Новини

МОЗ ліквідує інститут позаштатних спеціалістів

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою підвищення ефективності та прозорості надання медичної допомоги населенню України, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення ефективної координації профільних напрямів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про групи експертів МОЗ України, що додається.

2. Встановити, що діяльність групи експертів МОЗ України координується Міністром охорони здоров’я України та його заступниками відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

3. Покласти на групи експертів МОЗ України координацію діяльності спеціалістів відповідного профілю, лікарських (провізорських) спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою.

4. У місячний строк:

1) головним позаштатним спеціалістам МОЗ України передати групам експертів МОЗ України за профілем спеціальностей наявну статистичну, звітну та іншу інформацію для подальшого використання в роботі групами експертів;

2) Управлінню правового забезпечення (Демшевська Л.А.) підготувати та надати пропозиції щодо приведення актів організаційно-розпорядчого характеру чи нормативно-правового змісту у відповідність із цим наказом.

5. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України у межах компетенції забезпечити приведення нормативно-правових  та розпорядчих актів у відповідність із цим наказом.

6. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
21.03.2017 № 302

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2017 р.
за № 488/30356

ПОЛОЖЕННЯ 
про групи експертів МОЗ України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає статус, повноваження, основні завдання, функції груп експертів МОЗ України (далі – групи експертів), які утворюються при МОЗ України та структурних підрозділах з питань охорони здоров’я МОЗ Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Групи експертів утворюються з метою експертного супроводу завдань та функцій МОЗ України на засадах консультативно-дорадчого органу для реалізації державної політики та стратегії у сфері охорони здоров’я, координації своєї роботи з МОЗ України у розрізі спеціальностей відповідного профілю лікарських (провізорських) спеціальностей і спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою.

3. Персональний склад членів груп експертів (від двох до десяти осіб) затверджується наказом МОЗ України.

До роботи у складі групи експертів можуть залучатися представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками (за згодою).

4. Члени груп експертів підпорядковуються Міністру охорони здоров’я та його заступникам відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Групам експертів з профільних питань МОЗ України підпорядковуються групи експертів структурних підрозділів з питань охорони здоров’я МОЗ Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які створюються за рішеннями відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я.

5. Члени груп експертів здійснюють визначені цим Положенням функції та обов’язки на громадських засадах.

6. Членом групи експертів призначається провідний фахівець з відповідного професійного спрямування, що має вищу медичну освіту (за відповідною спеціальністю), спеціалізацію та стаж роботи за основною спеціальністю не менше 7 років і першу кваліфікаційну категорію. Бажаними є володіння іноземною мовою та участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

7. У своїй діяльності члени груп експертів керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

ІІ. Функції груп експертів

1. Групи експертів:

1) беруть участь у:

підготовці пропозицій, проектів управлінських рішень для керівництва МОЗ України з питань, що відносяться до компетенції експертних груп;

плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів, заходів з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від профільних захворювань;

визначенні пріоритетних напрямів в охороні здоров’я для формування запиту на проведення наукових досліджень;

підготовці аналітичних довідок та звітів за відповідними напрямами із щорічною доповіддю про їх стан;

забезпеченні обміну передовим досвідом та знаннями щодо сучасних, заснованих на фактичних даних, міжнародних стандартів, рекомендацій у сфері охорони здоров’я;

2) надають:

методичну, консультативно-дорадчу допомогу групам експертів МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

експертну оцінку і висновки (рецензії) з питань, що відносяться до компетенції експертних груп, згідно з цим Положенням.

2. У своїй діяльності групи експертів співпрацюють з профільними робочими групами та комісіями МОЗ України.

IІІ. Права та обов’язки груп експертів

1. Члени груп експертів відповідно до своїх функцій мають право:

отримувати необхідну документацію та консультативну допомогу від структурних підрозділів МОЗ України, установ та закладів, навчальних медичних закладів;

залучати до виконання рішень, які приймає керівництво МОЗ України, працівників науково-дослідних установ та закладів, інших фахівців системи МОЗ України;

брати участь у розробці проектів державних програм, наукових розробок в галузі діагностики, профілактики, лікування профільних захворювань, нових видів препаратів, медичної техніки, апаратури, інструментів та виробів медичного призначення, у тому числі проводити їх експертизу та оцінку;

брати участь у розробці актів організаційно-розпорядчого та нормативно-правового характеру з відповідної спеціальності в системі  закладів та установ охорони здоров’я України;

надавати пропозиції (за дорученням) щодо призначення та звільнення членів груп експертів МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з профільної спеціальності;

брати участь у міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів, діяльність яких відповідає характеру діяльності профільної служби МОЗ України.

2. До обов’язків груп експертів належать:

1) взяття участі у:

розробці та поданні до 01 грудня поточного року, що передує звітному, проектів планів проведення науково-практичних конференцій, з’їздів, конгресів з профільної патології та тематики заходу до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших наукових форумів;

створенні галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

рецензуванні науково-дослідних робіт, що плануються до затвердження, і результатів їх виконання та впровадження;

щорічних підсумкових нарадах;

підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров’я населення та якості надання медичної допомоги;

роботі МОЗ України щодо планування та виконання державних програм у сфері охорони здоров’я, медичних заходів окремих державних програм і комплексних заходів програмного характеру;

формуванні пріоритетних напрямів розвитку наукових досліджень у профільній галузі з урахуванням актуальних потреб практичної медицини;

2) координація роботи груп експертів з профільної спеціалізації МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

3) сприяння реалізації комплексних планів з розвитку та вдосконалення за профілем діяльності;

4) співпраця з кафедрами вищих медичних навчальних закладів та науково-дослідними установами МОЗ України та НАМН України щодо вивчення фахових проблем в установленому законодавством порядку;

5) надання пропозицій щодо покращення організації, підготовки та підвищення рівня кваліфікації й атестації лікарів і середніх медичних працівників з профільної спеціалізації та взяття участі у роботі профільних комісій МОЗ України;

6) здійснення освітньо-просвітницької роботи, надання консультативної допомоги та експертних висновків на запити МОЗ України.

В.о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

Комментировать

Нажмите для комментария