Юридична консультація

Нове в охороні здоров’я: Положення про відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії

положення про відділення інтнрвенційної кардіології та реперфузійної терапії, медпросвіта
Наказ МОЗ 29.08.2017 № 975 Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров’я України

Положення про відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії

I. Загальні положення

1. Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії (далі — Відділення) діє у складі закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності та є його структурним підрозділом.

Накази МОЗ по місяцях

2. Відділення забезпечує:

надання висококваліфікованої інтервенційної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST (найгостріша фаза інфаркту міокарда) в режимі 24/7 (впродовж 24 годин на добу 7 днів на тиждень);

підвищення якості обстеження та лікування хворих на гострі коронарні синдроми та хронічну ішемічну хворобу серця;

раціональне використання рентгенангіографічного обладнання, витратних матеріалів та лікарських кадрів.

3. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров’я.

4. Безпосереднє керівництво Відділенням здійснюється завідувачем Відділення, який призначається та звільняється з посади керівником закладу охорони здоров’я згідно з чинним законодавством.

5. Штатний розпис Відділення затверджується у встановленому законодавством порядку.

6. Оснащення Відділення (лабораторій, блоків, палат, що входять до його складу) медичним обладнанням та інвентарем, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, транспортними засобами здійснюється відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

7. Відділення повинно мати незнижуваний запас лікарських засобів, медичних виробів, необхідних для проведення реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

8. Графік роботи Відділення затверджується керівником закладу охорони здоров’я.

9. Медичний та інший персонал, який працює в катетеризаційній лабораторії, прирівнюється за умовами праці в зоні іонізуючого опромінення до категорії «А» згідно з державними санітарними правилами «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України  20 травня 2005 року за № 552/10832.

II. Завдання та функції Відділення

1. Основними завданнями Відділення є:

надання висококваліфікованої інтервенційної допомоги в режимі 24/7 хворим на гострі коронарні синдроми та планової допомоги пацієнтам з хронічною ішемічною хворобою серця з використанням рентгенангіографічної апаратури та обладнання згідно з рекомендованим переліком;

систематичне освоєння та запровадження найсучасніших та ефективних інтервенційних методів лікування хворих на гострі коронарні синдроми та хронічну ішемічну хворобу серця;

відбір хворих на гострі коронарні синдроми та хронічну ішемічну хворобу серця для проведення інтервенційних методів діагностики та лікування;

надання консультативної допомоги;

організація та проведення семінарів, конференцій, нарад з питань кардіології та реперфузійної терапії, реабілітації та оздоровлення населення;

вивчення досвіду організації роботи з питань кардіології та реперфузійної терапії, впровадження нових методик в практичну діяльність Відділення;

надання керівнику закладу, на базі якого створено Відділення, звітів за результатами роботи;

систематичне підвищення рівня професійної кваліфікації працівників Відділення.

2. Відповідно до покладених завдань Відділення здійснює проведення:

первинних коронарних втручань хворим на гострі коронарні синдроми згідно з показаннями, визначеними в нормативних документах (методичних рекомендаціях, клінічних протоколах);

планової інтервенційної діагностики коронарної хвороби у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця із записом дослідження на сучасні носії інформації та аналізом результатів дослідження;

планового інтервенційного лікування хворих із хронічною ішемічною хворобою серця;

ангіографічних досліджень та інтервенційних втручань на ниркових, сонних та периферичних артеріях;

процедур із селективної денервації ниркових артерій з метою лікування резистентної гіпертензії у пацієнтів з гіпертонічною хворобою;

катетеризацій правих відділів серця, легеневої артерії та імплантацій кава-фільтрів.

3. У Відділенні одна або дві катетеризаційні лабораторії мають виконувати від 800 до 1500 планових діагностичних та лікувальних процедур на рік та від 150 до 300 інтервенційних втручань хворим з гострим інфарктом міокарда.

III. Права та обов’язки

1. Відділення має право:

проводити інвазивну діагностику та перкутанні втручання, використовуючи в своїй роботі сучасні рекомендації з лікування пацієнтів з різними формами ішемічної хвороби серця;

організовувати порядок роботи персоналу для забезпечення оптимальної ефективності лікування пацієнтів Відділення.

2. Відділення забезпечує:

дотримання ведення обліку матеріально-технічних засобів та ведення і надання медичної статистичної звітності;

ведення медичної документації;

надання оперативної інформації за запитом керівництва;

здійснення координації взаємодії Відділення з іншими структурними підрозділами закладу охорони здоров’я;

цільове та дбайливе використання закріпленого за Відділенням майна;

створення належних виробничих умов, додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.

IV. Структура Відділення

1. Відділенню необхідні приміщення для катетеризаційної лабораторії,  обладнаної рентгенангіографічною установкою та іншим діагностичним та лікувальним обладнанням згідно з об’ємом втручань, які виконуються у Відділенні, та додаткові приміщення:

кімната спостереження за хворим під час виконання інтервенційної процедури;

приміщення для розташування додаткової апаратури ангіографічної установки;

службове приміщення, в якому зберігається одноразовий інструментарій для діагностичних та лікувальних інтервенційних процедур;

санітарна кімната для знезараження інструментарію багаторазового використання, підготовки медичного персоналу для виконання перкутанних втручань.

2. Крім катетеризаційної лабораторії, у Відділенні інтервенційної кардіології мають бути:

блок спостереження за пацієнтами після інтервенційних процедур;

палата інтенсивної терапії для спостереження за хворими в ранньому періоді після інтервенційних процедур з відповідним обладнанням;

загальні лікувальні палати, в яких знаходяться хворі, які готуються до проведення планових інтервенційних процедур, та хворі, які знаходяться на стаціонарному спостереженні після перкутанних процедур;

кабінет завідувача Відділення;

кабінет сестри медичної старшої;

ординаторська;

кабінет для амбулаторно-поліклінічного прийому;

кімната для молодших спеціалістів з медичною освітою.

V. Взаємодія та контроль діяльності

1. Відділення взаємодіє зі службою екстреної медичної допомоги, закладами охорони здоров’я системи кардіологічної, кардіохірургічної допомоги та громадськими організаціями для вирішення питань охорони здоров’я населення.

2. У Відділенні проводиться експертна оцінка документації шляхом контролю з боку завідувача, у віданні якого перебуває Відділення, у порядку самоконтролю та взаємоконтролю.

В.о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

 

Теги

Комментировать

Нажмите для комментария