Новини

Все о приказе про порядок выборов Главврача

Пояснение к приказу «Про порядок проведения открытого конкурсного отбора руководителей учреждений здравоохранения Государственной и коммунальной собственности.

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З метою досягнення прозорості при призначенні на посади керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності та усунення підстав для виникнення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень під час здійснення вказаних призначень та з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803 «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» розроблено проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про Порядок проведення відкритого конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності» (далі — проект наказу).

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є здійснення максимально прозорих та відкритих конкурсних процедур при призначенні керівників закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності шляхом прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про Порядок проведення відкритого конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності».

3. Правові аспекти

Предметом правового регулювання цього проекту наказу МОЗ України є такі акти законодавства:

КЗпП України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803 «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію цього проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Державною регуляторною службою України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень і не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження з спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та спеціальним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу на ринок праці не впливає.

11. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту наказу дозволить здійснювати максимально прозорі та відкриті конкурсні процедури при призначенні керівників закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності.

ПРОЕКТ

Винесено на громадське обговорення МОЗ України 08.12.2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Відповідно до пункту 39 Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803 «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення відкритого конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, що додається.

2. Департаменту управління персоналом та кадрової політики (Гасюк Г. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра з питань європейської інтеграції Сивак О. В.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра
У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров’я України

від _____________р. №________

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення відкритого конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності (далі — заклад).

2. Підставою для оголошення відкритого конкурсного відбору керівника закладу (далі — конкурсний відбір) є рішення уповноваженого органу управління закладу (далі — суб’єкт управління), із зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного відбору, яке приймається не пізніше ніж через 20 днів після відкриття вакансії керівника закладу.

До оголошення конкурсного відбору або на період проведення конкурсного відбору суб’єкт управління на строк, який не може перевищувати трьох місяців, тимчасово покладає виконання обов’язків або призначає виконуючого обов’язки керівника закладу.

3. Для проведення конкурсного відбору керівників закладів суб’єкт управління утворює постійно діючу комісію або комісії для конкурсного відбору керівників окремих закладів (далі — комісія).

Склад комісії затверджується відповідним актом суб’єкта управління.

До складу комісії входять:

представники суб’єкту управління;

представники трудового колективу;

представники МОЗ України (для закладів охорони здоров’я третинної (високо спеціалізованої) медичної допомоги).

Члени комісії розглядають документи і конкурсні пропозиції, внесені особами, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі (далі — претенденти), його учасниками.

4. Комісія:

розміщує на офіційному сайті суб’єкта управління не пізніше ніж протягом 10 днів після прийняття рішення (наказу), зазначеного у пункті 2 цього Порядку, оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу, яка стала вакантною (далі — оголошення), та результати конкурсного відбору не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати його завершення;

приймає, реєструє та перевіряє на відповідність вимогам цього Порядку документи, подані претендентами;

ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

забезпечує відкритість конкурсного відбору та за результатами розгляду конкурсних пропозицій визначає його переможця;

розробляє та затверджує вимоги до претендентів;

5. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

матиме конфлікт інтересів у зв’язку із участю у роботі конкурсної комісії.

6. Секретар конкурсної комісії бере участь у засіданнях комісії без права голосу, складає і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії.

7. Члени конкурсної комісії мають право:

вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсної комісії;

висловлювати, у тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні комісії.

8. Засідання комісії вважається правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

9. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 30 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

10. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.

Підготовка до проведення конкурсного відбору

11. В оголошенні зазначаються такі відомості:

найменування та місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;

строк і місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі (далі — заяви) та номер телефону для довідок;

перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення;

дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву для участі в конкурсному відборі та документи, зазначені у пункті 12 цього Порядку.

12. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

біографічну довідку (резюме);

копії документів, які засвідчують освітньо-кваліфікаційний рівень, копії документів про підвищення кваліфікації;

конкурсну пропозицію;

згоду на збір та обробку персональних даних;

рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору перед заслуховуванням конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

13. Заяви приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення і реєструються в журналі, до якого вносяться такі відомості:

номер заяви;

прізвище, ім’я та по батькові претендента, відомості про місце його проживання (реєстрації);

дата запису;

прізвище, ім’я та по батькові особи, що зробила запис.

14. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд.

Проведення конкурсного відбору

15. Обов’язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість та прозорість.

Представники засобів масової інформації, громадських організацій, народні депутати, мають право бути присутніми на засіданнях комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення переможця.

16. За рішенням комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі у разі:

неподання ним одного із зазначених у пункті 9 цього Порядку документів;

невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

17. Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

18. Учасники конкурсного відбору подають пропозиції з управління закладом — конкурсні пропозиції.

19. Конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку закладу на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

першочерговий план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань, поставлених перед закладом, та результати аналізу можливих ризиків, підвищення ефективності його діяльності;

пропозиції покращення роботи закладу.

20. Комісія заслуховує на закритому засіданні конкурсну пропозицію кожного учасника конкурсного відбору та враховує відповідність учасника та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам. За рішенням комісії на її засіданні під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників можуть бути присутніми представники засобів масової інформації та громадськості, за умови згоди всіх учасників конкурсного відбору, які подали пропозиції з управління закладом.

Переможцем конкурсного відбору визнається учасник, пропозиція якого визнана комісією найкращою. Комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення всіх пропозицій учасників та про повторне проведення конкурсного відбору. У разі подання пропозиції лише від одного учасника конкурс не проводиться, при цьому може оголошуватися повторне проведення конкурсного відбору.

21. Переможець конкурсного відбору оголошується на засіданні комісії з дотриманням вимог пункту 15 цього Порядку.

Публичное обсуждение приказа о выборах Главврача

Комментировать

Нажмите для комментария