Новини медицини

Головний біолог. Посадова інструкція

Головний біолог. Посадова інструкція

_________________________________

(назва підприємства, установи,
організації)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО БІОЛОГА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник установи, організації,

інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

_________ _____________________

(підпис)            (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

  1. Загальні положення

1.1. Головний біолог належить до професійної групи «Керівники».

1.2. Призначення на посаду головного біолога та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням ___________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Головний біолог підпорядковується безпосередньо ________________.

1.4. За відсутності головного біолога його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

1.5. Головний біолог у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.

1.6. ____________________________________________________________.

 

  1. Завдання та обов’язки

Головний біолог:

2.1. Здійснює організаційне і методичне керівництво з виробництва і застосування біологічних засобів захисту рослин, визначення рівня гібридності насіння.

2.2. Визначає потребу в біологічних засобах захисту рослин, їх асортимент, організовує облік корисних ентомофагів у природних умовах, підтримку й оновлення чистих маточних культур корисних комах і мікроорганізмів, заявки на промислові біопрепарати та забезпечує їх раціональне застосування в господарствах.

2.3. Вивчає, пропагує та впроваджує досягнення науки і передовий досвід вирощування сільськогосподарських культур без застосування хімічних засобів, прогресивні технології виробництва і ефективні біологічні засоби захисту рослин.

2.4. Бере участь у виконанні завдань науково-методичних розробок.

2.5. Вивчає біологічні особливості вирощування рослин.

2.6. Узагальнює результати проведених обстежень сільськогосподарських культур на виявлення зараженості хворобами та шкідниками, визначає їх шкідливість, готує висновки і допомагає організувати розроблення ефективних заходів боротьби з ними.

2.7. Контролює додержання працівниками правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.8. ____________________________________________________________.

 

  1. Права

Головний біолог має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.

3.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.

3.6. Вносити пропозиції про заохочення працівників, які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.

3.7. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.8. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

3.9. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.10. Приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції.

3.11. ___________________________________________________________.

 

  1. Відповідальність

Головний біолог несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ____________________________________________________________.

 

  1. Головний біолог повинен знати:

5.1. Закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу та біологічного захисту рослин.

5.2. Ентомологію та фітопатологію.

5.3. Технологію виробництва мікроорганізмів.

5.4. Морфологічні особливості основних видів шкідників, біологію їх розвитку, стандарти на них.

5.5. Методичні та нормативні документи з державного контролю за рівнем гібридності, типовості насіння, насінництва, заготівлі, зберігання, використання і реалізації гібридного насіння та батьківських форм.

5.6. Основні положення державних і міжнародних стандартів та методи визначення рівня гібридності, типовості насіння.

5.7. Основи сучасного економічного механізму виробництва й управління.

5.8. Матеріали, що визначають напрям розвитку біологічного захисту рослин і народного господарства в цілому.

5.9. Селекцію сільськогосподарських культур і сортовивчення.

5.10. Чинне законодавство з охорони навколишнього природного середовища, трудове і земельне законодавство.

5.11. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

5.12. ___________________________________________________________.

 

  1. Кваліфікаційні вимоги

— Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

— _______________________________________________________________.

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
 

_______ ________________________

(підпис)        (прізвище, ініціали)

 

«___» ____________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного підрозділу

 

_______ ________________________

(підпис)        (прізвище, ініціали)

 

«___» ____________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:_______ ________________________

(підпис)        (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

 

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария