Новини медицини

ДИТЯЧИЙ ЛІКАР-ПАТОЛОГОАНАТОМ. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.

_________________________________
(назва медичного закладу)

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЛІКАРЯ-ПАТОЛОГОАНАТОМА
ДИТЯЧОГО

 ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник медичного закладу або посадова

______________________________

особа, уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

(підпис)             (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

 1. Загальні положення

1.1. Лікар-патологоанатом дитячий належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначення на посаду лікаря-патологоанатома дитячого та звільнення з неї здійснюється наказом ____________________________________ за поданням _____________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-патологоанатом дитячий підпорядковується безпосередньо

______________________________________________________________________.

1.4. Вказівки лікаря-патологоанатома дитячого є обов’язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. ____________________________________________________________.

 

 1. Завдання та обов’язки

Лікар-патологоанатом дитячий:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління й закладів охорони здоров’я.

2.2. Проводить огляд та розтин трупів дітей, новонароджених, мертвонароджених та дослідження посліду.

2.3. Забирає матеріал для мікробіологічних, вірусологічних, серологічних, цитологічних, біохімічних досліджень.

2.4. Проводить гістологічне та мікроскопічне дослідження секційного, операційного та біопсійного матеріалів.

2.5. Складає розгорнутий клініко-патологоанатомічний епікриз з обґрунтуванням патологоанатомічного діагнозу, визначає збіг чи розходження його з клінічним діагнозом.

2.6. При перинатальных розтинах обґрунтовує зв’язок захворювання плоду (новонародженого) із патологією батьків, патологією вагітності, пологів.

2.7. Заповнює лікарське свідоцтво про причини смерті та свідоцтво про утворення патологоанатомічного діагнозу, про перинатальну смерть з урахуванням вимог Міжнародної класифікації захворювань та причин смерті.

2.8. Виявляє недоліки в діагностиці, лікуванні, обстеженні померлої дитини та веденні медичної картки хворого.

2.9. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.10. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.12. ___________________________________________________________.

 

 1. Права

Лікар-патологоанатом дитячий має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

3.6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.10. ___________________________________________________________.

 

 1. Відповідальність

Лікар-патологоанатом дитячий несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ____________________________________________________________.

 

 1. Лікар-патологоанатом дитячий повинен знати:

5.1. Основи законодавства про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я.

5.2. Основи права в медицині.

5.3. Права, обов’язки та відповідальність лікаря-патологоанатома.

5.4. Етіологію, патогенез, нозологію хвороб.

5.5. Особливості перебігу загальнопатологічних процесів у плодів, новонароджених та дітей раннього віку.

5.6. Патологію пренатального та перинатального періодів, патологію послідів.

5.7. Імунні реакції.

5.8. Патоморфоз хвороб дитячого віку.

5.9. Особливості злоякісного пухлинного росту у дітей.

5.10. Гістологічну номенклатуру та сучасну класифікацію пухлин, сучасні методи морфологічної діагностики пухлин.

5.11. Принципи встановлення патологоанатомічного діагнозу та заповнення лікарського свідоцтва про смерть у відповідності до вимог Міжнародної класифікації хвороб, причин смерті.

5.12. Суміжні дисципліни (педіатрію, дитячу хірургію, онкологію, судову медицину, клінічну фармакологію).

5.13. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.14. ___________________________________________________________.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар-патологоанатом дитячий вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Дитяча патологічна анатомія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-патологоанатом дитячий I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Дитяча патологічна анатомія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-патологоанатом дитячий II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Дитяча патологічна анатомія «(інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-патологоанатом дитячий: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Дитяча патологічна анатомія» (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу
______
(підпис)
________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.

 

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції