Юридична консультація

Нове в охороні здоров’я: Положення про кардіологічний кабінет поліклінічного відділення

кардіологічний кабінет, медпросвіта
Наказ МОЗ 29.08.2017 № 975 Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров’я України

Положення про кардіологічний кабінет поліклінічного відділення

I. Загальні положення

1. Кардіологічний кабінет (далі — Кабінет) діє у складі поліклінічного відділення закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності.

Накази МОЗ по місяцях

2. Кабінет надає спеціалізовану діагностично-лікувальну допомогу хворим із серцево-судинними захворюваннями на поліклінічному етапі.

3. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров’я.

4. Штатний розпис Кабінету затверджується у встановленому законодавством порядку.

5. Оснащення Кабінету медичним обладнанням та інвентарем, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою здійснюється відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

6. Графік роботи Кабінету затверджується керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого діє Кабінет.

II. Завдання та функції Кабінету

1. Проведення консультування:

хворих з невстановленим або сумнівним діагнозом;

хворих після виписки зі стаціонару з інфарктом міокарда та з іншими гострими формами ішемічної хвороби серця (далі — ІХС), порушеннями ритму серця, серцевої недостатності, ускладненого гіпертензивного кризу;

хворих, резистентних до лікування, призначеного на попередніх етапах надання допомоги;

хворих, тимчасова непрацездатність яких у зв’язку із серцево-судинними захворюваннями перебільшує 2 — 3 тижні і які потребують проведення експертизи працездатності;

для вирішення питання про госпіталізацію до стаціонару;

хворих, резистентних до лікування або яким під час консультації діагноз встановити не вдалося, яких лікар-кардіолог за узгодженням із лікарем загальної практики — сімейним лікарем залишає під своїм тимчасовим диспансерним наглядом;

за призначенням заступника головного лікаря з медичних питань закладу охорони здоров’я проведення консультативних оглядів (прийомів) робітників і службовців промислових підприємств зі шкідливими для здоров’я умовами праці.

2. Відповідно до покладених завдань Кабінет здійснює:

координацію діяльності підрозділів поліклініки (долікарського кабінету), відділення профілактики, терапевтичних кабінетів, відділення (кабінету) функціональної діагностики та відділення статистики з виявлення і якісного обліку хворих із серцево-судинними захворюваннями та осіб високого та дуже високого ризику розвитку серцево-судинних захворювань;

аналіз динаміки поширеності артеріальної гіпертензії (далі — АГ) та ІХС на території обслуговування поліклініки за результатами профілактичних медичних оглядів, відвідувань населення поліклініки та медичних санчастин;

аналіз тимчасової непрацездатності хворих на АГ та ІХС;

підготовку і підвищення кваліфікації лікарів-терапевтів, фельдшерів і медичних сестер;

впровадження в практику поліклініки досягнень кардіології (нових методів діагностики, лікування і профілактики АГ і ІХС) та аналіз їх ефективності.

III. Права та обов’язки

1. Кабінет має право самостійно вносити на розгляд керівнику поліклінічного відділення пропозиції щодо удосконалення організації медичної допомоги кардіологічним хворим на первинному, вторинному рівнях у межах його компетенції.

2. Користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань.

3. Кабінет забезпечує:

дотримання встановленого порядку обліку матеріально-технічних засобів та ведення і надання встановленої звітності;

ведення медичної документації;

надання оперативної інформації за запитом керівництва;

здійснення координації взаємодії відділення з іншими структурними підрозділами закладу охорони здоров’я;

цільове та дбайливе використання закріпленого за відділенням майна;

створення належних виробничих умов, додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.

IV. Взаємодія та контроль діяльності

1. Кабінет взаємодіє із закладами охорони здоров’я системи кардіологічної, кардіохірургічної допомоги, громадськими організаціями для вирішення питань охорони здоров’я населення.

2. У Кабінеті проводиться експертна оцінка документації шляхом контролю з боку керівника поліклінічного відділення, у віданні якого перебуває Кабінет, у порядку самоконтролю та взаємоконтролю.

В. о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції