Новини медицини

ЛІКАР-ПАРАЗИТОЛОГ. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.

_________________________________

(назва медичного закладу)

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ПАРАЗИТОЛОГА

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник медичного закладу або посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________ ____________________

    (підпис)           (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

  1. Загальні положення

1.1. Лікар-паразитолог належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначення на посаду лікаря-паразитолога та звільнення з неї

здійснюється наказом ____________ за поданням ____________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-паразитолог підпорядковується безпосередньо _______________.

1.4. Указівки лікаря-паразитолога є обов’язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. ____________________________________________________________.

 

  1. Завдання та обов’язки

Лікар-паразитолог:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію санітарно-епідеміологічної служби.

2.2. Бере участь в здійсненні заходів щодо запобігання поширення й ліквідації паразитарних хвороб.

2.3. Виявляє осередки паразитарних хвороб, проводить їх епідеміологічне обстеження, організовує роботу з їх оздоровлення.

2.4. Здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за додержанням санітарно-гігієнічного, протиепідемічного режиму і виконанням заходів з профілактики паразитарних хвороб у медичних закладах, дитячих установах, на промислових підприємствах, очисних спорудах, підприємствах торгівлі, в оздоровчих та учбових закладах на обслуговуваній території.

2.5. Бере участь в розгляді проектів будівництві об’єктів і оцінки ділянки забудови, виборі та влаштуванні систем водопостачання, гідроспоруд, каналізації та очистки.

2.6. Планує роботу та проводить аналіз показників якості проведених заходів із профілактики боротьби з паразитарними хворобами.

2.7. Веде лікарську документацію.

2.8. Бере активну участь у поширенні гігієнічних знань та навичок серед населення.

2.9. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.10. ___________________________________________________________.

 

  1. Права

Лікар-паразитолог має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

3.6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.10. ___________________________________________________________.

 

  1. Відповідальність

Лікар-паразитолог несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ____________________________________________________________.

 

  1. Лікар-паразитолог повинен знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я.

5.2. Основи права в медицині.

5.3. Організацію санітарно-епідеміологічної служби.

5.4. Права, обов’язки та відповідальність лікаря-паразитолога.

5.5. Взаємозв’язок в роботі санітарно-епідеміологічних установ з іншими закладами й відомствами при проведенні профілактичних та протиепідемічних заходів.

5.6. Основи загальної епідеміології, паразитології.

5.7. Основи медичної ентомології, принципи й методи боротьби з переносниками хвороб.

5.8. Сучасні методи санітарно-паразитологічних досліджень.

5.9. Організацію контролю за закладами, підприємствами щодо профілактики та боротьби з паразитарними хворобами.

5.10. Основи запобіжного державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

5.11. Заходи з охорони навколишнього середовища від забруднення збудниками паразитарних хвороб.

5.12. Методи дезінвазії об’єктів.

5.13. Правила оформлення медичної документації.

5.14. Форми й методи санітарної освіти.

5.15. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.16. ___________________________________________________________.

 

  1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар-паразитолог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Епідеміологія» із наступною спеціалізацією з «Паразитології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-паразитолог I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Епідеміологія» із наступною спеціалізацією з «Паразитології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-паразитолог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Епідеміологія» із наступною спеціалізацією з «Паразитології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, (передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-паразитолог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Епідеміологія» із наступною спеціалізацією з «Паразитології». Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
 

_______ ________________________

(підпис)        (прізвище, ініціали)

 

«___» ____________ ____ р.

   
УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного підрозділу

 

_______ ________________________

(підпис)        (прізвище, ініціали)

 

«___» ____________ ____ р.

   
З інструкцією ознайомлений:_______ ________________________

(підпис)        (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария