Вибір редакції Новини

МОЗ опублікувало порядок проведення атестації лікарів! Частина перша

Міністерство охорони здоров'я України_синяя_табличка, медпросвіта

Загальне положення за проектом наказу МОЗ, який має на меті запуск безперервного професійного розвитку лікарів у 2020 році!

Частина друга

1. Цей Порядок визначає механізм проведення атестації лікарів, яка проводиться з метою перевірки їхнього безперервного професійного розвитку. Атестація лікарів спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров’я усіх форм власності для подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

2. Основними завданнями атестації лікарів є оцінка виконання лікарями вимог щодо здобуття післядипломної освіти в інтернатурі та лікарській резидентурі, підвищення їх кваліфікації та проходження безперервного професійного розвитку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».

3. У цьому порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у постанові Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».

4. Види атестації лікарів:

1) атестація на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням
(підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст»;
2) атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;
3) атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.
4. Атестація на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» проводиться в комісіях, що створюються при закладах вищої та освіти, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань 22 “Охорона здоров’я” (далі – заклади вищої медичної освіти), та закладах післядипломної освіти.

5. Атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій проводиться комісіями, що створюються при Міністерстві охорони здоров’я України (Центральна атестаційна комісія), Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — атестаційні комісії).

6. Атестаційні комісії проводять атестацію лікарів закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, ліцензії на діяльність банків пуповинної крові інших тканин і клітин людини відповідно до переліку, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України, лікарів, які працюють за наймом у суб’єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку як юридичні особи або фізичні особи — підприємці, лікарів медикопрофілактичного профілю та лікарів установ соціального захисту населення на території відповідної адміністративно територіальної одиниці.

Робота в Польщі, Латвії та Естонії для українських медсестер та лікарів

Лікарі, які працюють у закладах охорони здоров’я, що входять до сфери управління міністерств та відомств, при яких створено відповідні відомчі атестаційні комісії, проходять атестацію у таких відомчих атестаційних комісіях у разі їх створення або в атестаційних комісіях Міністерства охорони здоров’я України відповідно до вимог цього Порядку.

7. Центральна атестаційна комісія:
1) проводить атестацію керівників, їх заступників, штатних головних спеціалістів та експертів Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників, їх заступників закладів та установ медико-профілактичного профілю, керівників, їх заступників, спеціалістів закладів охорони здоров’я, що входять до сфери управління Міністерства
охорони здоров’я України, керівників, їх заступників центрів (бюро) медикосоціальної експертизи, лікарів медико-соціальних експертних комісій та лікарів підприємств, установ, організацій усіх форм власності.
У Центральній атестаційній комісії атестуються відповідно до профілю клінічної та медико-профілактичної роботи наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої медичної освіти, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних медичних установ, які в установленому законодавством порядку допущені до лікарської діяльності, згідно з цим Порядком;

2) вирішує питання легалізації посвідчень про наявність кваліфікаційних
категорій, виданих за межами України;

3) здійснює методичне керівництво роботою атестаційних комісій в
Україні.

8. До складу атестаційної комісії входять: працівники Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних
(міських) державних адміністрацій, а також представники професійних асоціацій, організацій роботодавців та профспілок, керівники закладів охорони здоров’я, науково-педагогічні працівники закладів вищої медичної освіти, науково-дослідних інститутів тощо (за їх згодою). Члени атестаційної комісії входять до її складу на добровільних засадах. У проведенні атестації повинні брати участь не менше 2/3 кількості членів комісії. Рішення ухвалюється більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. При рівному розподілі голосів голос голови комісії є вирішальним.

9. Засідання атестаційних комісій проводяться не рідше одного разу на квартал згідно із щорічним графіком, який затверджується перед початком нового календарного року керівником закладу вищої медичної освіти або Міністерством охорони здоров’я, Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — орган охорони здоров’я), при яких створені комісії. Атестаційна комісія веде протоколи своїх засідань. Протоколи та документи лікарів, які атестуються, підлягають зберіганню в установленому законодавством порядку.

 

10. Атестація на присвоєння кваліфікаційних категорій проводиться за бажанням лікаря. Лікарі, які протягом року після закінчення 5-річного строку з дати попередньої атестації не виявили бажання і не подали документи на чергову атестацію, та лікарі, яким за рішенням атестаційної комісії відмовлено у присвоєнні кваліфікаційної категорії, підлягають атестації на визначення знань та практичних навиків з підтвердженням звання «лікар-спеціаліст» після проходження стажування.

Особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять атестацію на її підтвердження або присвоєння наступної кваліфікаційної категорії через п’ять років. За бажанням лікаря і за умови наявності стажу роботи за спеціальністю та виконання вимог до безперервного професійного розвитку, атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії може бути проведена через рік з дати атестації на визначення знань та практичних навиків з підтвердженням звання “лікар-спеціаліст” і через 3 роки з дати атестації на визначення знань та
практичних навиків з присвоєнням звання “лікар-спеціаліст” .

Що чекати від МОЗ: У відомстві навели перелік переваг нової системи підвищення кваліфікації лікарів

Комментировать

Нажмите для комментария