Новини медицини

ЛІКАР- КЛІНІЧНИЙ ІМУНОЛОГ. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.

________________________________________
(назва медичного закладу)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ІМУНОЛОГА КЛІНІЧНОГО
 ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________________

(керівник медичного закладу або посадова особа,

________________________________________

уповноважена затверджувати

________________________________________

посадову інструкцію)

 

_________    _____________________________

    (підпис)                             (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

  1. Загальні положення

1.1. Лікар-імунолог клінічний належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначення на посаду лікаря-імунолога клінічного та звільнення з неї здійснюється наказом ___________ за поданням _____________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-імунолог клінічний підпорядковується безпосередньо ___________________________.

1.4. Вказівки лікаря-імунолога клінічного є обов’язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. _______________________________________________________________________________.

  1. Завдання та обов’язки

Лікар-імунолог клінічний:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію імунологічної та алергологічної допомоги.

2.2. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим з імунозалежною патологією, в тому числі швидку та невідкладну.

2.3. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації.

2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.5. Організовує й проводить диспансеризацію, відповідно до встановленого переліку нозологічних форм.

2.6. Консультує хворих за направленнями лікарів інших спеціальностей.

2.7. Проводить імунопрофілактику інфекційних захворювань.

2.8. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.9. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.10. Веде лікарську документацію.

2.11. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.12. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. ______________________________________________________________________________.

  1. Права

Лікар-імунолог клінічний має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.

3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.

3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.13. ______________________________________________________________________________.

  1. Відповідальність

Лікар-імунолог клінічний несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. _______________________________________________________________________________.

  1. Лікар-імунолог клінічний повинен знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; основи права в медицині.

5.2. Організацію імунологічної служби, швидкої й невідкладної медичної допомоги хворим з імунологічного та алергологічною патологією.

5.3. Права, обов’язки та відповідальність лікаря-імунолога клінічного.

5.4. Показники роботи установ клінічної імунології та алергології.

5.5. Основи клінічної імунології та алергології.

5.6. Антигени й алергени, їх властивості, різновиди.

5.7. Антитіла, їх значення в імунних процесах.

5.8. Етіологію, патогенез, клініку, сучасну класифікацію, епідеміологію імунозалежних хвороб.

5.9. Загальні й спеціальні методи дослідження.

5.10. Сучасні методи профілактики, діагностики, диференційної діагностики, специфічної й неспецифічної імунотерапії, реабілітації та диспансеризації.

5.11. Організацію й проведення масових імунологічних обстежень, профілактичних щеплень.

5.12. Основи фармакотерапії, методи детоксикаційної терапії, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, дієтотерапії.

5.13. Показання й протипоказання до санаторно-курортного лікування.

5.14. Роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.

5.15. Правила оформлення медичної документації.

5.16. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.17. ______________________________________________________________________________.


  1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар-імунолог клінічний вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Терапія» із наступною спеціалізацією з «Клінічної імунології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-імунолог клінічний I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Терапія» із наступною спеціалізацією з «Клінічної імунології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-імунолог клінічний II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Терапія» із наступною спеціалізацією з «Клінічної імунології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-імунолог клінічний: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Терапія» із наступною спеціалізацією з «Клінічної імунології». Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.

 

Комментировать

Нажмите для комментария