Новини медицини

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення. Наказ 05.10.2005 № 308/519

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України 05.10.2005 № 308/519

Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення. Наказ від 05.10.2005 № 308/519

{По тексту Умов та у додатках до них слова «територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян» у всіх відмінках замінено словами «територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 38/73 від 08.02.2011}

{У тексті Умов слова «сестра-господарка» в усіх відмінках замінено словами «сестра-господиня» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 825/531 від 18.05.2017}

1. Загальні положення

1.1. Ці Умови розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) і застосовуються при обчисленні заробітної плати:

— працівників сфери охорони здоров’я та соціального захисту населення України незалежно від підпорядкування (далі — працівники охорони здоров’я та соціального захисту населення);

— працівників будинків відпочинку, пансіонатів, туристських баз, оздоровчих таборів, центрів, будинків творчості та профілакторіїв;

— працівників, які допущені в установленому порядку до медичної та фармацевтичної діяльності відповідно до порядку, установленому МОЗ України;

— професіоналів та фахівців, що прирівняні за оплатою праці до медичних та фармацевтичних працівників (психологи, біологи, зоологи, ентомологи тощо).

1.2. Працівникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, підпорядкованим окремим органам державної влади, можуть установлюватись додаткові умови оплати праці, передбачені відповідними нормативно-правовими актами.

Умови оплати праці працівників науково-дослідних інститутів протезування, їх клінік та наукових підрозділів, зайнятих протезно-ортопедичним виробництвом, установлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників протезно-ортопедичних виробництв, визначених згідно з галузевою угодою.

{Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 75/122 від 15.03.2006}

{Пункт 1.3 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 503/721 від 15.08.2013 — застосовується з 1 січня 2013 року}

1.3. Оплата праці керівників, фахівців, технічних службовців і робітників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, що не передбачені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, сільського господарства та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

1.4. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, робітникам — кваліфікаційного розряду у межах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників і відображаються у тарифікаційному списку (додаток 1).

Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки), або в залежності від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством. Заробітна плата працівника граничними розмірами не обмежується.

1.5. Посадові оклади керівників закладів охорони здоров’я, визначені за пунктами 2.1 — 2.2 з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію, не можуть бути нижчими від посадових окладів керівників структурних підрозділів — лікарів (провізорів) відповідної або нижчої кваліфікації, визначених за пунктами 2.1 — 2.2 з урахуванням підвищення за оперативне втручання. Цей порядок встановлення посадових окладів не застосовується для керівників, які не мають кваліфікаційної категорії.

1.6. Конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат визначаються керівником закладу, установи за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.

Преміювання керівників закладів, установ, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

{Абзац другий пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1008/675 від 15.10.2015}

Визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх випадках окремо за основною посадою і при роботі за сумісництвом.

1.7. Зміни розмірів посадових окладів, підвищень, доплат та надбавок, що визначають заробітну плату працівників, проводяться з моменту (з дня):

призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації;

присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, почесного звання, наукового ступеня;

зміни розміру окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду.

Днем присвоєння (присудження) є:

— почесних звань — дата Указу Президента України;

— кваліфікаційної категорії — дата наказу відповідного органу (закладу, установи) про затвердження рішення атестаційної комісії;

— кваліфікаційного розряду — дата наказу по закладу, установі.

— наукового ступеня — дата винесення Вищою атестаційною комісією рішення про видачу диплома.

1.8. Встановлення (зміна розміру) надбавки за тривалість безперервної роботи провадиться з місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право.

1.9. Керівник закладу, установи несе відповідальність за своєчасне та правильне визначення розміру заробітної плати працівників згідно з чинним законодавством.

При встановленні факту неправильної оплати праці керівник закладу, установи зобов’язаний вжити заходів щодо негайного виправлення помилок та виплати працівникові належної йому суми за весь час неправильної оплати, а також визначити ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб, безпосередньо винних у цьому.

2. Визначення посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту населення та ставок погодинної оплати праці працівників, які залучаються закладами, установами та організаціями для проведення консультацій

2.1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників  закладів  охорони  здоров’я  та  установ  соціального захисту населення

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що застосовуються

з 1 червня 2007 року

з 1 вересня 2008 року

1

1

1

2

1,06

1,09

3

1,12

1,18

4

1,18

1,27

5

1,24

1,36

6

1,3

1,45

7

1,37

1,54

8

1,47

1,64

9

1,57

1,73

10

1,66

1,82

11

1,78

1,97

12

1,92

2,12

13

2,07

2,27

14

2,21

2,42

15

2,35

2,58

16

2,5

2,79

17

2,66

3

18

2,83

3,21

19

3,01

3,42

20

3,25

3,64

21

3,41

3,85

22

3,5

4,06

23

3,71

4,27

24

3,8

4,36

25

3,93

4,51

__________ 
Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 852 гривні, з 01 вересня 2015 року — 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року — 1113 гривень, з 01 травня 2016 року — 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року — 1335 гривень. 
Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року. 
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». 
{Пункт 1 Примітки пункту 2.1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 579а/758 від 17.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної політики № 116/450 від 31.05.2010 — застосовується з 1 січня 2010 року, № 225/661 від 09.08.2010 — застосовується з 1 липня 2010 року, № 355/945 від 04.11.2010 — застосовується з 1 жовтня 2010 року, № 387а/1080 від 06.12.2010 — застосовується з 1 грудня 2010 року, Наказами Міністерства соціальної політики № 38/73 від 08.02.2011 — застосовується з 1 січня 2011 року, № 190/298 від 20.05.2011 — застосовується з 01.04.2011, № 270/391 від 06.07.2011 — застосовується з 1 липня 2011 року, № 69/96 від 08.02.2012 — застосовується з 1 січня 2012 року; № 236/333 від 24.04.2013 — застосовується з 1 січня 2013 року; № 398/405 від 18.06.2014№ 1008/675 від 15.10.2015 — застосовуються з 1 вересня 2015 року, № 6/11 від 13.01.2016 — застосовується з 1 грудня 2015 року,№ 572/485 від 30.05.2016 — застосовується з 01 травня 2016 року; № 1560/1365 від 20.12.2016 — застосовується з 01 грудня 2016 року; № 242/157 від 17.02.2017 — застосовується з 01 січня 2017 року}

 

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки  визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні. 
{Пункт 2.1 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної політики № 75/122 від 15.03.2006,№ 101/118 від 15.03.2007 — застосовується з 01.01.2007, № 152/177 від 11.04.2007 — застосовується з 01.04.2007, № 273/290 від 30.05.2007 — застосовується з 01.06.2007, № 192/190 від 09.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 392/524 від 17.09.2008}

2.2. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту населення та визначення розмірів посадових окладів окремих категорій працівників, яким тарифні розряди не встановлюються

2.2.1. Схема тарифних розрядів посад керівних працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, що встановлюються за групами з оплати праці

Посади

Тарифні розряди, які встановлюються за групами з оплати праці*

I

II

III

IV

V

1.

Керівник (головний лікар, генеральний директор, директор, головний державний санітарний лікар, начальник, завідувач)

18

17

16

15

14

2.

Головна медична сестра, головний фельдшер

12

11

11

10

10

3.

Завідувач аптеки (структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу)

     

— провізор

12

11

11

10

— фармацевт

11

10

10

9

4.

Начальник планово-економічного відділу

12

12

11

11

10

5.

Головні фахівці

12

12

11

11

6.

Керівник молочної фабрики — кухні

11

10

10

9

9

Завідувач молочної кухні

10

9

9

8

8

7.

Начальники відділів, інших підрозділів (не визначених у цьому розділі)

11

11

10

10

10

{Таблиця підпункту 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 825/531 від 18.05.2017}

_____________ 
* Показники віднесення закладів та установ до груп з оплати праці керівних працівників наведені в додатку 2.

Заступникам керівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, заступникам керівників структурних підрозділів цих закладів та установ посадові оклади встановлюються на 5 — 15 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника, а головному бухгалтеру — на 10 — 30 відсотків.

{Абзац другий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 503/721 від 15.08.2013 — застосовується з 1 січня 2013 року; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 398/405 від 18.06.2014}

Заступникам керівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (крім заступника керівника з медсестринства) і головному бухгалтеру посадові оклади встановлюються з урахуванням норм пункту 1.5 без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію, шкідливі та важкі умови праці.

{Абзац підпункту 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 398/405 від 18.06.2014}

Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії посадовий оклад установлюється на 10-20 відсотків нижче від посадового окладу керівника закладу, установи з найвищою групою з оплати праці керівників закладів, установ, які обслуговуються централізованою бухгалтерією, а керівнику групи обліку посадовий оклад визначається за 10 тарифним розрядом.

2.2.2. Керівникам лепрозоріїв, пунктів охорони здоров’я (здоровпунктів), посадовий оклад визначається за 12 тарифним розрядом, керівникам жіночих консультацій, які не входять до складу інших лікувально-профілактичних закладів, — за 13 тарифним розрядом.

Керівникам республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, міських міст Києва і Севастополя ЦМСЕ — головним експертам медико-соціальної експертизи республіки, області, міста посадовий оклад визначається за 17 тарифним розрядом.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 38/73 від 08.02.2011 — застосовується з 1 січня 2011 року}

2.2.3. Керівникам структурних підрозділів — лікарям посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій (за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють), з урахуванням підвищення на 10-25 відсотків у залежності від обсягу роботи:

а) для завідувачів відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги — лікарів у таких розмірах:

— на 10 відсотків, — якщо в штатному розписі є 2-5 бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (40-120 посад персоналу );

— на 20 відсотків, — якщо в штатному розписі є 6-12 бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (120-240 посад персоналу);

— на 25 відсотків, — якщо в штатному розписі є понад 12 бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (понад 240 посад персоналу);

{Підпункт «а» підпункту 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 503/721 від 15.08.2013 — застосовується з 1 січня 2013 року}

б) для інших керівників структурних підрозділів (відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) — лікарів у таких розмірах:

— на 10 відсотків — при кількості посад лікарів, посад професіоналів з повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатним розписом до 3 одиниць включно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів);

— на 20 відсотків — при кількості посад лікарів, посад професіоналів з повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатним розписом понад 3 до 6 одиниць включно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів);

— на 25 відсотків — при кількості посад лікарів, посад професіоналів з повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатним розписом понад 6 одиниць (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів).

{Підпункт «б» підпункту 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 503/721 від 15.08.2013 — застосовується з 1 січня 2013 року}

Головам медико-соціальних експертних комісій — лікарям посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій, з урахуванням підвищення на 25 відсотків.

Посадові оклади голів лікувально-льотних, лікарсько-консультативних комісій — лікарів, міських, районних педіатрів, старших лікарів гірничорятувальних частин, визначені згідно з пунктами 2.1, 2.2 з урахуванням кваліфікаційної категорії, підвищуються на 20 відсотків, старших лікарів оперативного відділу (диспетчерської) центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги — на 10 відсотків.

{Абзац одинадцятий підпункту 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 503/721 від 15.08.2013 — застосовується з 1 січня 2013 року; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики України № 825/531 від 18.05.2017}

2.2.4. Завідувачам відділень соціальної допомоги вдома, соціально-побутової адаптації та соціально-медичних послуг*, стаціонарного проживання, адресної натуральної та грошової допомоги тощо, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) тарифні розряди встановлюються у залежності від кількості осіб, які обслуговуються:

__________ 
* У разі зайняття цієї посади лікарем відповідної спеціальності посадовий оклад установлюється за пунктом 2.2.5.

Тарифний розряд

Кількість осіб, які обслуговуються

11

до 160

12

від 161 до 320

13

від 321 до 480

14

від 481 до 640

15

понад 640

{Підпункт 2.2.4 пункту 2.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 143/170 від 06.04.2007 — зміни застосовуються з 1 січня 2007 року; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 503/721 від 15.08.2013 — застосовується з 1 січня 2013 року}

2.2.5. Схеми тарифних розрядів посад лікарів

Посади

Тарифні розряди

1.

Лікарі-хірурги всіх найменувань* і лікарі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи, лікарі загальної практики — сімейні лікарі**:

 

вищої кваліфікаційної категорії

14

першої кваліфікаційної категорії

13

другої кваліфікаційної категорії

12

без категорії

11

2.

Лікарі-інтерни, лікарі-стажисти за такими лікарськими спеціальностями: 
лікар-хірург (всіх найменувань), лікар-ендоскопіст, лікар-анестезіолог, лікар загальної практики — сімейний лікар

10

3.

Лікарі інших спеціальностей:

 

вищої кваліфікаційної категорії

13

першої кваліфікаційної категорії

12

другої кваліфікаційної категорії

11

без категорії

10

4.

Лікар-інтерн, лікар-стажист за іншими лікарськими спеціальностями

9

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції