Новини

Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення. Наказ 18.05.2017 № 825/531

Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та з метою урегулювання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489, що додаються.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України (Товстенко О.П.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра, відповідно до розподілу обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр  соціальної 
політики України

А. Рева

В.о. Міністра охорони 
здоров’я України

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України, 
Міністерства охорони 
здоров’я України 
18/05/2017 № 825/531

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 червня 2017 р. 
за № 726/30594

ЗМІНИ 
до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

1. У розділі 2:

1) у пункті 2.2:

у позиції 7 таблиці підпункту 2.2.1 слова «начальник штабу цивільної оборони» виключити;

у підпункті 2.2.3 абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

«Посадові оклади голів лікувально-льотних, лікарсько-консультативних комісій — лікарів, міських, районних педіатрів, старших лікарів гірничорятувальних частин, визначені згідно з пунктами 2.1, 2.2 з урахуванням кваліфікаційної категорії, підвищуються на 20 відсотків, старших лікарів оперативного відділу (диспетчерської) центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги ? на 10 відсотків.»;

2) у пункті 2.4:

у підпункті «б» підпункту 2.4.1 після слів «головним медичним сестрам» доповнити словами «(головним фельдшерам)»;

У підпункті 2.4.5:

у підпункті 1 після слів «підвищуються на» доповнити цифрами «60, 30,»;

у підпункті 4 слова «госпіталів для інвалідів Вітчизняної війни» замінити словами «госпіталів (центрів) для ветеранів війни»;

у підпункті 5 слова «лабораторних центрів Держсанепідслужби України» замінити словами «лабораторних центрів»;

підпункт 2 підпункту 2.4.6 викласти в такій редакції:

«2. Посадові оклади (тарифні ставки) медичних та фармацевтичних працівників закладів охорони здоров’я, що зайняті обслуговуванням працівників об’єктів з особливим режимом роботи на підставі договору про таке обслуговування, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 973, підвищуються на 25 відсотків, а інших працівників цих закладів — на 20 відсотків.».

2. У розділі 4:

1) підпункт 4 підпункту 4.1.2 пункту 4.1 викласти у такій редакції:

«4. До III групи закладів належать лабораторії особливо небезпечних інфекцій лабораторних центрів, які здійснюють карантинний догляд.»;

2) абзац другий пункту 4.6 доповнити реченням такого змісту: «Працівникам, які мають право на надбавку за тривалість безперервної роботи за двома та більше підставами, така надбавка встановлюється за однією із підстав.».

3. У тексті Умов слова «сестра-господарка» в усіх відмінках замінити словами «сестра-господиня» у відповідних відмінках.

4. У додатках до Умов:

1) у додатку 2:

у позиції 3 слова «Госпіталі для інвалідів війни» замінити словами «Госпіталі (центри) для ветеранів війни»;

позицію 11 викласти у такій редакції:

«

11. Лабораторні центри

Чисельність прикріпленого населення (тис. чол.)

Обласні, м. Києва, м. Севастополя та на видах транспорту

    

міські, районні в містах, залізниць

— » —

251 — 500

101 — 250

до 100

районні сільські, лінійні та СЕС, що входять до складу медико-санітарних частин

— » —

більше 100

51 — 100

31 — 50

до 30

»;

пункт 3 «Порядку установлення груп з оплати праці керівних працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» доповнити підпунктом 3.1 такого змісту: 

«3.1. Центр громадського здоров’я МОЗ України відноситься до I групи з оплати праці.»;

2) у додатку 3:

у пункті 2.1 слова «госпіталів для інвалідів війни» замінити словами  «госпіталів (центрів) для  ветеранів війни»;

у пункті 2.4 слова «медичні пункти» замінити словами  «пункти охорони здоров’я (здоровпункти)»;

у пункті 2.14 слово «медпункти» замінити словом «здоровпункти»;

у пунктах 2.8, 2.18 слова «медична сестра» замінити словами «фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування»;

3) позицію 2 таблиці 1 додатка 5  викласти у такій редакції:

«

2. Лабораторні центри

Усі працівники незалежно від найменування посади, які працюють на забрудненій території, — 25 відсотків погодинної ставки (окладу) за кожну годину роботи з дозиметричного, радіометричного та радіохімічного контролю, дезактивації джерел радіоактивних випромінювань

».

Директор Департаменту 
заробітної плати та умов 
праці Міністерства 
соціальної політики України

О. Товстенко

Директор Департаменту 
економіки і фінансової 
політики Міністерства 
охорони здоров’я України

Т. Пістун

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook