Новини медицини

Акушерка стаціонару. Посадова інструкція

Акушерка стаціонару. Посадова інструкція

_________________________________
(назва медичного закладу)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АКУШЕРКИ СТАЦІОНАРУ
 ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник медичного закладу або посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

    (підпис)                  (прізвище, ініціали)

«___» ____________ ____ р.

  1. Загальні положення

1.1. Акушерка стаціонару належить до професійної групи «Фахівці».

1.2. Призначення на посаду акушерки стаціонару та звільнення з неї здійснюється наказом ____________________ за поданням __________________ з дотриманням вимог чинного законодавств про працю.

1.3. Акушерка стаціонару підпорядковується безпосередньо ____________.

1.4. Вказівки акушерки стаціонару в межах її компетенції є обов’язковими для молодшого медичного персоналу.

1.5. ____________________________________________________________.

  1. Завдання та обов’язки

Акушерка стаціонару:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я та організацію акушерсько-гінекологічної допомоги дорослому та дитячому населенню.

2.2. Проводить загальне й клінічне обстеження вагітних і новонароджених та оцінює його результати.

2.3. Здійснює розтин плідного міхура, веде пологи при нормальному біомеханізмі, проводить ручне відділення посліду, зашивання розривів промежини I — II ступеня.

2.4. Володіє сучасними методами профілактики, діагностики та долікарської допомоги при загрожуючих розривах матки, прееклампсії, еклампсії, маточній кровотечі, загрозі внутрішньоутробної гіпоксії плоду.

2.5. Застосовує методи оживлення новонароджених із використанням сучасної апаратури.

2.6. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

2.7. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.8. Веде медичну документацію.

2.9. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.10. ___________________________________________________________.

  1. Права

Акушерка стаціонару має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються її діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі її діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні нею посадових обов’язків.

3.5. Давати вказівки молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

 

3.6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.8. Періодично у встановленому порядку проходити атестацію на присвоєння чергової кваліфікаційної категорії.

3.9. ____________________________________________________________.

  1. Відповідальність

Акушерка стаціонару несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу л компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За неякісне ведення медичної документації та недостовірність інформації, що вноситься до документації, — в межах, визначених чинним законодавством України.

4.5. ____________________________________________________________.

  1. Акушерка стаціонару повинна знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я та організацію акушерсько-гінекологічної допомоги дорослому та дитячому населенню.

5.2. Права, обов’язки та відповідальність акушерки.

5.3. Нормальну і патологічну анатомію та фізіологію органів дітонародження жінки.

5.4. Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості вагітної та породіллі.

5.5. Основи неонатології.

5.6. Сучасні методи обстеження і лікування різної патології вагітності, пологів і післяпологового періоду.

5.7. Підготовку до прийому пологів та акушерських операцій.

5.8. Методи зовнішнього обстеження вагітної, визначення строків пологів.

5.9. Підготовку породіллі до пологів.

5.10. Правила ведення нормальних пологів та пологів при різних аномаліях таза і передлежаннях плода.

5.11. Правила асептики та антисептики.

5.12. Проведення первинної та вторинної обробки пуповини, первинний туалет та антропометрію новонародженого.

5.13. Прийоми асистування при малих акушерських і гінекологічних операціях.

5.14. Необхідні реанімаційні заходи під час і після пологів, профілактику кровотечі.

5.15. Симптоми токсикозу вагітних та його профілактику.

5.16. Симптоматику й діагностику найбільш частих захворювань і термінальних станів.

5.17. Тактику персоналу при виявленні хворого, підозрілого на особливо безпечні інфекції.

5.18. Фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення.

5.19. Методики стерилізації інструментарію і перев’язувальних засобів.

 

5.20. Правила безпеки піл час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням.

5.21. Маніпуляції у відповідності з профілем роботи.

5.22. Правила оформленні медичної документації.

5.23. Сучасну літературу за фахом.

5.24. ___________________________________________________________.

  1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Акушерка стаціонару вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Акушерська справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Акушерка стаціонару I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Акушерська справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад, 7 років.

6.3. Акушерка стаціонару II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Акушерська справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи з фахом понад 5 років.

6.4. Акушерка стаціонару: неповна вища освіта (молодший спеціаліст за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Акушерська справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

«___» __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
«___» __________ ____ р.

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария