Юридична консультація

Нове в охороні здоров’я: Положення про обласний, міський кардіологічний центр

Обласний, міський кардіологічний центр (далі - Центр) є закладом охорони здоров’я державної або комунальної форми власності ІІІ рівня з надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями, медпросвіта
Наказ МОЗ 29.08.2017 № 975 Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров’я України

Положення про обласний, міський кардіологічний центр

I. Загальні положення

1. Обласний, міський кардіологічний центр (далі — Центр) є закладом охорони здоров’я державної або комунальної форми власності ІІІ рівня з надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями в системі охорони здоров’я України та організаційно-методичним центром із керівництва системою кардіологічної допомоги населенню адміністративно-територіальної одиниці.

Накази МОЗ по місяцях

2. Центр забезпечує:

доступну якісну спеціалізовану медичну допомогу хворим із серцево-судинними патологіями;

розробку та впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних патологій;

підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів, виділених для вирішення проблем попередження, виявлення і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

зниження захворюваності, смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних та судинно-мозкових патологій.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров’я.

4. Центр функціонує один в адміністративно-територіальній одиниці, є  закладом охорони здоров’я, що має круглу печатку, штамп зі своїм найменуванням.

5. Центр безпосередньо підпорядкований Міністерству охорони здоров’я  Автономної Республіки Крим, структурному підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

6. Центр виконує свою роботу згідно з цим Положенням під організаційно-методичним керівництвом Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, Міністерства охорони здоров’я України та у співпраці із державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології  імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.

7. Центр очолює головний лікар, який призначається на посаду і звільняється з посади  в установленому законом порядку.

II. Завдання та функції Центру

1. Основні завдання Центру:

надання планової та екстреної високоспеціалізованої кардіологічної допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями та координація екстреної медичної допомоги при невідкладних станах у кардіології на догоспітальному (разом із центрами екстреної медичної допомоги та центрами первинної медико-санітарної допомоги), госпітальному та поліклінічному етапах (разом із центральними районними та міськими лікарнями);

впровадження в практику нових методів діагностики та лікування, аналіз їх ефективності, поширення передового досвіду роботи кращих кардіологічних установ, а також експертиза якості посмертної діагностики хвороб системи кровообігу;

визначення проблемних питань надання медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу в адміністративно-територіальній одиниці та шляхів їх вирішення;

розробка, координація впровадження та контроль за виконанням регіональних програм та заходів з питань надання медичної допомоги хворим із серцево-судинними патологіями, а також участь у розробці та опрацюванні проектів загальнодержавних програм та заходів, що передбачають надання медичної допомоги хворим із серцево-судинними патологіями;

організація підготовки та підвищення кваліфікації лікарів-кардіологів, лікарів-терапевтів, лікарів загальної практики — сімейних лікарів, фельдшерів і сестер медичних, організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів з цих питань;

здійснення постійного організаційно-методичного керівництва усіма підрозділами системи кардіологічної допомоги (центрами первинної медико-санітарної допомоги, обласним центром екстреної медицини та медицини катастроф, кардіологічними відділеннями в стаціонарах та кардіологічними кабінетами в поліклініках, структурними підрозділами інтервенційної кардіології у складі обласних лікувальних установ та контролю якості їх роботи;

надання організаційно-методичної та консультативної допомоги лікувально-профілактичним закладам первинної ланки з організації своєчасного виявлення ранніх форм ішемічної хвороби серця та артеріальних гіпертензій, виявлення осіб, які мають фактори ризику, що сприяють розвитку серцево-судинних захворювань, покращення якості діагностики, лікування і диспансеризації кардіологічних хворих, а також вказаних осіб з факторами ризику;

удосконалення організації та контроль за роботою дистанційних та консультативно-діагностичних центрів (кабінетів), в тому числі і телемедичних кабінетів;

організація і реалізація заходів з проведення первинної та вторинної багатофакторної профілактики ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії;

організація і проведення санітарно-просвітньої роботи серед населення щодо профілактики серцево-судинних захворювань.

2. Відповідно до покладених завдань Центр здійснює:

діагностику i лікування хворих, госпіталізованих до Центру;

постійний контроль ефективності проведення таких заходів шляхом збору, обробки, аналізу, зберігання та передачі інформації у закладах охорони здоров’я та рівня підпорядкування з питань профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань;

аналіз і експертну оцінку рівня діагностики відповідно до клінічних  протоколів надання допомоги (в тому числі — диференціальної) при ішемічній хворобі серця, аритміях серця, гіпертонічній хворобі, адекватності лікування, ефективності диспансеризації, первинної і вторинної профілактики серцево-судинних захворювань;

контроль за основними показниками роботи системи кардіологічної допомоги (захворюваність, поширеність основних серцево-судинних захворювань, фактори ризику серцево-судинних захворювань, тимчасова непрацездатність, первинна інвалідність та смертність (в тому числі якість посмертної діагностики) через хвороби системи кровообігу, а також ефективність використання кардіологічних ліжок та якість надання медичної допомоги лікарями-кардіологами кардіологічних кабінетів);

контроль в адміністративно-територіальній одиниці за виконанням  нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України та загальнодержавних програм з питань профілактики та лікування серцево-судинних патологій;

оцінку роботи системи кардіологічної допомоги населенню адміністративно-територіальної одиниці за динамікою показників здоров’я населення (зниження захворюваності на ішемічну хворобу серця, порушення мозкового кровообігу у хворих з артеріальною гіпертензією, госпітальна та догоспітальна летальність при гострому інфаркті міокарда, кількість операцій та процедур реваскуляризації при ішемічній хворобі серця, зниження тимчасової непрацездатності, інвалідність і смертність від серцево-судинних захворювань);

облік, статистичну обробку та моніторинг показників роботи системи кардіологічної допомоги населенню адміністративно-територіальної одиниці,  підготовку та подання звіту за формою та у строки згідно із медичною статистичною документацією;

перспективну потребу системи кардіологічної допомоги населенню адміністративно-територіальної одиниці у розвитку мережі кардіологічних установ, забезпеченні діагностичним обладнанням, забезпеченні населення лікарськими засобами та медичними виробами;

складання щорічних і перспективних планів удосконалення якості системи кардіологічної допомоги населенню адміністративно-територіальної одиниці.

III. Права та обов’язки

1. Центр має право:

надавати планову та екстрену високоспеціалізовану кардіологічну допомогу хворим із серцево-судинними захворюваннями відповідно до медичних показань та клінічних протоколів медичної допомоги;

координувати екстрену медичну допомогу при невідкладних станах у кардіології на догоспітальному (разом з центрами екстреної медичної допомоги та центрами первинної медико-санітарної допомоги), госпітальному та поліклінічному етапах (разом з центральними районними та міськими лікарнями);

організовувати графік роботи персоналу для забезпечення оптимальної ефективності лікування пацієнтів відділень.

2. Центр забезпечує:

дотримання ведення обліку матеріально-технічних засобів та ведення і надання медичної статистичної звітності;

ведення медичної документації;

надання оперативної інформації за запитом керівництва;

здійснення координації взаємодії з іншими структурними підрозділами закладів охорони здоров’я;

цільове та дбайливе використання закріпленого за закладом майна;

створення належних виробничих умов, додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.

IV. Структура Центру

У Центрі обов’язкова наявність таких клінічних підрозділів:

спеціалізоване відділення для хворих з інфарктом міокарда з блоком інтенсивної терапії, реанімації кардіологічного профілю;

відділення (лабораторія) інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, які можуть бути виділені окремо для роботи відділення або поєднуватися з відділенням інтенсивної терапії.

У Центрі можлива наявність:

кардіохірургічних відділень (дорослого, дитячого) з операційним блоком, блоком анестезіології та реанімації (хірургічної);

відділення відновлювального лікування (реабілітації);

відділення аритмій серця з лабораторією інвазивної електрофізіології;

відділення загального кардіологічного профілю;

відділення функціональної діагностики та ультразвукових методів дослідження;

лабораторій: загальної клінічної, біохімічної (в тому числі ургентних) та  радіоізотопної (у разі відсутності — використовувати можливості інших лікувальних закладів, наприклад онкодиспансерів);

рентгенологічного відділення (з кабінетами комп’ютерної томографії та/або магніто-резонансної томографії);

дистанційно-діагностичного центру та підрозділу телемедицини;

організаційно-методичного відділу з відділенням медичної статистики, математичної групи з комп’ютером і медичним архівом;

диспансерно-поліклінічного відділення з кабінетами прийому лікарями-кардіологами пацієнтів із хронічною ішемічною хворобою серця, аритміями серця, артеріальними гіпертензіями, цереброваскулярними хворобами, кабінетами відновлювального лікування;

патологоанатомічного відділення (у разі економічної недоцільності слід користуватися послугами обласних патологоанатомічних бюро);

інших структурних підрозділів, які забезпечують виконання завдань, покладених на Центр, згідно з цим Положенням.

V. Взаємодія та контроль діяльності

1. Центр взаємодіє зі службою екстреної медичної допомоги, закладами  охорони здоров’я системи кардіологічної, кардіохірургічної допомоги, громадськими організаціями для вирішення питань охорони здоров’я населення.

2. У Центрі проводиться експертна оцінка документації шляхом контролю з боку керівників відділень, структурних підрозділів закладу, керівника, у віданні якого перебуває Центр, у порядку самоконтролю та взаємоконтролю.

В.о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

 

Комментировать

Нажмите для комментария