Новини медицини

Лікар авіаційної медицини. Посадова інструкція

Лікар авіаційної медицини. Посадова інструкція

_________________________________
(назва медичного закладу)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЛІКАРЯ З АВІАЦІЙНОЇ
МЕДИЦИНИ
 ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________
(керівник медичного закладу або посадова

______________________________
особа, уповноважена затверджувати

______________________________
посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

(підпис)             (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

  1. Загальні положення

1.1. Лікар з авіаційної медицини належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначення на посаду лікаря з авіаційної медицини та звільнення з неї здійснюється наказом ________________ за поданням ___________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар з авіаційної медицини підпорядковується безпосередньо ______.

1.4. Указівки лікаря з авіаційної медицини є обов’язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. ____________________________________________________________.

 

  1. Завдання та обов’язки

Лікар з авіаційної медицини:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію надання медичної допомоги авіаційному персоналу цивільної авіації та військових формувань України.

2.2. Здійснює медичне забезпечення професійної діяльності авіаційного персоналу на всіх етапах виконання польотів і медичного контролю у міжпольотний період.

2.3. Контролює виконання рекомендацій лікарсько-льотних сертифікаційних комісій.

2.4. Готує льотний склад до медичної сертифікації.

2.5. Надає кваліфіковану амбулаторну допомогу, забезпечує екстрену й планову госпіталізацію хворих, направляє їх на консультації до спеціалістів та на позачергову медичну сертифікацію.

2.6. Проводить плановий медичний огляд льотного складу, диспансерний нагляд, профілактичні щеплення.

2.7. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.8. Бере участь у тренуванні на тренажерах авіаційних спеціалістів, у навчанні авіаційного персоналу щодо використання спецспорядження та засобів захисту, експлуатації киснево-дихальної апаратури, у роботі комісій по відбору авіаційного персоналу для навчання на новій авіаційній техніці й роботи в нових екстремальних умовах, у розборі польотів, визначенні передумов льотних пригод і помилкових дій авіаційного персоналу, які пов’язані зі станом здоров’я; у проведенні судово-медичної експертизи.

2.9. Надає рекомендації з раціонального використання авіаційного персоналу, виконання різних за характером і складністю польотних завдань, режиму праці, льотного навантаження, відпочинку.

2.10. Не допускає до польотів за станом здоров’я членів льотного екіпажу.

2.11. Аналізує захворюваність та травматизм льотного складу, виробляє рекомендації щодо їх профілактики.

2.12. Веде лікарську документацію, дотримується принципів медичної деонтології.

2.13. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.14. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед льотного персоналу.

2.15. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.16. ___________________________________________________________.

 

  1. Права

Лікар з авіаційної медицини має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.

3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.

3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.13. ___________________________________________________________.

 

  1. Відповідальність

Лікар з авіаційної медицини несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ____________________________________________________________.

 

  1. Лікар з авіаційної медицини повинен знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують організацію медичної допомоги авіаційному персоналу.

5.2. Основи права в медицині.

5.3. Права, обов’язки й відповідальність авіаційного лікаря.

5.4. Основи медико-біологічних та клінічних наук, сучасні методи обстеження, авіаційну медицину, авіаційну психологію, фізіологію.

5.5. Санітарно-гігієнічні умови льотної діяльності.

5.6. Режим праці, умови харчування та відпочинку льотного складу.

5.7. Основи застосування та вплив на організм людини тренажерів, спеціального спорядження та засобів захисту при польотах.

5.8. Основи експлуатації та результати застосування киснево-дихальної апаратури.

5.9. Методи санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового способу життя.

5.10. Правила оформлення медичної документації.

5.11. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.12. ___________________________________________________________.

 

  1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар з авіаційної медицини вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Спеціалізація в інтернатурі за однією зі спеціальностей «Лікувальна справа» із наступною спеціалізацією з «Авіаційної та космічної медицини». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційне категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар з авіаційної медицини І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Спеціалізація в інтернатурі за однією зі спеціальностей «Лікувальна справа» із наступною спеціалізацією з «Авіаційної та космічної медицини». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар з авіаційної медицини II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Спеціалізація в інтернатурі за однією зі спеціальностей «Лікувальна справа» із наступною спеціалізацією з «Авіаційної та космічної медицини». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар з авіаційної медицини: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Спеціалізація в інтернатурі з однією зі спеціальностей «Лікувальна справа» із наступною спеціалізацією з «Авіаційної та космічної медицини». Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

6.5. ____________________________________________________________.

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу
______
(підпис)
________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.

 

 

 

 

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария