Новини медицини

ДИТЯЧИЙ ЛІКАР-ГЕМАТОЛОГ. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.

________________________________________
(назва медичного закладу)
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЛІКАРЯ-ГЕМАТОЛОГА ДИТЯЧОГО

 ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________________

(керівник медичного закладу або посадова особа,

________________________________________

уповноважена затверджувати

________________________________________

посадову інструкцію)

 

_________  _____________________________

  (підпис)               (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Лікар-гематолог дитячий належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначення на посаду лікаря-гематолога дитячого та звільнення з неї здійснюється наказом __________________________ за поданням ______________________________ із дотриманням чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-гематолог дитячий підпорядковується безпосередньо

1.4. Вказівки лікаря-гематолога дитячого є обов’язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. _______________________________________________________________________________.

 

  1. Завдання та обов’язки

 

Лікар-гематолог дитячий:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я і нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію педіатричної та гематологічної допомоги, організацію служби трансфузіології.

2.2. Надає спеціалізовану медичну допомогу дітям із захворюваннями системи крові, а також швидку й невідкладну допомогу.

2.3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.4. Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей, проводить консультації хворих дітей, в тому числі і вдома, залучає лікарів інших спеціальностей до консультацій хворих гематологічного профілю.

2.5. Бере участь в проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції.

2.6. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.7. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.8. Планує роботу і проводить аналіз її результатів.

2.9. Веде лікарську документацію.

2.10. Бере участь у поширенні медичних знань серед батьків і підлітків.

2.11. Постійно удосконалює свій професійний рівень, впроваджує в практику сучасні методи дослідження, діагностики та лікування.

2.12. ______________________________________________________________________________.

 

  1. Права

 

Лікар-гематолог дитячий має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

 

 

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.

3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.13. ______________________________________________________________________________.

 

  1. Відповідальність

 

Лікар-гематолог дитячий несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. _______________________________________________________________________________.

 

  1. Лікар-гематолог дитячий повинен знати:

 

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні акти, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорон й здоров’я, організацію педіатричної й гематологічної допомоги.

5.2. Основи права в медицині.

5.3. Права, обов’язки та відповідальність лікаря-гематолога дитячого.

5.4. Показники роботи спеціалізованої гематологічної допомоги дітям.

5.5. Основи норми й патології органів кровотворної системи, системи еритропоезу і гемостазу у дітей.

5.6. Імунокомпетентну систему й механізми імунітету.

5.7. Основні антигенні системи, роль генетичних факторів у гематологічній клініці.

5.8. Основи трансфузіології.

5.9. Сучасну класифікацію гематологічних захворювань у дітей.

5.10. Клінічну симптоматику і патогенез основних захворювань крові у дітей, їх профілактику, діагностику, диференційну діагностику, лікування, реабілітацію.

5.11. Диспансерний нагляд за гематологічними хворими.

5.12. Профілактику дитячих інфекцій (щеплення) у дитячій гематології.

5.13. Інтенсивну терапію й реанімацію в гематології.

5.14. Методи трансплантації кісткового мозку у дітей.

5.15. Загальні, функціональні і спеціальні методи дослідження в гематології.

5.16. Найважливіші методи діагностики і лікування, що застосовують у суміжних галузях.

5.17. Правила асептики й антисептики.

5.18. Основи фармакотерапії, дієтотерапії, фізіотерапії, кліматотерапії і лікувальної фізкультури.

5.19. Показання й протипоказання до санаторно-курортного лікування хворих дітей.

5.20. Облік цитостатичних і наркотичних засобів.

 

 

5.21. Правила експлуатації медичних приладів, апаратів, інструментів та методику роботи з ними.

5.22. Форми й методи санітарно-освітньої роботи серед населення.

5.23. Правила оформлення медичної документації.

5.24. Сучасну літературу за фахом і методи її узагальнення.

5.25. ______________________________________________________________________________.

 

  1. Кваліфікаційні вимоги

 

6.1. Лікар-гематолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Проходження інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» із наступною спеціалізацією з «Дитячої гематології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-гематолог дитячий І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Проходження інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» із наступною спеціалізацією з «Дитячої гематології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-гематолог дитячий II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Проходження інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» із наступною спеціалізацією з «Дитячої гематології». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-гематолог дитячий: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Проходження інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» із наступною спеціалізацією з «Дитячої гематології». Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария