Новини медицини

Акушерка жіночої консультації. Посадова інструкція

Акушерка жіночої консультації. Посадова інструкція

_________________________________
(назва медичного закладу)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АКУШЕРКИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник медичного закладу або посадова

______________________________

особа, уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

    (підпис)                  (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

 1. Загальні положення

1.1. Акушерка жіночої консультації належить до професійної групи «Фахівці».

1.2. Призначення на посаду акушерки жіночої консультації та звільнення з неї здійснюється наказом _____________________________________ за поданням _______________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Акушерка жіночої консультації підпорядковується безпосередньо

1.4. Вказівки акушерки жіночої консультації у межах її компетенції є обов’язковими для молодшого медичного персоналу.

1.5. ____________________________________________________________.

 1. Завдання та обов’язки обов’язків.

Акушерка жіночої консультації:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я та організацію акушерсько-гінекологічної допомоги дорослому та дитячому населенню.

2.2. Надає долікарську допомогу вагітним та гінекологічним хворим, в тому числі швидку та невідкладну.

2.3. Застосовує сучасні методи обстеження вагітних.

2.4. Проводить онкологічний профогляд.

2.5. Проводить диспансеризацію та патронаж вагітних та породіль.

2.6. Асистує при малих акушерських та гінекологічних операціях.

2.7. Забезпечує наступність у наданні медичної допомоги між жіночою консультацією та стаціонаром.

2.8. Проводить забір, зберігання матеріалів для лабораторних досліджень.

2.9. Бере участь у моніторингу здоров’я населення, сприяє поширенню медичних знань із питань особистої гігієни, контрацепції, індивідуального обстеження молочної залози та впровадження здорового способу життя.

2.10. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленій, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

2.11. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.12. Веде медичну документацію.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. ___________________________________________________________.

 1. Права

Акушерка жіночої консультації має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються її діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі її діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні нею посадових обов’язків.

3.5. Давати вказівки молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

3.6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.8. Періодично у встановленому порядку проходити атестацію на присвоєння чергової кваліфікаційної категорії.

3.9. ____________________________________________________________.

 1. Відповідальність

Акушерка жіночої консультації несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу її компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За неякісне ведення медичної документації та недостовірність інформації, що вноситься до документації, — в межах, визначених чинним законодавством України.

4.5. ____________________________________________________________.

 1. Акушерка жіночої консультації повинна знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я та організацію акушерсько-гінекологічної допомоги дорослому та дитячому населенню.

5.2. Права, обов’язки та відповідальність акушерки.

5.3. Нормальну й патологічну анатомію та фізіологію органів дітонародження жінки.

5.4. Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості вагітної та породіллі.

5.5. Основи неонатології.

5.6. Сучасні методи обстеження й лікування різних патологій вагітності, пологів і післяпологового періоду.

5.7. Методи зовнішнього обстеження вагітної, визначення строків пологів і допологової відпустки.

5.8. Підготовку породіллі до пологів.

5.9. Правила ведення нормальних пологів та пологів при різних аномаліях таза і передлежаннях плода.

5.10. Правила асептики та антисептики.

5.11. Проведення вторинної обробки пуповини.

5.12. Антропометрію новонародженого.

5.13. Прийоми асистування при малих акушерських і гінекологічних операціях.

5.14. Профілактику кровотечі.

5.15. Симптоми токсикозу вагітних та його профілактику.

5.16. Симптоматику й діагностику найбільш частих захворювань і термінальних станів.

5.17. Тактику персоналу при виявленні хворого, підозрілого на особливо небезпечні інфекції.

5.18. Фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення.

5.19. Методики стерилізації інструментарію і перев’язувальних засобів.

5.20. Правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням.

5.21. Маніпуляції у відповідності з профілем роботи.

5.22. Правила оформлення медичної документації.

5.23. Сучасну літературу за фахом.

5.24. ___________________________________________________________.

 1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Акушерка жіночої консультації вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Акушерська справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Акушерська справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Акушерка жіночої консультації II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина» спеціальністю «Акушерська справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Акушерка жіночої консультації: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Акушерська справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції