Новини медицини

ЛІКАР-ПАТОЛОГОАНАТОМ. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.

_________________________________
(назва медичного закладу)

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЛІКАРЯ-ПАТОЛОГОАНАТОМА

 ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник медичного закладу або посадова

______________________________

особа, уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

(підпис)             (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

 1. Загальні положення

1.1. Лікар-патологоанатом належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначення на посаду лікаря-патологоанатома та звільнення з неї здійснюється наказом _______________________ за поданням ________________ з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-патологоанатом підпорядковується безпосередньо ___________.

1.4. Вказівки лікаря-патологоанатома є обов’язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. ____________________________________________________________.

 

 1. Завдання та обов’язки

Лікар-патологоанатом:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління й закладів охорони здоров’я.

2.2. Проводить огляд та розтин трупа.

2.3. Забирає матеріал для мікробіологічних, вірусологічних, серологічних, цитологічних, біохімічним досліджень.

2.4. Проводить гістологічне та мікроскопічне дослідження секційного, операційного та біопсійного матеріалів згідно з інструктивно-методичними вказівками.

2.5. Формулює патологоанатомічний діагноз та висновок про причини смерті.

2.6. Заповнює свідоцтво про причини смерті, враховуючи вимоги Міжнародної класифікації захворювань та причин смерті.

2.7. Складає розширений клініко-патологоанатомічний епікриз, визначає збіг чи розходження його з клінічним діагнозом.

2.8. Виявляє недоліки в діагностиці та лікуванні померлого хворого та у веденні медичної документації.

2.9. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.10. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.12. ___________________________________________________________.

 

 1. Права

Лікар-патологоанатом має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

3.6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.10. ___________________________________________________________.

 

 1. Відповідальність

Лікар-патологоанатом несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ____________________________________________________________.

 

 1. Лікар-патологоанатом повинен знати:

5.1. Основи законодавства про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я.

5.2. Основи права в медицині.

5.3. Права, обов’язки та відповідальність лікаря-патологоанатома.

5.4. Етіологію, патогенез, нозологію захворювань.

5.5. Закономірності розвитку загальних патологічних процесів.

5.6. Патоморфологію різних органів.

5.7. Класифікацію та патологічну анатомію різних захворювань органів і систем.

5.8. Гістологічну номенклатуру та сучасну класифікацію пухлин, сучасні методи морфологічної діагностики пухлин.

5.9. Принципи встановлення патологоанатомічного діагнозу та заповнення лікарського свідоцтва про смерть у відповідності до вимог Міжнародної класифікації хвороб та причин смерті.

5.10. Суміжні дисципліни (терапію, хірургію, онкологію, судову медицину, клінічну фармакологію).

5.11. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.12. ___________________________________________________________.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Патологічна анатомія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-патологоанатом I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Патологічна анатомія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-патологоанатом II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Патологічна анатомія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-патологоанатом: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Патологічна анатомія» (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу
______
(підпис)
________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції