Новини медицини

Лікар загальної практики — сімейний лікар. Посадова інструкція

Лікар загальної практики — сімейний лікар. Посадова інструкція

________________________________________
(назва медичного закладу)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ — СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
 ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________________

(керівник медичного закладу або посадова особа,

________________________________________

уповноважена затверджувати

________________________________________

посадову інструкцію)

 

_________    _____________________________

    (підпис)                             (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

 1. Загальні положення

1.1. Лікар загальної практики — сімейний лікар належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначення на посаду лікаря загальної практики — сімейного лікаря та звільнення з неї здійснюється наказом _____________________ за поданням __________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар загальної практики — сімейний лікар підпорядковується безпосередньо _________________________________________________________________________________________.

1.4. _______________________________________________________________________________.

 1. Завдання та обов’язки

Лікар загальної практики — сімейний лікар:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію медико-санітарної допомоги.

2.2. Здійснює динамічне спостереження за станом здоров’я кожного члена сім’ї з проведенням необхідного обстеження й оздоровлення за індивідуальним планом.

2.3. Застосовує сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів.

2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.5. Організовує у разі потреби консультації інших спеціалістів і госпіталізацію пацієнтів.

2.6. Здійснює нагляд за хворими.

2.7. Надає невідкладну медичну допомогу на догоспітальному етапі.

2.8. Виконує загальні види лікарських маніпуляцій.

2.9. Проводить профілактичну роботу по виявленню ранніх та прихованих форм захворювання й факторів ризику, імунопрофілактику захворювань, експертизу тимчасової втрати працездатності пацієнтів.

2.10. Організовує медико-соціальну й побутову допомогу одиноким, людям похилого віку, інвалідам та хронічним хворим.

2.11. Надає консультативну допомогу сім’ям із питань: планування сім’ї, етики, психології, гігієни, соціальних аспектів сімейного життя, виховання дітей, підготовки їх до дитячих дошкільних закладів, шкіл та профорієнтації.

2.12. Веде активну роботу щодо поширення медичних знань серед населення, пропаганди здорового способу життя, запобігання захворювань.

2.13. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.14. Веде лікарську документацію.

2.15. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.16. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.17. ______________________________________________________________________________.


 1. Права

Лікар загальної практики — сімейний лікар має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.9. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.10. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.11. ______________________________________________________________________________.

 1. Відповідальність

Лікар загальної практики — сімейний лікар несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. _______________________________________________________________________________.

 1. Лікар загальної практики — сімейний лікар повинен знати:

5.1. Основи чинного законодавства про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я.

5.2. Основи соціальної гігієни, організації охорони здоров’я, медичної психології та економіки відповідно до задач управління охороною здоров’я населення свого регіону.

5.3. Основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення професійних задач.

5.4. Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дорослих, дітей та осіб старшого віку.

5.5. Особливості розвитку дітей та підлітків.

5.6. Перебіг захворювань залежно від статі та віку.

5.7. Сучасну класифікацію хвороб.

5.8. Сучасні методи профілактики, діагностики та лікування захворювань органів дихання, травлення та системи виділення, ендокринної системи та обміну речовин, шкіри, органів зору, ЛОР-органів, інфекційних, неврологічних та психічних захворювань у дорослих та дітей.

5.9. Основи медичної генетики.

5.10. Питання асептики та антисептики.

5.11. Методи протиепідемічного захисту населення.

5.12. Основи реанімації.

5.13. Клініку, діагностику та принципи лікування невідкладних станів.

5.14. Фармако-, дієто-, фізіо- та курортотерапію.

5.15. Немедикаментозні методи лікування та профілактики.

5.16. Фактори ризику виникнення найбільш поширених захворювань.

5.17. Методи визначення тимчасової й стійкої непрацездатності.

5.18. Організацію роботи лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.

5.19. Основи медичної, професійної, соціальної та сімейної реабілітації.

5.20. Основи медичної інформатики.

5.21. Форми й методи санітарно-освітньої роботи.

5.22. Правила оформлення медичної документації.

5.23. Сучасну медичну літературу та методи її узагальнення.

5.24. ______________________________________________________________________________.

 1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар загальної практики — сімейний лікар вищої кваліфікаційної категорії: повна вища світа (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Загальна практика — сімейна медицина» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.2. Лікар загальної практики — сімейний лікар I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Загальна практика — сімейна медицина» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років

6.3. Лікар загальної практики — сімейний лікар II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Загальна практика — сімейна медицина» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 3 роки.

6.4. Лікар загальної практики — сімейний лікар: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Загальна практика — сімейна медицина» (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.

 

 

Лікар загальної гігієни. Посадова інструкція


 

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції