Юридична консультація

Нове в охороні здоров’я: Положення про спеціалізоване відділення аритмій серця з електрофізіологічною лабораторією

Підвищення кваліфікації лікарів_медпросвіта
Наказ МОЗ 29.08.2017 № 975 Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров’я України

Положення про спеціалізоване відділення аритмій серця з електрофізіологічною лабораторією

I. Загальні положення

1. Спеціалізоване відділення аритмій серця з електрофізіологічною лабораторією (далі — Відділення) діє у складі закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності та є його структурним підрозділом.

2. Відділення забезпечує:

надання висококваліфікованої допомоги хворим із порушеннями серцевого ритму;

підвищення якості обстеження та лікування хворих із порушеннями серцевого ритму;

раціональне використання рентгенангіографічного обладнання, витратних матеріалів та лікарських кадрів.

3. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров’я.

4. Безпосереднє керівництво Відділенням здійснюється завідувачем Відділення, який призначається та звільняється з посади керівником закладу охорони здоров’я згідно з чинним законодавством.

5.  Штатний розпис Відділення затверджується у встановленому законодавством порядку.

6. Оснащення Відділення (лабораторій, блоків, палат, що входять до його складу) медичним обладнанням та інвентарем, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, транспортними засобами здійснюється відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

7. Відділення повинно мати незнижуваний запас лікарських засобів, медичних виробів, необхідних для проведення реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

8. Графік роботи Відділення затверджується керівником закладу охорони здоров’я.

II. Завдання та функції Відділення

1. Основними завданнями Відділення є:

надання висококваліфікованої допомоги хворим із порушеннями серцевого ритму: реанімованих після зупинки кровообігу (в тому числі раптової), при виключенні діагнозу гострого коронарного синдрому, з пароксизмальними шлуночковими тахікардіями, шлуночковими порушеннями ритму серця високих градацій, суправентрикулярними тахікардіями, із синдромами додаткових шляхів проведення імпульсу, гостро посталими повними AV-блокадами серця та блокадами провідної системи рівня волокон Гіса-Пуркіньє, хронічними AV-блокадами серця, що супроводжуються судинно-мозковими порушеннями та синкопальними станами, із синкопальними станами, обумовленими порушеннями серцевого ритму та провідності, із синкопальними станами невідомої етіології для діагностики їх можливих зв’язків з порушеннями ритму та провідності серця, з аритміями, що генетично детерміновані, та ятрогенними порушеннями ритму серця і провідності;

надання допомоги пацієнтам, які потребують імплантації кардіопристроїв  або контролю та корекції роботи імплантованих кардіопристроїв.

2. Відповідно до покладених завдань Відділення здійснює:

діагностику і лікування хворих, госпіталізованих до Відділення;

постійний оперативний зв’язок із центрами (відділеннями) екстреної медичної допомоги з метою вироблення і уточнення показання та протипоказання для госпіталізації до спеціалізованого відділення, а також надає консультативну допомогу бригадам екстреної медичної допомоги з питань діагностики і лікування хворих із кардіологічними захворюваннями;

підвищення рівня теоретичних знань та навчання персоналу лікувальних установ практичним навикам з діагностики, лікування і нагляду за хворими з порушеннями серцевого ритму;

проведення учбових занять з медперсоналом з основ аритмології та електрофізіології;

проведення практичних конференцій з питань надання медичної допомоги хворим з аритміями;

організаційно-методичне керівництво роботою спеціалізованих кардіологічних бригад центрів (відділень) екстреної медичної допомоги, а також усіх інших лікарів станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги,  які беруть безпосередню участь у наданні медичної допомоги цьому контингенту хворих, з метою забезпечення послідовності висококваліфікованого лікування на всіх етапах, включаючи догоспітальний;

формування єдиного реєстру пацієнтів, які потребують та яким була проведена імплантація кардіоприладів та абляція.  

III. Права та обов’язки

1. Відділення має право:

проводити інвазивні втручання (катетеризація серця та крупних судин, ендокардіальна стимуляція серця, імплантація електричних приладів, абляція та ін.), використовуючи у своїй роботі сучасні рекомендації з лікування пацієнтів з порушеннями серцевого ритму;

організовувати порядок роботи персоналу для забезпечення оптимальної ефективності лікування пацієнтів Відділення.

2. Відділення забезпечує:

дотримання ведення обліку матеріально-технічних засобів та ведення і надання медичної статистичної звітності;

ведення медичної документації;

надання оперативної інформації за запитом керівництва;

здійснення координації взаємодії Відділення з іншими структурними підрозділами закладу охорони здоров’я;

цільове та дбайливе використання закріпленого за Відділенням майна;

створення належних виробничих умов, додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.

IV. Структура Відділення

1. У Відділенні обов’язкова наявність електрофізіологічної лабораторії для проведення інвазивного та неінвазивного електрофізіологічного обстеження хворих з аритміями, можливістю імплантації тимчасових та постійних кардіоприладів, проведення абляції для лікування аритмій та електроімпульсної терапії, а також приміщень для:

проведення спеціалізованих діагностичних процедур, що застосовуються в аритмології (електрокардіографія спокою (12-канальна та з додатковими відведеннями), Холтерівський моніторинг ЕКГ, добовий моніторинг артеріального тиску, черезстравохідна електрокардіостимуляція (ЧСЕКС), тілт-тест, трансторакальна та трансезофагальна ехокардіографія, велоергометрія, тредміл тощо);

проведення інвазивних втручань (катетеризація серця та крупних судин, ендокардіальна стимуляція серця, імплантація електричних приладів, абляція тощо);

проведення реанімації;

інтенсивної терапії для спостереження за хворими в ранньому періоді після електрофізіологічних процедур з відповідним обладнанням.

2. Крім електрофізіологічної лабораторії, у Відділенні мають бути:

загальні лікувальні палати для хворих, які готуються до проведення планових інтервенційних процедур, та хворих, які знаходяться на стаціонарному спостереженні після перкутанних процедур;

кабінет завідувача Відділення;

кабінет сестри медичної старшої;

ординаторська;

кабінет для амбулаторно-поліклінічного прийому спеціалістів;

кімната для молодших спеціалістів з медичною освітою.

V. Взаємодія та контроль діяльності

1. Відділення взаємодіє зі службою екстреної медичної допомоги, відділенням інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, закладами охорони здоров’я системи кардіологічної, кардіохірургічної допомоги, громадськими організаціями для вирішення питань охорони здоров’я населення.

2. У Відділенні проводиться експертна оцінка документації шляхом контролю з боку завідувача, у віданні якого перебуває Відділення, у порядку самоконтролю та взаємоконтролю.

В.о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

 

Теги

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції