Новини медицини

ДИТЯЧИЙ ЛІКАР-ІМУНОЛОГ. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.

________________________________________
(назва медичного закладу)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ІМУНОЛОГА ДИТЯЧОГО
 ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________________

(керівник медичного закладу або посадова особа,

________________________________________

уповноважена затверджувати

________________________________________

посадову інструкцію)

 

_________    _____________________________

    (підпис)                             (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

  1. Загальні положення

1.1. Лікар-імунолог дитячий належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначення на посаду лікаря-імунолога дитячого та звільнення з неї здійснюється наказом __________________ за поданням _________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-імунолог дитячий підпорядковується безпосередньо _____________________________.

1.4. Вказівки лікаря-імунолога дитячого є обов’язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. _______________________________________________________________________________.

  1. Завдання та обов’язки

Лікар-імунолог дитячий:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію імунологічної та алергологічної допомоги.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації.

2.3. Організовує та проводить диспансеризацію дітей з імунною недостатністю.

2.4. Надає хворим дітям швидку й невідкладну медичну допомогу.

2.5. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.6. Працює в тісному контакті з лікарями — спеціалістами педіатричної, ендокринологічної та інших спеціальностей, проводить консультації хворих дітей.

2.7. Бере участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції.

2.8. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.9. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.10. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.11. Веде лікарську документацію.

2.12. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед батьків і дітей.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. ______________________________________________________________________________.

  1. Права

Лікар-імунолог дитячий має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

 

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.

3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.

3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.13. ______________________________________________________________________________.

  1. Відповідальність

Лікар-імунолог дитячий несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. _______________________________________________________________________________.

  1. Лікар-імунолог дитячий повинен знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; основи права в медицині.

5.2. Організацію імунологічної допомоги дітям, в тому числі швидкої та не відкладної.

5.3. Права, обов’язки та відповідальність лікаря-імунолога дитячого.

5.4. Структуру і функції органів кровотворення, імунної системи, будову й функції імунокомпетентних органів дитячого організму.

5.5. Особливості функціонування імунної системи у дітей.

5.6. Антигени, їх властивості, різновиди.

5.7. Антитіла, класи і субкласи, їх значення в імунних процесах.

5.8. Загальні й спеціальні методи імунологічних досліджень.

5.9. Основні правила оцінки та інтерпретації імуно- та алергограми.

5.10. Особливості проведення та календар профілактичних щеплень, можливі поствакцинальні ускладнення і невідкладну допомогу в разі їх виникнення.

5.11. Методи оцінки ефективності імунізації, визначення колективного імунітету.

5.12. Основні клінічні й лабораторні ознаки вродженої та набутої імунної недостатності у дітей та методи її терапії.

5.13. Основи фармакотерапії.

5.14. Методи фізіотерапії, кліматотерапії, лікувальної фізкультури, дієтотерапії, показання і протипоказання до санаторно-курортного лікування.

5.15. Організацію диспансеризації дітей з імунною недостатністю.

5.16. Правила оформлення медичної документації.

5.17. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.18. ______________________________________________________________________________.

  1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар-імунолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Проходження інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» із наступною спеціалізацією з «Дитячої імунології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-імунолог дитячий I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Проходження інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» із наступною спеціалізацією з «Дитячої імунології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-імунолог дитячий II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Проходження інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» із наступною спеціалізацією з «Дитячої імунології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-імунолог дитячий: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Проходження інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» із наступною спеціалізацією з «Дитячої імунології». Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария