Новини медицини

28.08.1998 № 2 ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Першого заступника Головного державного санітарного лікаря України 28.08.1998 № 2 8. Гігієна і токсикологія пестицидів, полімерних та синтетичних матеріалів

8.1. Пестициди і агрохімікати

ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕСТИЦИДІВ ЗА СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ

Ця класифікація розроблена фахівцями Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя у творчій співпраці із фахівцями Інституту медицини праці АМН України та Національного медичного університету ім. акад. О.О.Богомольця.

Класифікація є певним підсумком розвитку науки в галузі екогігієни і токсикології пестицидів. До її розробки залучалася велика кількість науковців. Оцінити конкретний вклад і авторство кожного з них є непосильним завданням. Всі фахівці, хто брав участь в обгрунтуванні критеріїв, написанні окремих підрозділів, їх науковому редагуванні, експертній оцінці, сприяв удосконаленню окремих положень з обговореннях та дискусіях, чиї наукові праці лягли в основу класифікації повніші бути згаданими як її розробники:

Л.І.Медведь, Є.О.Антонович, Є.А.Баглій, В.І.Великий, В.Ф.Вітер, В.М.Вороніна, О.Г.Гончарук, О.Н.Горбань, П.Г.Жмінько, Л.О.Добровольський, Ю.С.Каган, Н.О.Карякіна, О.П.Кравчук, Ю.І.Кундієв, В.В.Кірсенко, А.Й.Курінний, Л.В.Марцонь, О.Г.Моложанова, М.Ф.Мотузинський, А.Є.Подрушняк, М.Г.Проданчук. В.М.Ракітський, Л.М.Сасінович, Р.Ю.Сова, Є.І.Спину, А.М.Строй, І.М.Трахтенберг, Н.Р.Шепельська

Документ розроблений і затверджений у відповідності до Законів України «Про пестициди і агрохімікати», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Класифікація пестицидів призначена для фахівців міністерств, відомств, підприємств та організацій, які виробляють і використовують пестициди, здійснюють гігієнічне регламентування, державний нагляд та контроль за їх застосуванням в Україні, а також експертів, що проводять їх санітарно-гігієнічну експертизу.

Документ поширюється на діючі речовини і препаративні форми пестицидів (концентрати емульсії, гранули, мікрокапсули, розчини, суміші та ін.) і встановлює загальні критерії та вимоги безпеки для людини при їх виробництві, використанні і збереженні.

Класифікація не поширюється на мікробіологічні пестициди (складні біологічні комплекси, бактерії, мікроорганізми).

1. КЛАСИФІКАЦІЯ

1.1. Пестициди підрозділяються на чотири класи небезпечності:

I — надзвичайно небезпечні;

II — небезпечні;

III — помірно небезпечні;

IV — малонебезпечні.

1.2. Клас небезпечності пестицидів встановлюється в залежності від показників, наведених у таблиці.

1.3. Віднесення пестициду до конкретного класу небезпечності грунтується на принципі комплексної оцінки властивостей з урахуванням лімітуючого критерію шкідливості, тобто оцінка здійснюється за критерієм, який визначає найбільшу небезпеку пестициду для здоров’я людини.

1.4. Клас небезпечності пестициду визначається фахівцями-експертами медико-біологічного профілю.

1.5. Класифікації підлягають діюча речовина та її препаративні форми.

Якщо препаративна форма відрізняється за ступенем небезпечності від діючої речовини, вона може бути віднесена до іншого класу небезпечності. Враховують особливості препаративної форми (летючість, можливість виділення пилу, та ін.). Якщо пестицид утворює в процесі трансформації та розпаду більш небезпечні хімічні сполуки, клас небезпечності пестициду визначається властивостями таких сполук.

Таблиця 1

Пестициди. Класифікація за ступенем небезпечності

 

Критерії
небезпечності*
Класи небезпечності
IIIIIIIV
Середня смертельна
доза при введенні
в шлунок, мг/кг:
— тверді форми
препарату
менше 1515-5051-500більше 500
— рідкі форми
препарату
менше 5050-200201-2000більше 2000
Середня смертельна
доза при нанесенні
на шкіру, мг/кг:
— тверді форми
препарату
менше 1010-100101-1000більше 1000
— рідкі форми
препарату
менше 4040-400401-4000більше 4000
Середня
смертельна
концентрація в
повітрі, мг/куб. м
менше 500500-50005001-50000більше
50 000
Коефіцієнт
можливості
інгаляційного
отруєння
більше 1010-2,12-0,5менше 0,5
Коефіцієнт
кумуляції
менше 11-33,1-5більше 5
Подразнююча
дія
Сильний
подразник
Помірним
подразник
Слабкий
подразник
Подразню-
ючої дії не
виявлено
АлергенністьСильний
алерген
Помірний
алерген
Слабкий
алерген
Алергенної
дії не
виявлено
МутагенністьІндукує
генні і
хромосомні
мутації у
всіх тест-
об’єктів,
тому числі
ссавців in
vivo
Індукує
генні і
хромосомні
мутації у
окремих
тест-
об’єктів,
за
винятком
ссавців in
vivo
Індукує
або генні,
або
хромосомні
мутації у
обмеженого
кола тест-
об’єктів —
нессавців
Порушення
у структурі
та функції
генетичного
апарату
не можна
кваліфіку-
вати як
мутації
КанцерогенністьКанцероген
для людини
Ймовірний
канцероген
для людини
Малоймо-
вірний
канцероген
для людини
Канцероген-
ність не
встановлена
ТератогенністьДоведено
тератоген-
ність для
людини
Сильний
тератоген
для
тварин
Слабкий
тератоген
для
тварин
Ефект не
спостері-
гається
ЕмбріотоксичністьЕфект на
людях
обліку
не
піддається
Сильний
ефект при
дії
доз, не-
токсичний
для самок
Слабкий
ефект. Спо-
стерігаєть-
ся
поряд з
іншими
токсичними
ефектами
Ефект не
спостері-
гається
Репродуктивна
токсичність
ВираженаПомірнаСлабкаРепродук-
тивна
токсичність
відсутня
Стабільність у
воді,
Т-33, діб**
Більше ЗО30-1110-5Менше 5
Стабільність у
грунті,
Т-30, діб
Більше 6060-3130-11Менше 11
Глибина міграції
по
грунтовому
профілю, см
Більше 5050-2120-10Менше 10
Коефіцієнти
міграції:
грунт-рослинигрунт-вода

грунт-повітря

Більше 0,5

Більше 0,1

Більше 0,1

0,5-0.11

0,1-0,05

0,1-0,02

0,1-0,02

0,04-0,01

0,01-0,005

Менше 0,02

Менше 0,01

Менше 0,005

Стійкість у
вегетуючих
сільсько-
господарських
культурах та
сільськогоспо-
дарській сировині,
Т-30, діб
Більше ЗО30-1314-5Менше 3

 

—————

* тлумачення термінів та кретеріїв, що згадуються в таблиці, викладено в додатках 1 та 2.

** відповідно діючого ГОСТ 17.1.3.04-82 «Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами 7»

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ РІЗНИХ КЛАСІВ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ

2.1 Пестицидні препарати 1 класу небезпечності, як правило, не рекомендуються до широкого використання у сільському господарстві. Обмежене застосування препаратів 1 класу небезпечності можливе тільки якщо препаративна форма, умови і технічні засоби застосування виключають шкідливу дію цих сполук на організм працюючих, населення і довкілля.

Як виняток, обмежене застосування препаратів і класу небезпечності можливе в окремих випадках виникнення надзвичайної потреби у знищенні особливо небезпечних шкідників сільськогосподарських культур або перенощиків хвороб людей і тварин. Цей виняток не поширюється на речовини, які мають канцерогенні і/або мутагені властивості і застосування яких забороняється.

2.2. Практичне застосування препаратів I та II класів небезпечності здійснюється за умови постійного контролю СЕС.

2.3. Пестицидні препарати III і IV класів небезпечності можуть використовуватись без обмежень за умови дотримання встановлених гігієнічних регламентів.

2.4. Всі пестицидні препарати мають застосовуватись за умови обов’язкового дотримання Державних санітарних правил 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря № 1 від 03.08.1998 р.

 

Додаток 1

(обов’язковий)

Основні терміни та їх визначення

 

ТермінВизначення
Небезпечність пестицидуЙмовірність виникнення шкідливих для здоров’я і навколишнього середовища ефектів в реальних умовах виробництва або використання пестициду
ТоксичністьВластивість пестициду при дії на організм в певній кількості порушувати нормальну його життєдіяльність
Середня смертельна доза при введенні в шлунокДоза пестициду, що спричинює загибель 50% тварин при одноразовому введенні в шлунок (при спостереженні протягом двох тижнів)
Середня смертельна доза при нанесенні на шкіруДоза пестициду, що спричинює загибель 50% тварин при одноразовому нанесенні на шкіру (при спостереженні протягом двох тижнів)
Середня смертельна концентрація в повітріКонцентрація пестициду, що спричинює загибель 50% тварин при інгаляційній дії в стандартних умовах*** при спостереженні протягом двох тижнів
Коефіцієнт можливості інгаляційного отруєнняВідношення концентрації пестициду, якої максимально вдається досягти в повітрі при 20С град. до середньої смертельної концентрації пестициду
Коефіцієнт кумуляціїВідношення середньої смертельної дози, що встановлена при багаторазовому введенні тваринам (5 разів на тиждень протягом двох місяців на рівні 0,1 від середньої смертельної дози) до середньої смертельної при одноразовому введенні у шлунок
Поріг хронічної діїМінімальна доза пестициду, при дії якої в організмі (за конкретних умов введення сполуки та стандартної статистичної групи тварин) виникають зміни, що виходять за межі фізіологічно пристосовувальних реакцій, або прихована (тимчасово компенсована) патологія
АлергенністьЗдатність викликати алергію — специфічну імунну відповідь сенсибілізованого організму на повторну дію алергену
СенсибілізаціяІмунологічний процес, який виникає в організмі після контакту з алергеном
Поріг сенсибілізуючої діїМінімальна доза пестициду, що спричинює розвиток слабко виражених ознак сенсибілізації у поодиноких тварин
МутагенністьЗдатність спричиняти мутації
МутаціяСпадкова зміна у кількості або послідовності основ дочірної ДНК, що приводить до порушення в передачі генетичної інформації
КанцерогенністьВластивість пестициду при дії на організм ссавців індукувати розвиток пухлин
Доведена канцерогенність для людиниВ епідеміологічних дослідженнях доведено причинний зв’язок між дією фактору та виникненням раку у людини
Обмежені докази канцерогенності для людиниВ епідеміологічних дослідженнях виявлено збільшення онкологічних захворювань людей, що контактують з даним пестицидом, але не досить доказів для доведення причинного зв’язку (мала кількість спостережень, важко виключити вплив інших факторів і т.ін.)
Неадекватні докази канцерогенності для людиниРезультати досліджень не можна інтерпретувати через методичні недоліки при їх виконанні (неадекватні математичні методи, малі вибірки, нестандартна морфологічна обробка)
Достатні докази канцерогенності для тваринВ експериментальних дослідженнях доведено причинний зв’язок між дією пестициду та збільшенням частоти розвитку злоякісних пухлин у тварин. Результати одержані на кількох видах, лініях тварин чи в кількох експериментах, особливо при використанні різних шляхів введення або кількох доз. При цьому встановлено незвично велику для цього виду тварин частоту індукованих пухлин або їх нетипову локалізацію, тип, термін появи
Обмежені докази канцерогенності для тваринРезультати в експериментальних дослідженнях отримані на одному виді, одній лінії тварин, в одному експерименті; або індуковані пухлини часто зустрічаються спонтанно, їх важко класифікувати як злоякісні тільки за одними гістологічними критеріями (аденоми та аденокарциноми легенів, пухлини печінки у мишей деяких ліній): або низька частота виявлених пухлин
Канцерогенні властивості встановлені у коротко- та середньострокових тестахВстановлено генотоксичний ефект у тварин in vivo, а також на клітинах людини in vitro. Підвищення частоти випадків передпухлиних станів встановлених в моделях по дослідженню промоторної активності хімічних речовин. Дослідження потребують продовження у хронічних експериментах
ТератогенністьЗдатність пестициду спричиняти структурні вади розвитку у людини або лабораторних тварин
ЕмбріотоксичністьЗдатність пестициду чинити токсичну дію на розвиток зародку або плоду (внутрішньочеревне затримання росту та розвитку, загибель плоду на різних стадіях ембріогенезу, тощо)
Репродуктивна токсичністьЗдатність пестициду індукувати порушення функції розмноження
Стабільність у водіПоказник, що характеризує швидкість деградації пестициду у воді в стандартизованих умовах***.
Стабільність в грунтіПоказник, що характеризує швидкість деградації пестициду в грунті в стандартизованих умовах***.
Глибина міграції по ґрунтовому профілюПоказник, що характеризує рухомість препарату в грунті, його здатність перемішуватися вертикально на різні глибини
Стійкість у вегетуючих сільськогосподарських культурах і сировиніПоказник, що характеризує швидкість деградації пестициду у вегетуючнх сільськогосподарських культурах та сільськогосподарській сировині.

 

—————

*** визначається відповідно до діючих методичних документів.

 

Додаток 2

(обов’язковий)

КРИТЕРІЇ ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

 

КритеріїТлумачення
Сильний подразникПестицид, що при одноразовому нанесенні на шкіру лабораторних тварин і слизову оболонку очей кроликів в концентрованому виді або у вигляді робочого розчину чинить різко виражену подразнюючу дію (4,1-6,0 бала при дії на шкіру [згідно з: Токсикометрия химических веществ, загрязняющих окружающую среду / Под ред. А.А. Каспарова, И.В.Саноцкого. — М.: Центр международних проектов ГКНТ, 1986, -С.1951), опіки слизових оболонок і рогівки ока. У людей наслідком контакту з концентрованим препаратом або повторної дії робочих розчинів є токсичні дерматити, виражене подразнення слизових оболонок очей та дихальних шляхів
Помірний подразникПестити, що при одноразовому нанесенні на шкіру і слизові оболонки очей лабораторних тварин в концентрованому виді і при повторній дії у вигляді робочого розчину чинить помірно виражене подразнення шкіри (2,1-4,0 бала) і слизових оболонок. У людей наслідком контакту з пестицидом є помірно виражене подразнення
Слабкий подразникПестицид, що при одноразовому нанесенні на шкіру і слизові оболонки очей лабораторних тварин в концентрованому вигляді чинить слабку подразнюючу дію на шкіру (0,1-2,0 бала) та слизові оболонки очей. При повторній дії робочого розчину подразнення не виникає. У людей, які контактують з пестицидом, подразнення шкіри практично відсутнє
Сильний алергенПестицид, що при внутрішньошкірному введенні у вухо морським свинкам в стандартній дозі 200 мкг або при 20-кратному нанесенні на шкіру спричинює сенсибілізацію більш як у 50% тварин. Вираженість шкірних тестів більше трьох балів за уніфікованою шкалою (згідно з: Дуева Л.А., Коган В.Ю., Суворов С.В., Штеренгарц Р.Я. Промышленные аллергены.М.: Центр международных проектов Госкомприроды СССР, 1989. — С. 47-53), вірогідність різниці середньогрупових показників найбільш чутливих тестів алергодіагностики — Р 0,01. При інгаляційному надходженні в організм (ЗО діб, щоденна експозиція 4 години) поріг сенсибілізуючої дії мінімум втричі нижчий порогу хронічної дії
Помірний алергенПестицид, що при внутрішньошкірному введенні у вухо морським свинкам в стандартній дозі 200 мкг або при 20-кратному нанесенні на шкіру спричинює сенсибілізацію більш як у 30% тварин. Вираженість шкірних тестів 2,0-3,0 бала за уніфікованою шкалою, вірогідність різниці середньогрупових показників найбільш чутливих тестів алергодіагностики — Р 0,05. При інгаляційному надходженні в організм (ЗО діб, щоденна експозиція 4 години) поріг сенсибілізуючої дії не відрізняється вірогідно від порогу хронічної дії
Слабкий алергенПестицид, що при внутрішньошкірному введенні у вухо морським свинкам в стандартній дозі 200 мкг або при 20-кратному нанесенні на шкіру спричинює сенсибілізацію у поодиноких тварин (менше ЗО%). Вираженість шкірних тестів менше 2,0 бала за уніфікованою шкалою, зміна імунологічних показників спостерігається у поодиноких тварин і виражена слабо. При інгаляційному надходженні в організм в стандартних умовах досліду поріг сенсибілізуючої дії перевищує поріг хронічної дії щонайменше в 1.1-2 рази
Канцероген для людиниДоведено канцерогенність пестициду для людини. Є обмежені докази канцерогенності пестициду для людини і/або достатні докази канцерогенності його для тварин кількох видів при умові відсутності щодо принципових розбіжностей в механізмах канцерогенезу для людини і цих видів тварин
Імовірний канцероген для людиниНеадекватні докази канцерогенності пестициду для людини разом з достатніми доказами канцерогенності його для тварин. Відсутні докази канцерогенності пестициду для людини, але є достатні докази канцерогенності його для тварин з механізмом канцерогенезу, який може бути реалізованим в організмі людини. Виявлено канцерогенні властивості пестициду у коротко- та середньострокових тестах.
Малоймовірний канцероген для людиниВідсутні докази канцерогенності пестициду для людини. Наявні обмежені докази канцерогенності пестициду для тварин. Показана відсутність канцерогенних властивостей у коротко- та середньострокових тестах.
Канцерогенність пестициду не встановленаВ адекватних епідеміологічних дослідженнях відсутні докази канцерогенності пестициду для людини. При відсутності епідеміологічних досліджень не встановлено канцерогенності у тварин, а також не виявлено генотоксичного ефекту в дослідах на тваринах in vivo, а також на клітинах людини in vitro.
Сильний тератогенПеревищення спонтанного рівня вад розвитку у лабораторних тварин при дії доз, які не спричинюють клінічних проявів інтоксикації у самок
Слабкий тератогенПеревищення спонтанного рівня вад розвитку у лабораторних тварин при дії максимально переносних доз
Виражена репродуктивна токсичністьЗдатність пестициду в експерименті на тваринах вибірково індукувати порушення репродуктивної функції на рівні доз, при оцінці ризику яких встановлена величина безпечного рівня не може бути гарантована в реальних умовах застосування. (Можлива безпорогова мутагенна дія на гермінативні клітини).
Помірна репродуктивна токсичністьЗдатність пестициду в експерименті на тваринах вибірково індукувати порушення репродуктивної функції на рівні доз, при оцінці ризику яких встановлена величина безпечного рівня може бути гарантована в реальних умовах його застосування.
Слабка репродуктивна токсичністьТоксична дія пестициду на функцію розмноження не є вибірковою
Репродуктивна токсичність відсутняВ експериментальних дослідженнях при дії максимально переносимих доз ефект не перевищує спонтанного рівня
Час, протягом якого концентрація пестициду у воді, грунті, вегетуючих сільськогосподарських культурах і сировині зменшується вдвічі у зіставленні з початковим рівнем***

*** визначиться відповідно до діючих методичних документів УДК 615.9; 613.62 Л 16

Ключові слова: класифікація пестицидів, небезпечність, токсичність, алергенність, мутагенність, канцерогенність, тератогенність, ембріотоксичність, репродуктивна токсичність, гігієнічні нормативи, стійкість.

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції