Новини

Положення про фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт

Міністерство охорони здоров'я України_синяя_табличка, медпросвіта

Чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.07.2016,
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 29.07.2016 № 801

I. Загальні положення

1. Фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт (далі — ФАП/ФП) є відокремленим структурним підрозділом амбулаторії центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі — ЦПМСД), що забезпечує надання долікарської медичної допомоги населенню.

2. ФАП/ФП створюється для надання долікарської медичної допомоги на території одного або декількох населених пунктів, де немає інших надавачів безоплатної первинної медичної допомоги (далі — ПМД), з метою забезпечення належної доступності ПМД.

3. ФАП/ФП перебуває у віданні лікаря, до якого прикріплені жителі населеного(их) пункту(ів), де розташований ФАП/ФП.

II. Завдання та основні напрями діяльності

1. Основними завданнями ФАП/ФП є:

1) надання населенню долікарської медичної допомоги;

2) надання невідкладної медичної допомоги;

3) організація надання ПМД у ФАП/ФП лікарем амбулаторії;

4) участь у наданні медичної допомоги у медичних пунктах тимчасового базування (далі — МПТБ), які розташовані в населених пунктах, що закріплені за лікарем, до відання якого належить ФАП/ФП;

5) проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики та раннього виявлення основних інфекційних та неінфекційних захворювань;

6) забезпечення ефективного використання наявних ресурсів ФАП/ФП;

7) забезпечення безпечного перебування хворого у ФАП/ФП;

8) дотримання безпечних умов праці персоналу.

2. Відповідно до покладених на нього завдань ФАП/ФП:

1) забезпечує надання долікарської невідкладної медичної допомоги;

2) бере участь у наданні медичної допомоги у МПТБ, які розташовані в населених пунктах, що закріплені за лікарем, до відання якого належить ФАП/ФП;

3) забезпечує виконання призначень лікаря пацієнтам в умовах ФАП/ФП та вдома, у тому числі при наданні паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, забезпечує виконання знеболювальних заходів з використанням наркотичних речовин;

4) здійснює активний нагляд за розвитком дітей і підлітків та інформує лікаря про його результати, у тому числі невідкладно у разі погіршення стану здоров’я дитини;

5) здійснює проведення заходів щодо раннього виявлення захворювань, у тому числі соціально небезпечних;

6) спрямовує пацієнтів на консультацію до лікаря амбулаторії та у разі необхідності здійснює виклик лікаря для огляду пацієнта на базі ФАП/ФП або за місцем проживання;

7) організовує огляд лікарем населення з метою диспансерного спостереження та вторинної профілактики хронічних захворювань за місцем проживання, в умовах ФАП/ФП та амбулаторії;

8) здійснює під керівництвом лікаря активний нагляд за пацієнтами з хронічними неінфекційними захворюваннями та виконання лікувально-оздоровчих заходів у осіб, які перебувають під диспансерним наглядом, у тому числі за інвалідами та дітьми-інвалідами, що потребують постійного медичного патронажу;

9) виписує рецепти хронічним хворим на продовження лікування, призначеного лікарем;

10) інформує лікаря та компетентний орган у сфері громадського здоров’я про інфекційні, паразитарні та професійні захворювання, отруєння населення та виявлені випадки порушення чинних санітарно-гігієнічних вимог, здійснює в межах повноважень протиепідемічні заходи;

11) констатує факт смерті та видає фельдшерську довідку про смерть за формою № 106-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я  України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024;

12) проводить санітарно-просвітницьку роботу та роботу з формування здорового способу життя, відповідального батьківства серед прикріпленого населення;

13) звітує про виконану роботу завідувачу амбулаторією, структурним підрозділом якої є ФАП/ФП;

14) створює умови для здійснення функцій аптечного пункту з продажу лікарських засобів на договірних основах відповідно до вимог законодавства;

15) сприяє роботі пересувних стоматологічних кабінетів.

III. Права та обов’язки

1. ФАП/ФП має право:

1) самостійно здійснювати виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

2) за погодженням з лікарем, у віданні якого перебуває ФАП/ФП, планувати роботу, затверджувати графік роботи ФАП/ФП та відвідування МПТБ.

2. ФАП/ФП забезпечує:

1) належне і вчасне виконання призначень лікаря пацієнтам;

2) дбайливе та ефективне використання майна ФАП/ФП;

3) створення належних виробничих умов, додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки;

4) вчасне звітування та надання оперативної інформації за запитом завідувача амбулаторії, структурним підрозділом якої є ФАП/ФП.

IV. Управління

1. ФАП/ФП очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головним лікарем ЦПМСД відповідно до чинного законодавства.

2. Завідувач ФАП/ФП:

1) здійснює керівництво ФАП/ФП;

2) надає лікарю, у віданні якого перебуває ФАП/ФП, пропозиції щодо прийняття та переведення на інші посади працівників ФАП/ФП;

3) організовує за погодженням з лікарем, у віданні якого перебуває ФАП/ФП, лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність у ФАП/ФП;

4) організовує надання якісної медичної допомоги населенню;

5) забезпечує своєчасне отримання, належне зберігання та використання лікарських засобів, медичного оснащення, засобів догляду за хворими;

6) організовує дотримання належних санітарно-гігієнічних умов функціонування ФАП/ФП;

7) забезпечує дотримання вимог ведення медичної документації, організовує підготовку звітів та подає їх завідувачу амбулаторії, структурним підрозділом якого є ФАП/ФП;

8) організовує своєчасне підвищення кваліфікації працівниками ФАП/ФП;

9) створює належні виробничі умови, забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки;

10) аналізує показники роботи ФАП/ФП, здійснює контроль за якістю надання медичної допомоги;

11) відповідає за стан роботи ФАП/ФП та якість надання медичної допомоги населенню;

12) забезпечує дотримання антикорупційного законодавства працівниками ФАП/ФП.

V. Взаємодія та контроль діяльності

1. ФАП/ФП взаємодіє зі службою екстреної медичної допомоги, органами місцевого самоврядування, установами та громадськими організаціями для вирішення питань охорони здоров’я населення.

2. У ФАП/ФП проводиться експертна оцінка документації шляхом контролю з боку лікаря, у віданні якого перебуває ФАП/ФП, у порядку самоконтролю та взаємоконтролю.

Директор
Медичного департаменту

В. Кравченко

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook