Юридична консультація

Нове в охороні здоров’я: Положення про спеціалізоване відділення інтенсивної терапії та реанімації кардіологічного профілю

Наказ МОЗ 29.08.2017 № 975 Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров’я України

Положення про спеціалізоване відділення інтенсивної терапії та реанімації кардіологічного профілю

I. Загальні положення

1. Спеціалізоване відділення інтенсивної терапії та реанімації кардіологічного профілю (далі — Відділення) діє у складі закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності та є його структурним підрозділом.

Накази МОЗ по місяцях

2. Відділення забезпечує:

надання швидкої і невідкладної медичної допомоги ургентним хворим із гострими коронарними синдромами, реанімованим після зупинки кровообігу, з екстреними порушеннями ритму і провідності, гіпертонічними кризами із ускладненим перебігом (за винятком гострого порушення мозкового кровообігу, еклампсії), з гострою серцевою недостатністю;

підвищення якості обстеження та лікування хворих з гострим інфарктом міокарда;

раціональне використання обладнання, витратних матеріалів та лікарських кадрів.

3. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров’я.

4. Безпосереднє керівництво Відділенням здійснюється завідувачем Відділення, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником закладу охорони здоров’я згідно з чинним законодавством.

5. Штатний розпис Відділення затверджується у встановленому законодавством порядку.

6. Оснащення Відділення (лабораторій, палат, що входять до його складу) медичним обладнанням та інвентарем, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, транспортними засобами здійснюється відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

7. Відділення повинно мати незнижуваний запас лікарських засобів, медичних виробів, необхідних для проведення реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

8. Графік роботи Відділення затверджується керівником закладу охорони здоров’я.

II. Завдання та функції Відділення

1. Основними завданнями Відділення є надання швидкої і невідкладної медичної допомоги  ургентним хворим:

з гострим коронарним синдромом зі стійкою елевацією сегмента ST та ІМ в перші 24 години після виникнення симптомів захворювання та в пізні строки при наявності ускладнень — гострої серцевої недостатності та кардіогенного шоку, тромбозів та емболій, рецидивуючого больового синдрому, небезпечних для життя порушень серцевого ритму;

з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації  сегмента ST;

реанімованим після зупинки кровообігу;

з порушеннями серцевого ритму:

з пароксизмальними шлуночковими тахікардіями;

із суправентрикулярними тахікардіями з нестійкою гемодинамікою;

з блокадами серця, які гостро виникли та які потребують проведення тимчасової електричної стимуляції серця;

у випадку синкопального стану, обумовленого порушеннями серцевого ритму та провідності;

з гіпертонічними кризами із ускладненим перебігом (за винятком гострого порушення мозкового кровообігу, еклампсії);

з гострою серцевою недостатністю (набряк легень, гостра декомпенсація хронічної серцевої недостатності, кардіогенний шок).

2. Відповідно до покладених завдань Відділення здійснює:

діагностику і лікування хворих, що госпіталізовані до Відділення;

постійний оперативний зв’язок із центром (відділенням) екстреної медичної допомоги з метою вироблення і уточнення показань і протипоказань для госпіталізації до спеціалізованого Відділення, надає консультативну допомогу бригадам екстреної медичної допомоги з питань діагностики і лікування пацієнтів із кардіологічними захворюваннями;

підвищення рівня теоретичних знань та навчання персоналу закладу охорони здоров’я практичним навикам з лікування і нагляду за хворими із гострим коронарним синдромом, інфарктом міокарда, з порушенням серцевого ритму, а також гострою недостатністю кровообігу будь-якої етіології, у тому числі способам і методам кардіологічної інтенсивної допомоги та реанімаційних заходів;

науково-методичне керівництво роботою спеціалізованих кардіологічних бригад центрів (відділень) екстреної медичної допомоги, а також усіх інших лікарів екстреної медичної допомоги, які беруть безпосередню участь у наданні медичної допомоги хворим із серцево-судинними патологіями у невідкладних станах, з метою забезпечення послідовності висококваліфікованого лікування на всіх етапах, включаючи догоспітальний;

проведення учбових занять з медперсоналом з основ інтенсивної терапії і реанімації кардіологічного профілю;

проведення практичних конференцій з питань надання меддопомоги хворим із гострим коронарним синдромом та гострим інфарктом міокарда, гострою серцевою недостатністю, порушеннями ритму серця, гіпертензивними кризами.

III. Права та обов’язки

1. Відділення має право:

проводити лікування пацієнтів з гострими коронарними синдромами, пацієнтів після зупинки кровообігу, з екстреними порушеннями ритму і провідності, гіпертонічними кризами з ускладненим перебігом (за винятком гострого порушення мозкового кровообігу, еклампсії), з гострою серцевою недостатністю, використовуючи в своїй роботі сучасні клінічні протоколи медичної допомоги.

2. Відділення забезпечує:

дотримання ведення обліку матеріально-технічних засобів та ведення і надання медичної статистичної звітності;

ведення медичної документації;

надання оперативної інформації за запитом керівництва;

здійснення взаємодії Відділення з іншими структурними підрозділами закладу охорони здоров’я;

цільове та дбайливе використання закріпленого за Відділенням майна;

створення належних виробничих умов, додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.

IV. Структура Відділення

У Відділенні обов’язкова наявність приміщень для розташування хворих із можливістю постійного моніторного спостереження, спеціально обладнаних палат інтенсивної терапії і реанімації кардіологічного профілю, а також приміщень для:

проведення реанімаційних заходів;

проведення інвазивних втручань (катетеризація серця та магістральних судин, трахеотомія, ендокардіальна стимуляція серця, плевральна пункція, еферентні методи лікування) та неінвазивних методів обстеження (двовимірна ехокардіографія, холтерівське моніторування, електрокардіографія);

зберігання медичного обладнання, лікарських засобів, медичних виробів, медичної документації;

лабораторії для проведення екстрених аналізів;

кабінету завідувача відділенням інтервенційної кардіології;

кабінету сестри медичної старшої;

ординаторської;

молодших спеціалістів з медичною освітою.

V. Взаємодія та контроль діяльності

1. Відділення взаємодіє зі службою екстреної медичної допомоги, відділенням інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, закладами  охорони здоров’я системи кардіологічної, кардіохірургічної допомоги, громадськими організаціями для вирішення питань охорони здоров’я населення.

Нове в охороні здоров’я: Положення про відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії

2. У Відділенні проводиться експертна оцінка документації шляхом контролю з боку завідувача, у віданні якого перебуває Відділення, у порядку самоконтролю та взаємоконтролю.

В.о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

 

Теги

Комментировать

Нажмите для комментария