоров’я, спеціалістів ЗОЗ, науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, інших підприємств, установ, організацій (за згодою).

5. Заслуховування на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів ЗОЗ стосовно виконання покладених на них завдань з питань управління якістю медичної допомоги та медичного обслуговування.

6. Прийняття рішень з питань, що входять до компетенції Медичної ради, та здійснення моніторингу їх виконання.

V. Організація діяльності Медичної ради

1. Медичну раду очолює голова — керівник ЗОЗ або призначена ним особа.

2. Персональний склад Медичної ради затверджується наказом ЗОЗ.

3. Члени Медичної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

4. Голова Медичної ради формує її склад, визначає заступників голови (не більше двох), секретаря та веде засідання. У разі відсутності голови його функції виконує один із його заступників.

5. На засідання, крім членів Медичної ради, можуть запрошуватися спеціалісти інших ЗОЗ, представники підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників).

6. Засідання Медичної ради проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

7. Рішення Медичної ради приймаються більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Медичної ради є вирішальним.

8. Рішення Медичної ради оформлюються протоколом.

9. Рішення Медичної ради мають рекомендаційний характер.

10. Керівник ЗОЗ щокварталу подає до відповідного органу охорони здоров’я звіт про роботу Медичної ради.

Начальник
Управління ліцензування
та якості медичної допомоги

І. Слонецький

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції