Новини медицини

ЛІКАР-ГЕМАТОЛОГ. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.

________________________________________
(назва медичного закладу)
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЛІКАРЯ-ГЕМАТОЛОГА

 ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________________

(керівник медичного закладу або посадова особа,

________________________________________

уповноважена затверджувати

________________________________________

посадову інструкцію)

 

_________  _____________________________

  (підпис)               (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Лікар-гематолог належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначення на посаду лікаря-гематолога та звільнення з неї здійснюється наказом ______________________ за поданням _____________________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-гематолог підпорядковується безпосередньо ___________________________________.

1.4. Указівки лікаря-гематолога є обов’язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. _______________________________________________________________________________.

 

 1. Завдання та обов’язки

 

Лікар-гематолог:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію терапевтичної, гематологічної допомоги та служби трансфузіології.

2.2. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим із захворюванням системи крові, надає їм швидку й невідкладну допомогу.

2.3. Застосовує сучасні методи дослідження, діагностики та лікування.

2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.5. Обґрунтовує клінічний діагноз, схему, план і тактику ведення хворого.

2.6. Визначає необхідні лікарські засоби, доцільність їх застосування, показання для госпіталізації хворих.

2.7. Організовує диспансеризацію хворих гематологічного профілю.

2.8. Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей, проводить консультації хворих.

2.9. Вирішує питання тимчасової та стійкої непрацездатності, бере участь у роботі лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.

2.10. Забезпечує проведення протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції.

2.11. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.12. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.13. Веде лікарську документацію.

2.14. Бере участь у поширенні медичних знань серед населення.

2.15. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.16. ______________________________________________________________________________.

 

 1. Права

 

Лікар-гематолог має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

 

 

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.

3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.

3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.13. ______________________________________________________________________________.

 

 1. Відповідальність

 

Лікар-гематолог несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. _______________________________________________________________________________.

 

 1. Лікар-гематолог повинен знати:

 

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління й закладів охорони здоров’я, організацію гематологічної допомоги; основи права в медицині.

5.2. Права, обов’язки та відповідальність лікаря-гематолога.

5.3. Будову та функції органів кровотворення, розвиток клітин крові.

5.4. Фізіологію кровотворної системи, взаємозв’язок систем організму та рівні їх регулювання.

5.5. Клітинний склад периферійної крові та кісткового мозку.

5.6. Фізіологію й патофізіологію систем еритропоезу, лейкопоезу та гемостазу.

5.7. Механізми імунітету та імунокомпетентної системи, основні антигенні системи.

5.8. Роль генетичних факторів у гематологічній клініці.

5.9. Основи трансфузіології.

5.10. Клініку, профілактику, діагностику, диференційну діагностику, методи лікування, реабілітації гематологічних захворювань.

5.11. Диспансерний нагляд за гематологічними хворими.

5.12. Експертизу непрацездатності.

5.13. Методи інтенсивної терапії і реанімації у гематології.

5.14. Загальні, функціональні і спеціальні методи дослідження в гематології.

5.15. Сучасну класифікацію гематологічних захворювань.

5.16. Методи трансплантації кісткового мозку.

5.17. Методи фармако-, фізіо-, дієто-, клімато-, трансфузійної та детоксикаційної терапії, лікувальну фізкультуру, які застосовуються при лікуванні гематологічних хворих.

 

 

5.18. Найважливіші методи діагностики і лікування, що застосовують у суміжних галузях.

5.19. Показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування.

5.20. Правила асептики й антисептики.

5.21. Правила експлуатації гематологічного обладнання, методику роботи з ним.

5.22. Правила обліку цитостатичних і наркотичних засобів.

5.23. Форми й методи санітарно-освітньої роботи серед населення.

5.24. Правила оформлення медичної документації.

5.25. Сучасну літературу за фахом і методи її узагальнення.

5.26. ______________________________________________________________________________.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги

 

6.1. Лікар-гематолог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Терапія» із наступною спеціалізацією з «Гематології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-гематолог І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Терапія» із наступною спеціалізацією з «Гематології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-гематолог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Терапія» із наступною спеціалізацією з «Гематології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-гематолог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Терапія» із наступною спеціалізацією з «Гематології». Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції