Новини

Компетенції Парамедика: Чого навчають парамедиків у Державному департаменті Агенція Екстреної Медицини та їх завдання

Скорая помощь_медпросвіта

До компетенцій Парамедика входять базові та поглиблені навички сфокусовані на екстреній допомозі та транспортуванні пацієнтів, які звернулись до системи екстреної медицини. Він здійснює комплексний підхід при наданні допомоги ґрунтуючись на фундаментальних знаннях в області екстреної медицини.

В компетенції Парамедика входить здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах

Парамедики  є частиною багаторівневої системи екстреної допомоги. Парамедик працює у команді з іншими працівниками та є частиною системи екстреної медичної допомоги.

Кваліфікація Парамедик передбачає отримання вищої освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» за освітнім рівнем Бакалавр

Задачі

Загальні компетентності

 1. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою.
 2. Здатність навчатися та самонавчатися.
 3. Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою
 4. Здатність бути критичним та самокритичним.
 5. Здатність діяти на підставі етичних суджень.
 6. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.
 7. Здатність застосовувати знання на практиці.
 8. Здатність працювати в команді та брати на себе відповідальність.
 9. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей.
 10. Здатність до конструктивної взаємодії з іншими людьми, незалежно від їх походження та особливостей культури, і поваги до різноманітності.
 11. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
 12. Відповідально ставитися до завдань і обов’язків.

Реформа екстренної медицини: перші лікарі та медсестри вже стали парамедиками

Результати навчання

 1. Знати і розуміти роль та обов’язки парамедика в системі екстреної медичної допомоги
 2. Знати і розуміти анатомію, фізіологію та інші фундаментальні медичні науки, що лежать в основі спеціалізації парамедик, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми.
 3. Продемонструвати оцінку безпечності місця події, забезпечення безпеки персоналу та пацієнта, застосування табельних засобів індивідуального захисту.
 4. Знати і розуміти доцільне застосування сукупності навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення пацієнту/клієнту гідного ставлення, приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних та духовних потреб на засадах транскультурального підходу, толерантної та неосудної поведінки.
 5. Знати і розуміти принципи інфекційної безпеки, збереження здоров’я при здійсненні догляду, виконанні маніпуляцій та процедур при переміщенні та транспортуванні постраждалого /пацієнта.
 6. Знати групову належність затверджених лікарських засобів, особливості їх фармакокінетики та фармакодинаміки, способи введення, дозування, показання, протипоказання, взаємодію між собою, побічні ефекти, передозування та способи їх усунення, в т.ч. наркотиків.
 7. З абсолютною точністю продемонструвати методики введення лікарських засобів: внутрішньомʼязово, підшкірно, внутрішньошкірно, довенно (в периферичні і центральні вени), внутрішньокістково.
 8. Продемонструвати здатність використовувати належні комунікативні навички та поведінку з пацієнтом, його родиною, колегами та персоналом медичних закладів, у т.ч. однією із поширених європейських мов.
 9. Провести первинне обстеження пацієнтів різних вікових груп, оцінити ступінь виявлених порушень, визначити потребу у проведенні екстрених рятувальних заходів.
 10. Продемонструвати ефективне забезпечення прохідності дихальних шляхів у пацієнтів різних вікових груп із застосуванням інстурментальних технік, включаючи інтубацію з оксигенацією, ручною та апаратною вентиляцією, а також хірургічне забезпечення прохідності дихальних шляхів.
 11. Описати ранні ознаки загрозу раптової зупинки серця (РЗК), вказати належні кроки для лікування РЗК та продемонструвати серцево-легеневу реанімацію (на симульованому пацієнті) у дорослих відповідно до сучасних Європейських стандартів.
 12. Розпізнати РЗК у дітей, вказати належні кроки для її лікування та продемонструвати серцево-легеневу реанімацію (на симульованому пацієнті) відповідно до сучасних Європейських стандартів.
 13. Визначити в межах 6 секунд кожне з критичних порушень серцевого ритму (статичні зображення та динамічні ритми від монітора ) та вказати алгоритм подальших лікувальних дій.

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook