Новини медицини

Лікар. Посадова інструкція

Лікар. Посадова інструкція

_________________________________
(назва медичного закладу)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЛІКАРЯ
 ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________
(керівник медичного закладу або посадова

______________________________
особа, уповноважена затверджувати

______________________________
посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

(підпис)             (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

 1. Загальні положення

1.1. Лікар належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначення на посаду лікаря та звільнення з неї здійснюється наказом __________________________ за поданням _______________________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар підпорядковується безпосередньо __________________________.

1.4. Вказівки лікаря є обов’язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. ____________________________________________________________.

 

 1. Завдання та обов’язки

Лікар:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають організацію медичної допомоги населенню та діяльність органів управління й закладів охорони здоров’я.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих у межах своєї спеціальності, надає їм швидку та невідкладну медичну допомогу.

2.3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.4. Планує роботу та аналізує її результати.

2.5. Вирішує питання тимчасової або постійної непрацездатності пацієнтів.

2.6. Веде лікарську документацію, дотримується принципів медичної деонтології.

2.7. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.8. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення.

2.9. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.10. ___________________________________________________________.

 

 1. Права

Лікар має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.

3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.13. ___________________________________________________________.

 

 1. Відповідальність

Лікар несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ____________________________________________________________.

 

 1. Лікар повинен знати:

5.1. Основи чинного законодавства про охорону здоров’я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я.

5.2. Основи права в медицині.

5.3. Права, обов’язки та відповідальність лікаря.

5.4. Основи медико-біологічних і клінічних наук.

5.5. Сучасну класифікацію хвороб.

5.6. Сучасні методи обстеження, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих.

5.7. Методи надання швидкої та невідкладної лікарської допомоги, правила безпеки під час застосування діагностичної та лікувальної апаратури.

5.8. Роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.

5.9. Правила оформлення медичної документації.

5.10. Сучасну літературу за фахом і методи її узагальнення.

5.11. ___________________________________________________________.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Спеціалізація за певною спеціальністю медичного профілю (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Спеціалізація за певною спеціальністю медичного профілю (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії зі спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Спеціалізація за певною спеціальністю медичного профілю (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії зі спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Спеціалізація за певною спеціальністю медичного профілю (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

6.5. ____________________________________________________________.

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу
______
(підпис)
________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.

 

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції