Новини медицини

№ 199 від 09.07.97 м.Київ Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 9 липня 1997 р. № 199 Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища ДСанПІН 199-97

1. Загальні положення

1.1. Дані Правила мають на меті запобігати забрудненню водних об’єктів, стічними господарсько-побутовими і нафтовмісними водами та покидьками з суден, передбачаючи їх обладнання устаткуванням відповідного призначення під час проектування і будівництва, а також додержання умов скидання зазначених забруднювачів у водоймища в процесі експлуатації суден.

1.2. Правила регламентують умови:

— збирання, зберігання, очищення і знезараження суднових господарсько-побутових стічних вод;

— збирання, зберігання, очищення та відведення нафтовмісних вод;

— баластування суден, зміну баласту і його видалення;

— накопичення, зберігання, обробку чи утилізацію суднового сміття.

1.3. Правилами передбачається:

— запобігання та усунення забруднення та засмічення побережних районів моря;

— створення безпечних для здоров’я населення і сприятливих умов рекреаційного, лікувально-оздоровчого та господарського морського водокористування;

— створення сприятливих умов для життя і відтворення рибних запасів, водяних тварин і рослин;

— забезпечення охорони побережних вод морів, виходячи із принципу гігієнічних та рибогосподарських інтересів морського водокористування і охорони здоров’я населення.

2. Визначення та термінологія

У даних «Санітарних правилах…» прийняті такі визначення і термінологія:

2.1. Адміністрація — уряд держави, під юрисдикцією якого діє судно;

2.2. Баластні води — забортна вода, прийнята для баластування судна;

2.3. Баласт чистий — водяний баласт у танку, призначений тільки для цього, або в танку, який після останнього транспортування в ньому нафти очищений до такого стану, що стік із нього, скинутий з непорушного судна на спокійну чисту воду при рясній погоді, не викликає появи слідів нафти на поверхні води;

2.4. Ближній берег — лінія, від якої відповідно до Міжнародного права, починається відлік територіальних вод держави (території);

2.5. Внутрішні морські води:

— морські води до початкових ліній, передбачених для відрахування територіальних вод (територіальних морів);

— води портів, обмежені лінією, проведеною повз найвіддаленій у бік моря гідротехнічній та іншій споруди портів;

— води заток, бухт, губ і лиманів, береги яких належать Україні, до прямої лінії, проведеної від берега до берега в місці, де з боку моря вперше створюється один або декілька проходів, якщо ширина кожного не перевищує 24 морські милі;

— води заток, бухт, губ і лиманів, морів і проток, які історично належать Україні;

2.6. Відведення з судна — по відношенню до шкідливих речовин чи стічних вод, які містять такі речовини, визначає будь-яке скидання з судна, якими б умовами воно не викликалося, будь-яка течія, відстань, розлив, виділення, викидання або випорожнення;

2.7. Відходи суднові особливі — вид сміття, харчові відходи та покидьки з суден, які прибувають із-за кордону, змішані або не змішані з побутовими відходами та покидьками;

2.8. Відходи та покидьки побутові — вид сміття, що складається із пакувальних або обшивних матеріалів, різної маломірної тари і місткостей, всіляких виробів із різних видів пластмас, паперу, текстилю, скла, кераміки, жерсті або інших матеріалів, які у процесі життєдіяльності людей перейшли в категорію відходів і підлягають періодичному видаленню з суден;

2.9. Відходи та покидьки харчові — вид сміття, що складається із відходів та покидьків, які утворюються при кулінарній обробці харчових припасів, неутилізованих залишків приготованої страви, що не змішані з нафтою або іншими шкідливими речовинами;

2.10. Відходи та покидьки виробничі — вид сміття, що утворюється з відходів та покидьків унаслідок виконання різних виробничих та ремонтних робіт, експлуатації енергетичного та іншого устаткування і обладнання, які не містять нафту або інші шкідливі речовини, не змішані з ними, і підлягають періодичному видаленню з судна;

2.11. Гирлові області рік — перехідна зона від ріки до моря, для якої характерна взаємодія і зміщування вод ріки і моря та дельтоутворення;

2.12. Господарсько-побутові стічні води — стічні води від санітарно-гігієнічних приміщень, умивальників, душових, бань, ванн, приміщень харчоблоку тощо;

2.13. Господарсько-фекальні стічні води — стічні води та інші відходи від усіх туалетів, пісуарів, унітазів, а також шпігатів, розташованих в громадських вбиральнях, стічні води від раковин, ванн, душових і шпігатів, що знаходяться у приміщеннях медичного призначення; стічні води із приміщень, де утримуються тварини; інші стічні води, якщо вони змішані в водами, переліченими вище;

2.14. Джерело забруднення води — джерела, які вносять до морської води (у водоймище) забруднюючу їх воду, шкідливі речовини, мікроорганізми або енергію;

2.15. Забруднення морського середовища — привнесення людиною безпосередньо чи побічно речовин, мікроорганізмів у морське середовище, включаючи гирлові райони рік, які призводять або можуть призвести до згубних наслідків; завдати шкоди живим ресурсам та життю в морі, створити небезпеку для здоров’я людини, перешкоди для діяльності на морі, погіршити якість морської води та умов відпочинку;

2.16. Засмічення води — накопичення у водних об’єктах зайвих предметів;

2.17. Знезаражені стічні води — стічні води, оброблені з метою знищення патогенних та санітарно-показникових мікроорганізмів;

2.18. Знешкоджені стічні води — стічні води, оброблені з метою видалення з них шкідливих та радіоактивних речовин;

2.19. Зона санітарної охорони — територія та акваторія, на яких установлюється особливий санітарно-епідеміологічний стан з метою запобігання погіршенню якості води джерел господарсько-питного водопостачання, охорони рекреаційних зон (районів);

2.20. Інцидент — подія, що призвела або може призвести до скидання в море шкідливих речовин або стоків, які містять такі речовини;

2.21. Континентальний шельф — морське дно і надра підводних районів, що простягаються за межі територіальних вод на всьому природному продовженні сухопутної території до зовнішнього кордону підводної окраїни материка, або на відстань 200 миль від вихідної лінії, від якої обчислюється ширина територіальних вод;

2.22. Л’яльні води — води, які утворюються внаслідок конденсування вологи на бортових поверхнях судна, від пропусків в місцях фланцьових сполучень трубопроводів, від пропусків крізь тріщини в корпусі судна;

Л’яльні води машинних відділень містять в собі нафту, мазут, мастила;

2.23. МАРПОЛ-73/78 — Міжнародна конвенція щодо запобігання забрудненню з суден 1973 року, виправлена Протоколом до неї в 1978 році;

2.24. Морська миля — відстань, що дорівнює 1652 метри;

2.25. Млн.-1 — мільйонна частина будь-якої речовини у суміші речовин;

2.26. Нафта — нафта у будь-якому вигляді, включаючи сиру нафту, рідке пальне, мастила, нафтові осади, нафтові залишки, відходи та покидьки, що містять (змішані) нафту;

2.27. Особливий район — море або морський басейн, в якому, відповідно до МАРПОЛ-73/78, повинні вживатися особливі обов’язкові заходи та методи щодо запобігання забрудненню з суден. Особливі райони та їх межі встановлюються МАРПОЛ-73/78.

До особливих районів належать цілком Чорне та Азовське моря;

2.26. Прибережні води моря — територіальні та внутрішні морські води України і гирлові райони рік;

2.29. Прибережний район, що охороняється, — акваторії і ділянки суші, обмежені межами районів фактичного та майбутнього водокористування населення і двома поясами санітарної охорони;

2.30. САВРУС — скорочена назва системи автоматичного вимірювання, реєстрації та управління відведенням нафти, яка є загальною назвою будь-якої системи контролю вмісту нафти у відведеній за борт нафтовмісній суміші за вимогами Правил МАРПОЛ-73/78, включаючи також ті, що допускають виконання розрахунків і управління відведенням вручну;

2.31. Сміття — всі види твердих харчових, побутових та виробничих відходів та покидьків (за винятком відходів та покидьків, що містять нафту та інші шкідливі речовини), які утворюються у процесі нормальної експлуатації суден і підлягають постійному або періодичному видаленню;

2.32. Стічні води — води, що відводяться з суден після їх використання у побутовій та виробничій діяльності людей;

2.33. Територіальні води — прибережні морські води шириною 12 морських миль, що відраховуються від лінії найбільшого відлину як на материку, так і на островах;

2.34. Шкідлива речовина — будь-які небезпечні, отруйні або інші речовини, які, потрапляючи у море, здатні викликати забруднення або засмічення морського середовища;

2.35. Якість води — характеристика складу та властивостей води, що визначає придатність її для конкретних видів водоспоживання.

3. Санітарні вимоги до умов скидання стічних вод, баласту та сміття з суден у водоймища

3.1. Загальні вимоги

3.1.1. На кожному судні, з кількістю екіпажу і пасажирів понад 10 чоловік, обладнують систему господарсько-фекальних стічних вод, з місткостями для їх збирання, устаткуванням для їх очищення та знезараження і пристроями для відведення стічних вод на берегові об’єкти, або інше судно.

3.1.2. Для побутового сміття, виробничних і харчових відходів і покидьків на суднах повинні бути передбачені умови для їх збирання, зберігання або переробки (подрібнення, пересування, спалювання).

Сухе сміття і харчові покидьки повинні зберігатися окремо.

3.1.3. 8 метою забезпечення виконання вимог да санітарної охорони моря від забруднення нафтою, кожне судно повинне мати відповідне устаткування та обладнання для збирання, сепарації (фільтрування) і видалення нафтовмісних вод, а також обладнання для запобігання розливу і течії нафтопродуктів, згідно з вимогами Регістру.

3.1.4. В залежності від особливостей баластування судна — характеру баластних вод (чистий баласт, баласт, що містить нафтопродукти, або хімічні шкідливі речовини) має бути забезпечене їх очищення (сепарація, нейтралізація, дезактивація) або передача на берегові приймальні станції чи інше судно.

3.2. Вимоги до умов відведення господарсько-побутових стічних вод

3.2.1. Скидання господарсько-побутових стічних вод, що не змішані з фекальними водами, Міжнародними і національними правилами України в межах територіальних вод моря не забороняється.

3.2.2. Кожне судно з кількістю екіпажу та пасажирів понад 10 чоловік для одержання дозволу на відведення стічних вод повинне мати Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню стічними водами, складене офіційною мовою держави, що його видає (англійською або французькою мовами — для суден закордонного плавання), за відповідною формою (Додаток 1).

3.2.3. Для одержання Міжнародного свідоцтва судно повинно бути обстежене посадовими особами Адміністрації або за її дорученням призначеним для такої мети інспектором чи визнаною нею організацією.

3.2.4. Строк дії Свідоцтва визначається Адміністрацією, але він не повинен перевищувати 5 років.

3.2.5. Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню господарсько-побутовими стічними водами може бути видане судну за таких умов:

— коли судно оснащене обладнанням для обробки стічних вод і це обладнання відповідає експлуатаційним вимогам, на підставі нормативів і методів його випробування, розроблених Організацією;

— коли судно має систему для очищення і знезараження стічних вод, і тип цієї системи схвалено Адміністрацією;

— коли судно обладнане збірними танками і їх обсяг задовольняє Адміністрацію як достатній для зберігання всіх стічних вод з урахуванням умов експлуатації, числа осіб, що знаходяться на борту, та інших факторів, а також мають засіб візуального визначення кількості, що міститься у танку;

— судно обладнане трубопроводом, виведеним зовні до місця, зручного для відведення стічних вод в приймальне спорудження, і цей трубопровід обладнаний стандартним фланцевим з’єднанням, відповідно до міжнародних Правил.

3.2.6. Для того, щоб пересвідчитися, що в процесі експлуатації обладнання, устаткування, пристрої і матеріали повністю відповідають вимогам, висунутим до них, проводяться періодичні огляди через певний відрізок часу, які призначаються Адміністрацією.

3.2.7. Відведення стічних вод з суден, що мають Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню стічними водами (1973 р.), може бути виконане за таких умов:

— судно відводить змільчені та знезаражені стічні води на відстані понад 4 миль від найближчого берега, застосовуючи систему, погоджену Адміністрацією; або не змільчені та знезаражені стічні води на відстані 12 морських миль від найближчого берега за умови, що стічні води скидаються не одразу, а поволі, поли судно рухається, маючи швидкість не менше 4 вузлів;

— на судні діє дозволене устаткування для обробки стічних вод і результати його випробувань зазначені у виданому суднові Міжнародному свідоцтві, крім того, стік не викидає зримих плавучих часток і не викликає зміни кольору навколишньої води.

3.2.8. Якщо стічні води змішані з відходами або іншими забрудненими водами, відведення яких підпадає під інші вимоги, то застосовуються суворіші вимоги.

3.2.9. В окремих випадках скидання стічних вод може бути допущене із відступом від попередніх вимог при:

— забезпеченні безпеки судна і людей, які знаходяться на борту, або рятуванні людського життя на морі;

— пошкодженні судна або його обладнання за умови, що до і після пошкодження були вжиті всі запобіжні заходи для недопущення або зведення до мінімуму такого скиду.

3.3. Вимоги до умов відведення нафтовмісних вод

3.3.1. Відповідно до положення Конвенції МАРПОЛ-73/78, скидання з суден вод, які містять 100 частин нафти на 1 млн. частин суміші, у будь-якій точці Світового океану заборонено.

3.3.2. Відведення з суден в море нафтовмісних стічних вод допускається у разі наявності в них не більше 15 частин нафти на 1 млн. частин води.

3.3.3. Кожне судно місткістю 400 і більше, а танкерні судна — 150 і більше, що виконують рейси в порти або до віддалених від берега терміналів, які знаходяться під юрисдикцією інших сторін Конвенції, повинні мати Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню нафтою (Додаток 2).

3.3.4. Свідоцтво видається Адміністрацією або особою чи організацією, відповідним чином нею на це уповноваженою.

3.3.5. Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню нафтою видається (продовжується) Адміністрацією на підставі огляду судна:

— первинний огляд перед введенням судна в експлуатацію або перед первинною видачею Свідоцтва, включає повний огляд конструкції, обладнання, пристроїв і матеріалів в обсязі, визначеному Положенням МАРПОЛ-73/78;

— періодичний огляд через певні відрізки часу, що призначається Адміністрацією, але не більше 5 років;

— проміжний огляд через проміжки часу, які не перевершують тринадцять місяців, з метою переосвідчення в тому, що обладнання і пов’язані з ним насоси і система трубопроводів, включаючи систему автоматичного вимірювання, реєстрації та регулювання відведення нафти, обладнання для сепарації та її фільтрації повністю відповідають застосованим до них вимогам, і знаходяться у хорошому виробничому стані.

Про такі проміжні огляди робиться запис у Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню з суден нафтою.

3.3.6. Відведення нафтовмісних стічних вод з суден може бути допущене у разі додержання одночасно всіх наступних умов:

— із л’яльних вод суден валовою місткістю 400 і більше, які не є нафтовими танкерами, а також із л’яльних вод машинного відділення нафтового танкера, за винятком л’яльних вод відділень вантажних насосів, якщо тільки стоки машинних л’яльних вод не змішані з залишками нафтового вантажу; судно знаходиться за межами особливого району;

— судно знаходиться у дорозі на відстані більше 12 миль від найближчого берега;

— на судні діє система автоматичного вимірювання, реєстрації та управління відведенням нафти; обладнання для нафтової сепарації або фільтрації нафти, або інша устаткування, що відповідають вимогам даних Правил; вміст нафти в стоках складає менше 100 млн. частин;

— з нафтового танкера, за винятком випадків, передбачених вище, за умови: танкер знаходиться за межами особливого району, на відстані не менше 50 миль від найближчого берега, судно знаходиться у дорозі; інтенсивність скидання нафти не перевершує 60 літрів на милю.

3.3.7. Винятком із вищезазначених умов може бути скидання нафти та нафтовмісних сумішей, у разі:

— уникнення загрози загибелі судна або рятування людського життя на морі;

— пошкодження судна або обладнання за умови, що після пошкодження судна чи обладнання, або виявлення скиду, було вжито всіх можливих заходів для запобігання і зведення до мінімуму такого скиду;

— скидання у море речовин, що містять нафту і використовуються для боротьби з особливими випадками забруднення моря.

3.3.8. Для приймання залишків нафти та нафтовмісних сумішей в нафтоналивних терміналах, ремонтних портах, в яких судна повинні здавати ці продукти, слід передбачати приймальні споруди, достатні для задоволення потреб суден, що ними користуються, не призводячи до їх простою.

3.3.9. Приймальні споруди повинні бути обладнані в обов’язковому порядку:

— у всіх портах і терміналах, де проводиться завантаження сирої нафти в нафтоналивні танкери і куди такі танкери прибувають, виконавши безпосередньо перед цим баластний рейс не більше 1200 морських міль за відстанню;

— у портах і терміналах, де проводиться завантаження нафти, що не є сирою нафтою, у кількості понад 1000 т на добу;

— у портах і терміналах, що обробляють судна, обладнані танками для збирання нафтовмісних залишків;

— у портах, де передбачено здавання нафтовмісних л’яльних вод та інших нафтовмісних залишків сумішей, які не можуть бути скинуті в море згідно з даними Правилами;

— у портах завантаження масових вантажів для приймання від комбінованих суден нафтових залишків, які не можуть бути скинуті з море.

3.3.10. Для виконання випорожнення суден від залишків нафти та нафтовмісних вод на приймальні споруди зливні труби суден повинні бути обладнані фланцевими з’єднаннями міжнародного стандарту.

3.3.11. Стаціонарні та плавучі свердлові платформи, коли вони використовуються для розвідки, розробки і пов’язаних з ними процесів обробки в морі мінеральних ресурсів морського ложа, а також інші платформи повинні відповідати вимогам цих Правил, в частині, що стосується суден місткістю 400 і більше і не є нафтовими танкерами.

3.3.12. Скид з платформ в море в окремих випадках може бути допущений за умови виконання таких вимог:

— наявність танків для збирання нафтових залишків (нафтових осадів), таких як теча нафти у машинних відділеннях і відходів сепарації пального та мастил, з якими не можна вдіяти нічого іншого, як тільки відвести до збірного танку;

— наявність обладнання для нафтової сепарації або системи фільтрації нафти, що забезпечує вміст нафти в нафтовмісній суміші не більше 100 млн. часток;

— наявність системи автоматичного вимірювання скиду нафти, що відповідає повністю технічним вимогам, висунутим до них.

3.4. Вимоги до умов відведення суднового баласту

3.4.1. Відведення чистого баласту із ізольованих танків, якщо він прийнятий за межами акваторії порту вивантаження, будь-якими обмеженнями не обумовлюється.

3.4.2. У випадках, коли баласт забрано в ізольовані баластні танки безпосередньо в акваторії порту вивантаження або в гирлових районах рік, для одержання дозволу на відведення його в територіальних водах держави або акваторії порту призначення, його слід замінити до заходу в територіальні води України.

3.4.3. На суднах місткістю 4000 і більше, що не є нафтовими танкерами, і на нових нафтових танкерах місткістю 150 і більше приймати водяний баласт в танки нафтового пального не дозволяється.

3.4.4. У разі надзвичайних погодних умов, або коли необхідно мати на борту великий запас пального, прийнятий водяний баласт в якийсь танк для пального не визнається чистим і повинен відводитися у приймальні берегові споруди або скидатися в море, відповідно до вимог даних Правил як нафтовмісні стоки.

3.4.5. На нафтових танкерах місткістю 150 і більше, а також на кожному судні, що не є нафтовмісним танкером, місткістю 400 і більше, повинні бути журнали нафтових операцій, в яких повинні зазначатися всі випадки:

На суднах, що не є нафтовими танкерами:

— приймання баласту в танки для пального або їх зачистка;

— скидання баласту або промивних вод із вищезазначених танків;

— скидання за борт л’яльних вод, що зібралися у машинному відділенні під час стояння в порту, та звичайний скид лояльних вод у море.

На нафтових танкерах і комбінованих суднах, які виконують транспортування нафтових вантажів, повинні бути зазначені:

— вантажні операції (розвантаження, завантаження);

— всі роботи щодо миття та зачищення вантажних танків;

— операції з баластування судна.

3.5. Вимоги до умов скидання суднового сміття

3.5.1. До суднового сміття, як джерела забруднення моря, належать відходи та покидьки, які утворюються внаслідок:

— вантажних операцій (солом’яні циновки, фанера, папір, картон, дріт, металеві стрічки та інше);

— технічного обслуговування та догляду за судном (відходи фарби, обрізка тросів, тканини, забруднене ганчір’я, тара, непридатні деталі, відходи деревини, металів, синтетичних матеріалів і т. і.);

— повсякденного догляду за житловими та громадськими приміщеннями, побутові покидьки;

— приготування страв та харчові покидьки.

Сміття, яке утворюється за добу, на 1 чоловіка складає: сухе побутове — 0,002 куб. м, харчові покидьки — 0,003 куб. м.

3.5.2. За характером впливу на водоймище сміття, яке скидається з суден, визначається:

— яке плаває, засмічуючи поверхню акваторії портів, пляжів, заповідних зон;

— яке тоне, засмічуючи морське дно, в тому числі районів репродукції рибних запасів та добування морепродуктів;

— яке розчиняється, стаючи компонентом, що не відповідає морському середовищу; змінює колір, або поширює неприємний запах.

3.5.3. Система збирання та видалення сміття повинна відповідати вимогам «Санітарних правил для морських суден України» з цього питання.

На суднах I та II категорій пропонується обладнувати устаткування для спалювання сміття, конструкція яких повинна відповідати вимогам Регістру.

3.5.4. Для збирання і утилізації відходів машинного відділення повинні бути виділені окремі місткості для їх збирання, з наступним спалюванням або передачею на інше судно чи на берег.

3.5.5. Система збирання і обробки сміття, устаткування щодо його спалювання, місткості для накопичення за обсягом або продуктивністю повинні розраховуватися, виходячи із кількості екіпажу та пасажирів на судні, норми добового утворення сміття і часу можливого перебування судна в районах, де скидання сміття заборонено.

4. Заходи щодо забезпечення виконання вимог до якості стічних вод, які скидаються з судна у водоймища

4.1. Заходи щодо забезпечення очищення та знезараження стічних вод, в межах територіальних вод України та інших держав, можуть бути дозволені на судні:

— Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню стічними водами;

— обладнання для очищення та знезараження стічних вод, що має сертифікат Регістру на дозвіл використання зазначеного обладнання для цього судна (Додаток 4);

— акта (результатів) чергового огляду обладнання з діючим строком його (Додаток 5).

4.1.2. Технологічні схеми і конструкції устаткування ОЗСВ, яке встановлюється на судні, повинні забезпечувати:

— безумовне очищення та знезараження стічних вод в умовах нормальної експлуатації судна;

— можливість контролю за ефективністю обробки стічних вод;

— можливість доступу до всіх агрегатів, вузлів і приладів для нагляду, обслуговування, ремонту;

— надійну роботу в автоматичному та ручному режимах.

4.1.3. Стічні води, які пройшли очищення та знезараження на станціях ОЗСВ, перед скиданням за борт повинні мати такі показники:

БСК5 (біологічне споживання кисню за 5 діб) — 50 мг/л;

    Кількість змулених речовин                  — 50 мг/л;

    Колі-індекс                                 — 1000;

    Залишковий хлор (при обробці хлором)        — 5 мг/л.

4.1.4. Для відбору проб для лабораторного дослідження на трубопроводах перед станцією і за нею повинні бути обладнані пробовідбірні крани.

4.1.5. При обладнанні на судні станцій ОЗСВ в ЦПУ або місцевих постах управління повинна бути передбачена звукова та світлова сигналізація, що повідомляє про випадки автоматичного вимикання станції, передбаченої автоматики (переповнення місткості, відсутність реагентів, пошкодження насосів і т.і.).

4.1.6. Потужність станцій ОЗСВ на вантажних та допоміжних суднах повинна обиратися із розрахунку можливості обробки кількості стічних вод не довше ніж за 20 годин.

4.1.7. На кожному судні, обладнаному станціями ОЗСВ, повинні бути передбачені збірні цистерни та обладнання для повернення оброблених стічних вод до збірної цистерни.

Обсяг збірних цистерн повинен бути не меншим: на пасажирських суднах — півдобової кількості стоків; на вантажних, буксирних суднах та допоміжних — добової кількості стоків; на спеціалізованих суднах не менше добової продуктивності станції, обладнаної на судні.

4.1.8. Для нормальної експлуатації станцій ОЗСВ на судні повинна бути необхідна кількість реагентів (при реагентній обробці стоків), а також передбачені інструкцією по експлуатації запасні частини та змінні матеріали.

4.1.9. Періодичність контролю за роботою ОЗСВ визначається в залежності від призначення, району плавання, потужності станції і повинна передбачатися:

— для станцій потужністю до 75 куб. м/доб. — 1 раз на добу;

— для станцій потужністю більше 75 куб. м/доб. — 3 рази на добу.

4.1.10. При стабільній роботі станцій ОЗСВ в автоматичному режимі (без будь-яких змін експлуатаційних умов і режимів) для контролю ефективності роботи можуть бути використані «Методи експрес-контролю» (Додаток 6).

4.1.11. Наслідки визначення параметрів роботи станції ОЗСВ фіксуються в машинному журналі за формою, наведеною в Інструкції по експлуатації станції.

4.2. Заходи щодо забезпечення очищення нафтовмісних стічних вод

4.2.1. Судна валовою місткістю 400 р.т. і більше, а танкерні судна місткістю 120 р.т. і більше повинні бути обладнані устаткуванням для нафтоводяної сепарації або системою фільтрації нафти, що забезпечують очищення стічних нафтовмісних вод до складу її в суміші не більше 100 млн. часток.

4.2.2. Будь-які судна валовою місткістю 10000 р. т. і більше у доповнення до вимог п. 4.2.1. повинні бути обладнані системою автоматичного вимірювання, реєстрації і управлінням відведення нафти.

4.2.3. На суднах змішаного (ріка — море) плавання, на суднах, що працюють у районах, віддалених від пунктів збирання нафтовмісних вод, в тому числі і суднах технічного флоту, пасажирських, вантажних і допоміжних суднах завищеної валової місткості, на самохідних та несамохідних спеціалізованих суднах — пропонується обладнання станцій для очищення нафтовмісних вод.

4.2.4. Вміст нафти в стічній воді, яка пройшла очищення на станціях, повинна перед відведенням за борг мати концентрацію нафтопродуктів не більше 10 мг/л. А для несамохідних спеціалізованих суден цей показник не повинен бути більше 5 мг/л.

4.2.5. Потужність станцій для очищення нафтовмісних вод на транспортних і допоміжних суднах повинна добиратися, виходячи з можливості обробки добового накопичення нафтовмісних вод не більше як за 4 години.

4.2.6. На кожному самохідному судні, обладнаному станціями очищення нафтовмісних вод, повинні бути передбачені збірні цистерни, а також пристрої (трубопроводи) для повернення оброблених стічних вод від станції до збірних цистерн.

4.2.7. Обсяг збірних цистерн для нафтовмісних вод повинен забезпечувати зберігання:

— на пасажирських, вантажних, буксирних і допоміжних суднах не менше 5 добового накопичення;

— на спеціалізованих суднах — не менше добової потужності станції, якою обладнане судно.

4.2.8. На суднах, обладнаних станціями очищення нафтовмісних вод, завжди повинна бути достатня кількість реагентів, запасних частин та змінних матеріалів.

4.2.9. Для устаткування на судні допускаються тільки станції, які отримали Свідоцтво про признання Регістру (Додаток 3) та Дозвіл на експлуатацію (Додаток 4), що видаються строком на 2 роки.

4.2.10. Суднова адміністрація повинна здійснювати постійний контроль за ефективністю роботи станції:

— на вантажних та допоміжних суднах, які вмикають станцію періодично, при накопиченні нафтовмісних вод — під час кожного вмикання станції;

— на самохідних і несамохідних спеціалізованих суднах: у разі потужності станції до 25 куб. м/доб. — 1 раз на добу, у разі потужності більше 50 куб. м/доб. — 2 рази на добу.

4.2.11. Лабораторне визначення ефективності роботи станції виконується за методикою, запропонованою для цієї мети.

4.2.12. Результати перевірок ефективності роботи станцій повинні бути відображені в Журналі за формою, наведеною в Інструкції по експлуатації, і пред’являтися при черговому огляді станції компетентними особами.

4.3. Заходи щодо забезпечення очищення стічних вод після миття вантажних приміщень

4.3.1. Промивні води із вантажних приміщень нафтових танкерів та комбінованих суден після транспортування нафтопродуктів підлягають перед скидом за борт очищенню, передбаченому вимогами по запобіганню забрудненню нафтою.

4.3.2. Кожне судно, яке транспортує шкідливі рідинні речовини наливом, повинні мати Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню при транспортуванні шкідливих рідинних речовин наливом (Додаток 8).

Свідоцтво видається на строк не більше 5 років.

4.3.3. Проміжні огляди суден проводяться через певні проміжки часу, що не перебільшують тринадцяти місяців.

4.3.4. У періоди між будь-якими оглядами не допускається виконання ніяких значних змін конструкцій, обладнання, устаткування, пристроїв і матеріалів без відома Адміністрації, за винятком заміни цього обладнання та пристроїв на таке ж з метою ремонту або технічного обслуговування.

4.3.5. Промивні води вантажних приміщень суден хімовозів і комбінованих суден після транспортування шкідливих речовин наливом можуть бути скинуті в море або передані на берегові приймальні споруди із врахуванням категорійності вантажу (Додаток 7).

4.3.6. Відповідно до цього капітани танкерів-хімовозів та комбінованих суден, що транспортують шкідливі речовини наливом, повинні мати повну інформацію про порти, в яких можна здавати на приймальні пункти шкідливі речовини, а також водяний баласт, промивні води, інші залишки або суміші, що містять такі речовини.

4.3.7. Залишки вантажу, промивні воді чи баласт після транспортування вантажів категорії A скиданню за борт в море не підлягають, а повинні здаватися на приймальні пункти, про що має бути зроблено запис у машинному журналі.

4.3.8. Скидання в море речовин категорії B або баластних чи промивних вод, а також інших залишків або сумішей, що містять ці речовини, забороняється, за винятком випадків, коли додержуються одноразово такі умови:

— судно знаходиться в русі і має швидкість не менше 7 вузлів, якщо воно самохідне, або швидкість не менше 4 вузлів, якщо воно несамохідне;

— засоби і устаткування для скидання погоджені Регістром і забезпечують таку концентрацію та інтенсивність скидання стоку, що концентрація шкідливої речовини в кільватерному струмі судна не перебільшує 1 млн. частки;

— найбільша кількість вантажу, що скидається в море із кожного танку не більше 1 куб. м, або 1/3000 обсягу танку в кубічних метрах;

— скид виконується вище ватерлінії з врахуванням розгадування отворів для збирання забортної води судном;

— скид виконується на відстані не менше 12 морських миль від найближчого берега і глибині не менше 25 м.

4.3.9. Скидання в море речовин категорії C чи баластних, промивних або інших залишків і сумішей, що містять ці речовини, допускається із врахуванням вимог п. 4.3.4, за винятком:

— концентрація в кільватерному струмі судна речовини не повинна перебільшувати 10 млн. часток;

— кількість вантажу, що скидається, не повинна перебільшувати 3 куб. м, або 1/1000 обсягу танків в кубічних метрах.

4.3.10. Скидання в море речовин категорії D чи баластних, промивних або інших залишків і сумішей допускається у разі додержання вищезазначених умов за винятком:

— концентрація таких речовин в кільватерному струмі не повинна перебільшувати однієї частки речовини в десяти частках води.

4.3.11. При транспортування наливом: рослинних масел (арахісового, какао, касторового, кокосового, кукурудзяного, лляного, оливкового, пальмового, соняшникового, рапсового, сойового, тунгового, бавовняного та ін.), риб’ячого жиру, тваринних (м’яких) жирів — залишки вантажу повинні бути зібрані в збірні танки і передані на приймальні споруди в портах.

4.3.12. Промивні води після миття вантажних приміщень, в яких транспортувалися зазначені вище вантажі, можуть бути скинуті за борт в море за межами 50 морських миль від найближчого берега при додержанні одноразово таких умов:

— скид виконується під час руху судна при швидкості не менше 7 вузлів та інтенсивності скиду не більше 60 літрів речовини на кожну милю;

— найбільша кількість залишків, що скидається за баластний рейс із забрудненими водами з кожного танка та трубопроводів, разом з вантажною (баластною) системою не перебільшує 1/30000 обсягу танків у кубічних метрах.

4.3.13. Промивні води із вантажних приміщень після транспортування в них патоки дозволяється скидати тільки за межами територіальних вод.

4.4. Заходи щодо забезпечення якості баластних вод при скиданні в межах територіальних вод України

4.4.1. При прийманні баласту слід передбачати надходження чистих вод, запобігаючи забиранню баласту на мілководді або в місцях проведення днопоглиблюючих робіт.

4.4.2. Зміна баластних вод у морі повинна виконуватися на глибинах не менше 25 метрів і на чистій воді.

4.4.3. Скидання неізольованого баласту в територіальних водах держави у будь-яких випадках виконується у суворій відповідності до вимог щодо скидання нафтовмісних вод.

4.4.4. Скидання ізольованого баласту в територіальних водах держави може бути допущене тільки у тому випадку, якщо вони пройшли на судні обробку проти мікробіологічної та паразитарно-гідробіонтної флори та фауни, або якщо баласт був забраний (замінений) за межами територіальних вод держави, із порту якої вийшло судно.

4.4.5. У судновому журналі повинно бути зазначено географічні координати, дати і кількість прийнятого на борт баласту.

4.4.6. У випадках, коли судно прийшло в порт без перебаластування в морі і не обладнане устаткуванням для обробки баластних вод, судно може бути направлене за межі територіальних вод.

4.4.7. Скидання чистого (ізольованого) баласту в територіальних водах України дозволяється за умови наявності на судні системи по обробці баластних вод, яка забезпечує її знезараження, або пред’явлення результатів лабораторного дослідження їх на судні або в порту прибування.

4.5. Заходи щодо переробки та видалення суднового сміття

4.5.1. Для запобігання скиданню сміття в заборонних зонах на судні повинні виконуватися такі заходи: накопичення сміття передбачати в контейнери або мішки чи вбудовані місткості, у спеціальні контейнери з підпресуванням, в контейнери з попереднім подрібненням, брикетуванням при високому тиску та температурі, з одночасним знезараженням.

4.5.2. У межах внутрішніх та територіальних вод України скидання всіх видів сміття з суден, в тому числі подрібненого, забороняється.

Заборонено скидати в море всі види пластмас, включаючи синтетичні троси, риболовні сіті і пластмасові мішки для сміття.

Скидання сміття, що плаває (сепараційні, обшивні і пакувальні матеріали), можливе на відстані не менше 25 миль від найближчого узбережжя.

4.5.3. Скидання харчових покидьків та іншого сміття, включаючи вироби із паперу, брухт, скло, пляшки, черепки, можливе лише не ближче ніж за 12 миль до найближчого узбережжя.

4.5.4. Скидання в особливих районах всіх видів сміття, перелічених вище, заборонено.

4.5.5. В окремих випадках, коли судно знаходиться в районах, де скидання сміття в море заборонено, або під час стоянки в порту, що не має можливості прийняти сміття з судна, а саме: на судні відсутнє устаткування для знищення сміття на борту, для видалення його необхідно вийти за межі забороненої зони і скинути його відповідно до вимог Правил.

4.5.6. Адміністрація судна повинна постійно стежити за технічним та санітарним станом устаткування і обладнання для збирання, зберігання та обробки сміття, а також стежити за своєчасним його видаленням з судна.

5. Заходи щодо захисту акваторії портів від забруднення з суден

5.1. З метою запобігання забрудненню з суден акваторії портів в усіх портах, в залежності від кількості судозаходів, спеціалізації портів і їх вантажообсягу, необхідно передбачити спорудження берегових станцій для приймання з суден стічних, побутових, нафтовмісних, баластних вод та, де це необхідно, залишків і сумішей шкідливих рідинних речовин від суден хімовозів.

5.2. Адміністрація портів повинна забезпечити постійний вчасний збір сміття з усіх суден, що знаходяться в акваторії порту та на зовнішньому рейді.

5.3. На суднах, що отримали дозвіл «на вільну практику в порту», але не мають обладнання для очищення та знезараження стічних побутових вод, всі відвідні пристрої для скидання цих стоків за борг повинні бути закриті і опломбовані на весь період стоянки судна в порту.

5.4. Аналогічні вимоги пред’являються і до суден, на яких в період стоянки в порту виникли пошкодження системи очищення та знезараження стічних вод, на весь час ремонту та виведення її на нормальний експлуатаційний режим.

5.5. Адміністрація портів повинна забезпечувати невідкладну технічну та іншу допомогу на запит власників суден відносно ремонту, дезінфекції чи налагодження систем збирання, очищення та знезараження стічних вод, а також систем знищення або утилізації сміття.

5.6. Для запобігання забрудненню акваторії суднобудівних та судноремонтних підприємств адміністрація цих підприємств повинна забезпечити систематичне збирання та видалення з суден, що ремонтуються, всіх побутових і виробничих покидьків та відходів до завершення будівництва або ремонту суден.

5.7. Режим користування санітарно-побутовими приладами та пристроями на суднах, що ремонтуються, стоять біля причалів чи в доках, регламентується відповідними розпорядженнями адміністрації підприємств, які передбачають виконання відповідних вимог Санітарних правил для портів та суднобудівних і судноремонтних заводів.

6. Контроль за додержанням санітарних вимог до охорони водоймищ та відповідальність за їх порушення

6.1. Будь-яке порушення міжнародних та національних вимог до запобігання забрудненню водоймищ з суден, незалежно від місця знаходження їх, повинне бути виключене.

6.2. Під час перебування судна в територіальних водах України або іншої держави, відповідно до цих Правил та Конвенції МАРПОЛ-73/78, воно підлягає інспектуванню посадовими особами санітарно-епідеміологічної служби на водному транспорті та іншими представниками державних установ, уповноважених на це Урядом.

6.3. Якщо судно не має відповідного свідоцтва або стан його обладнання для очищення і знезараження стічних вод не відповідає даним, зазначеним у свідоцтві, воно затримується. Виявлені недоліки повинні бути усунені на місці або судну дозволяється перейти до найближчої ремонтної бази.

6.4. У разі відмови судну в заході до порту або в територіальні води держави на підставі невідповідності умовамМАРПОЛ-73/78 і даних Правил відносно водоохоронних питань, про це негайно повинен бути поінформований консул чи інший дипломатичний представник держави, під прапором якої плаває судно, або судновласник (для вітчизняних суден).

6.5. Вищезазначені вимоги обов’язкові для виконання суднами всіх держав, незалежно від того, ратифікувала чи ніКонвенцію МАРПОЛ-73/78 держава, під прапором якої плаває судно.

6.6. Якщо держава — співучасник Конвенції 73 одержала інформацію про порушення і переконалася у наявності доказів, вона може переслідувати судно відповідно до свого законодавства.

6.7. За порушення водоохоронних вимог в територіальних водах України будь-яким судном, незважаючи на його національну та майнову належність, контролюючими органами та особами, за дорученням Уряду, можуть бути вжиті дисциплінарні, майнові чи кримінальні стягнення, відповідно до законодавства України.

Додаток 1

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню стічними водами

    Видане відповідно   до  положення  Міжнародної  конвенції  по

запобіганню  забрудненню  з  суден  1973  р.  (   995_829   )   за

уповноваженням Уряду _____________________________________________

                             (повна офіційна назва держави)

__________________________________________________________________

  (повне офіційне найменування компетентної особи чи установи,

 уповноважених відповідно до положення Міжнародної конвенції по

           запобіганню забрудненню в суден 1973 року)

——————————————————————

|Найменування|Позивні|    Валова    |   Порт   |Кількість людей, |

|   судна    |       |вмістим.рег.т.|приписки  |  яку дозволено  |

|            |       |              |          | везти на борту  |

|————+——-+—————+———-+——————|

——————————————————————

    Нове судно, що експлуатується _______________________________

    Дата контракту на будівництво _______________________________

    Дата  закладання  кіля  або  дати, на яку судно знаходилося в

аналогічній стадії будівництва ___________________________________

    Дата поставки судна _________________________________________

                    ДАНИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО:

1. Судно обладнане устаткуванням для обробки стічних вод (подрібнювачем), танком і зливним трубопроводом відповідно до підпункту 1 Правила 3 Додатка IV до Конвенції:

а) Опис устаткування для обробки стічних вод:

    Тип устаткування для обробки стічних вод ____________________

    Виробник ____________________________________________________

    Адміністрація свідчить,  що  устаткування для обробки стічних

вод забезпечує стік, який відповідає таким нормам: _______________

__________________________________________________________________

б) Опис подрібнювача:

    Тип подрібнювача ____________________________________________

    Виробник ____________________________________________________

    Якість стічних вод після знезараження _______________________

в) Опис збірних танків:

    Загальний обсяг збірних танків ______________________________

    Місце розташування __________________________________________

    г) Трубопровід  для  відведення  стічних  вод  у   приймальні

спорудження, забезпеченість стандартним зливним з’єднанням _______

__________________________________________________________________

2. Судно оглянуте відповідно до Правила 3 Додатка IV до Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню з суден 1973 р. і визначено, що обладнання судна і його стан у всіх відношеннях задовільні, а також, що судно відповідає застосованим до нього вимогам Додатка IV до Конвенції.

    Дане Свідоцтво зберігає ценз до _____________________________

__________________________________________________________________

    Видане в ____________________________________________________

                    (місце видачі Свідоцтва)

________________ 19__ р.

                                       ______________________

                                      (підпис посадової особи,

                                        що видала Свідоцтво)

   (печатка або штамп установи, що видала Свідоцтво)

Відповідно до положення пунктів 2 та 4 Правила 7 Додатка IV до Конвенції строк дії даного Свідоцтва продовжено до ______________.

                                    Підпис (особи, відповідним

                                    чином на це уповноваженої)

                                    Місце _______________________

                                    Дата ________________________

     (печатка або штамп уповноваженої установи)

Додаток 2

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню нафтою

    Видане відповідно  до  положення  Міжнародної  конвенції  про

запобігання  забрудненню  з  суден  1973  р.  (   995_829   )   за

повноваженням Уряду ______________________________________________

                          (повне офіційне найменування держави)

__________________________________________________________________

 (повне офіційне найменування компетентної особи або установи,

уповноважених відповідно до положення Міжнародної конвенції про

            запобігання забрудненню з суден 1973 р.)

—————————————————————-

|Назва судна  |  Позивні   |Порт приписки  | Валова місткість  |

|             |            |               |     рег. т.       |

|————-+————+—————+——————-|

—————————————————————-

Тип судна:

    Нафтовий танкер, у тому числі комбіноване вантажне судно

    Судно для транспортування бітуму

    Судно, що не  є  нафтовим  танкером,  з  вантажними  танками,

(пункт 2 Правила 2 Додатка I до Конвенції)

    Судно, яке не є жодним із перелічених вище

    Нове судно, що експлуатується

    Дата контракту на будівництво або значне переобладнання _____

__________________________________________________________________

    Дата поставки    судна    або    дата   закінчення   значного

переобладнання ___________________________________________________

                   Частина «A» для всіх суден

Судно обладнане:

для суден валовою місткістю 400 р. т. і більше:

а) обладнанням для нафтоводяної сепарації (здатним видати стік з місткістю нафти, яка не перебільшує 100 млн. часток) або

б) системою фільтрації нафти (здатною видавати стік з місткістю нафти, яка не перебільшує 100 млн. часток);

для суден валовою місткістю 10000 рег. т. і більше:

с) системою автоматичного вимірювання, реєстрації та управління відведенням нафти (додатково до зазначених вище пунктів «а» і «б»);

д) обладнання для нафтоводяної сепарації і системою фільтрації нафти (здатними видавати стік а місткістю нафти, яка не перебільшує 15 млн. часток) замість зазначених вище в пунктах» а» і «б».

Подробиці вимог, під виконання яких надано звільнення відповідно до пункту 2 і підпункту 4а(Правила 2 Додатка I до Конвенції) зауваження: _______________________________

__________________________________________________________________

Частина «B» для нафтових танкерів

Дедвейд ________ метричних тонн. Довжина судна ______ метрів.

Цим засвідчується, що дане судно:

а) підлягає будівництву відповідно до вимог Правила 24 Додатка I до Конвенції;

в) не підлягає будівництву відповідно до вимог Правила 24 Додатка I до Конвенції, але побудоване відповідно до них.

Місткість танків ізольованого баласту складає _______ кубічних метрів і відповідає вимогам Правила 13 Додатка I доКонвенції.

Ізольований баласт розподілений таким чином:

——————————————————————

|    Танк     |   Кількість     |    Танк     |   Кількість     |

|————-+——————+————-+——————|

——————————————————————

Даним засвідчується:

що судно оглянуто відповідно до Правила 4 Додатка I до Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню з суден 1973 р., у частині, яка стосується забруднення нафтою; конструкція, обладнання, пристрої і матеріали судна і їх стан в усіх відношеннях задовільні, судно відповідає застосованим до нього вимогам Додатка I до Конвенції.

    Дане  Свідоцтво  зберігає  чинність  до  __________  за умови

проведення   проміжних  оглядів  через  проміжки,  які  дорівнюють

_________________

    Видане в ____________________________________________________

                    (місце видачі Свідоцтва)

______________ 19__ р.

                                ___________________________

    (печатка або штамп          (підпис уповноваженої особи,

 уповноваженої установи)           що видала Свідоцтво)

      МОРСЬКИЙ РЕГІСТР ПАРОПЛАВСТВА               2.4.20

                                                (форма A)

      MARITIME REGISTER OF SHIPPING              (Form A)

                            Додаток

                   до міжнародного свідоцтва

               про запобігання забрудненню нафтою

                           SUPPLEMENT

      TO THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION (IOPP)

                          CERTIFICATE

       ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СУДЕН, ЩО НЕ Є

                      НАФТОВИМИ ТАНКЕРАМИ

        відповідно до положення Додатка I до Міжнародної

     конвенції по запобіганню забрудненню в суден 1973 р.,

       що змінена Протоколом 1978 р. до неї*

              RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT

                FOR SHIPS OTHER THAN OIL TANKERS

         in respect of the provisions of Annex 1 of the

         International Convention for the Prevention of

     Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol

                   of 1978 relating thereto*

    ____________

* Далі — «Конвенція».

Hereinafter referred to as «the Convention».

Примітки:

Notes:

1. Ця форма повинна надаватися суднам третього типу, що класифіковані Міжнародним свідоцтвом про запобігання забрудненню нафтою, тобто суднам, що не є нафтовими танкерами для перевезення нафти, та суднам, що не є нафтовими танкерами, з вантажними танками, відповідно до Правила 2(2) Додатка I до Конвенції. Суднам перших двох типів, що класифіковані Міжнародним свідоцтвом, надається форма «B».

This form is to be used for the third type of ships as categorized in the IOPP Certificate, i. e. «ships other than any of the above». For the first two types of ships as categorized in the IOPP Certificate, Form B shall be used.

2. Цей опис повинен бути постійно доданий до Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню нафтою, яке завжди повинно знаходитися на борту судна.

This Record shall be permanently attached to the IOPP Certificate. The IOPP Certificate shall be available on board the ship at all times.

3. Якщо мовою оригіналу не є англійська або французька, то його текст повинен містить переклад на одну з цих мов.

In the language of the original Record is neither English nor French, the text shall include a translation onto one of these languages.

4. Запис у клітинках має бути виконаний за допомогою знака «х» для відповідей «так» або «застосовується», або знака «-» для відповідей «ні» та «не застосовується».

Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (x) for the answers «yes» and «applicable» or a dash «-» for the answers «no» and «nit applicable» as appropriate.

5. Правила, що згадані цим Описом, є правила Додатка I до Конвенції, а резолюції — резолюції, що прийняті Міжнародною морською організацією.

Regulations mentioned in this Record refer to Regulations of Annex 1 of the Convention and resolutions refer to those adopted by the International Maritime Organization.

    A

1. ВІДОМОСТІ ПРО СУДНО

PARTICULARS OF SHIP

    1.1.  Назва судна ___________________________________________

          Name of ship

    1.2.  Регістровий номер або позивний сигнал _________________

          Distinctive number or letters

    1.3.  Порт приписки _________________________________________

          Port tonnage

    1.4.  Валова місткість ______________________________________

          Gross tonnage

1.5. Дата будівлі:

          Date of build

    1.5.1 Дата контракту на будівлю  ____________________________

          Date of building contract

    1.5.2 Дата закладки кіля або дата, на яку судно знаходилось в

          подібній стадії будівлі _______________________________

          Date on which keel was laid or ship was

          at a similar stage of construction

    1.5.3 Дата поставки _________________________________________

          Date of delivery

1.6. Значне переобладнання (якщо вжито):

          Major conversion (if applicable):

    1.6.1. Дата контракту на переобладнання _____________________

           Date on which conversion was commenced

    1.6.2. Дата початку переобладнання __________________________

           Date on which conversion was commenced

    1.6.3. Дата закінчення переобладнання _______________________

           Date of completion of conversion

1.7. Статус судна:

          Status of ship:

    1.7.1. Нове судно згідно за правилом 1(6)                   О

           New ship in accordance with regulatio№ 1(6)

    1.7.2. Існуюче судно згідно за правилом 1(7)                О

           Existing ship in accordance with regulatio№ 1(7)

    1.7.3. Судно визнано Адміністрацією «існуючим судном» за    О

           правилом 1(7) через непередбачену затримку поставки

           The ship has been accepted by the Administration as

           an «existing ship» under regulatio№ 1(7) due to

           unforeseen delay in delivery

2. УСТАТКУВАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЮ  ЗА  СКИДОМ  НАФТИ ІЗ Л’ЯЛ МАШИННИХ

  ПРИМІЩЕНЬ ПАЛЬНИХ ТАНКІВ (правила 10 та 16)

  EQUIPMENT FOR THE CONTROL OP OIL DISCHARGE FROM MACHINERY SPACE

  BILGARS AND OIL FUEL TANKS (regulations 10 and 16)

 2.1.   Перевезення водяного баласту в пальних танках:          О

        Carriage of ballast water in oil fuel tanks:

 2.1.1. За звичайних умов судно перевозить водяний баласт в     О

        пальних танках

        The ship  may  under  normal  conditions carry ballast

        water in oil fuel tanks

 2.2.   Тип установленого фільтруючого устаткування:            О

        Type of oil filtering equipment fitted:

 2.2.1. Фільтруюче устаткування (на 15 млн.-1) (правило 16(4)   О

        Oil filtering (15 ppm) equipment (regulatio№ 16(4)

 2.2.2. Фільтруюче   устаткування    (на 15 млн.-1)    з        О

        сигналізатором і автоматичним замикаючим пристроєм

        (правило 16(5)

        Oil filtering   (15  ppm)  equipment  with  alarm  and

        automatic stopping device (regulatio№ 16(5)

 2.3.   Судно може експлуатуватися з існуючим устаткуванням до  О

        6 липня   1998   року   (правило   16(6)  і  на  ньому

        установлено:

        The ship  is  allowed  to  operate  with  the existing

        equipment until 6  July  1998  (regulation  16(6)  and

        fitted with:

 2.3.1. Сепараційне устаткування (на 100 млн.-1)                О

        Cil filtering (15 ppm) equipment without alarm

 2.3.2. Фільтруюче   устаткування   (на 15 млн.-1) без          О

        сигналізатора

        Oil filtering (15 ppm) equipment without alarm

 2.3.3. Фільтруюче   устаткування    (на 15 млн.-1)  з          О

        сигналізатором і ручним замикаючим пристроєм

        Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and manual

        stopping device

 2.4.   Нормативи схвалення:

        Approval standards:

 2.4.1. Сепараційне/фільтруюче устаткування:

        The separating/filtering equipment:

        1. схвалено відповідно до Резолюції А.393(X)            О

        has been  approved  in  accordance   with   Resolution

        A.393(X)

        2. схвалено відповідно до Резолюції А.233(VII)          О

        has been  approved  in  accordance   with   Resolution

        А.2330(VII)

        3. схвалено відповідно до національних нормативів,  не  О

        заснованими на Резолюції А.393(X) або А.233(VII)

        has been   approved   in   accordance   with  national

        standards  not  based  upon  Resolution  A.393(X)   or

        A.233(VII)

        4. не схвалено                                          О

        has not been approved

 2.4.2. Доочисний  пристрій  схвалено  відповідно до Резолюції  О

        А.444(XI)

        The process unit has been approved in accordance with

        Resolution A.444(XI)

 2.4.3. Прилад  для  вимірювання  наявності   нафти   схвалено  О

        відповідно до Резолюції A.393(X)

        The oil content meter has been approved in  accordance

        with Resolution A.393(X)

 2.5.   Максимальна пропускна спроможність системи           м3/ч

        Maximum thourghput of the system is

 2.6.   Виняток із правила 16:

        Wailer of regulatio№ 16:

 2.6.1. Вимоги  правила  16(1)  або  (2)  не застосовуються до

        судна відповідно правила 16(3)(а).

        The requirements of regulatio№ 16(1) or (2) are waived

        in respect of the ship in accordance  with  regulation

        16(3)(a).

        Судно зайнято виключно:

        The ship is engaged exclusively:

        1. в рейсах у межах особого району (особих районів):

        on voyages within special area(s):

        _____________________________________________________

        _____________________________________________________

        _____________________________________________________

        2. в  рейсах  у межах 12 морських миль від найближчого

        берега  поза  особого  району  (особих   районів)   за

        умовами:

        on voyages withi№ 12 miles of the nearest land outside

        special area(s) restricted to:

        ______________________________________________________

        ______________________________________________________

        ______________________________________________________

 2.6.2. Судно  обладнане  збірним  танком  (збірними  танками)

        загальною  місткістю  ____  м3 для зберігання на борту

        всіх нафтовмісних л’яльних вод

        The ship  is  fitted  with  holding  tank(s)  having a

        volume of ____ m3 for the total retention on board  of

        all oily bilge water

3. ЗАСОБИ  ДЛЯ  ЗБЕРІГАННЯ І ЗНИЩУВАННЯ НАФТОВИХ ЗАЛИШКІВ (ШЛАМУ)

(правило 17) MEANS FOR RETENTION AND  DISPOSAL  OF  OIL  RESIDUES

(SLUDGE) (regulatio№ 17)

 3.1. Судно обладнане слідуючими танками для нафтових залишків

      (шламу):

      The ship is provided with oil residue (sludge) tanks as

      fellows:

——————————————————————

|  Назва танку   |     Танк      |Розміщення |     Місткість     |

|      Tank      |     Tank      | Location  |       (м3)        |

|identification  |—————+————|      Volume       |

|                |   Шпангоути   | Поперечне |       (m3)        |

|                | (від) — (до)  |розміщення |                   |

|                |    Frames     |  Lateral  |                   |

|                |(from) — (to)  | Position  |                   |

|—————-+—————+————+——————-|

|———————————————+——————-|

|                                            |Загальна місткість |

|                                            |   Total volume:   |

|                                            |   _________ м3    |

|                                            |   _________m3     |

——————————————————————

 3.2.  Засоби для знищення залишків за  доповненням по  установці

       шламових танків:

       Means for the disposal of  residues  in  addition  to  the

       provisions of sludge tanks:

     3.2.1 інсинератор для опалювання нафтових залишків,        О

           продуктивність спалювання ___ м3/г

           incinerator for oil residues, capacity ____ m3/h

     3.2.2 допоміжний котел, який пристосований для спалювання  О

           нафтових залишків

           auxiliary boiler suitable for burning oil residues

     3.2.3 танк для зміщення нафтових залишків з паливом,       О

           місткість ___ м3

           tank for mixing oil residues with fuel oil,

           capacity ____ m3

     3.2.4 інші припустимі засоби:                              О

           other acceptable means:

           __________________________________________________

           __________________________________________________

           __________________________________________________

4. СТАНДАРТНЕ ЗЛИВНЕ З’ЄДНАННЯ (правило 19)

STANDARD DISCHARGE CONNECTION (regulatio№ 19)

     4.1. Судно обладнане трубопроводом  для  здачі  л’яльних   О

          вод машинного приміщення в приймальні споруди,  що

          обладнані    стандартним    зливним     з’єднанням

          відповідно до правила 19

          The ship  is  provided  with  a  pipeline  for  the

          discharge  of  residues  from  machinery  bilges to

          reception  facilities,  fitted  with   a   standard

          discharge  connection in accordance with regulation

          19

5. СУДОВИЙ   ПЛАН   НАДЗВИЧАЙНИХ   МІР  СТОСОВНО  БОРОТЬБИ  ПРОТИ

   ЗАБРУДНЕННЯ НАФТОЮ (правило 26)

   SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN (regulatio№ 26)

     5.1. На судні є судовий план надзвичайних мір  стосовно    О

          боротьби   проти  забруднення  нафтою  відповідно

          правила 26

          The ship   is   provided   with  a  shipboard  oil

          pollution  emergency  plan  in   compliance   with

          regulatio№ 26

6. ВИТЯГ

EXEMPTION

     6.1. Звільнення від виконання вимог глави II Додатка  I    О

          до Конвенції , що зазначені в пп.______

          цього Опису, допущеного Адміністрацією  відповідно

          правила 2(4)(а)

          Exemptions have been granted by the Administration

          from  the requirements of chapter II of Annex I of

          the  Convention  in  accordance  with   regulation

          2(4)(a)  on  those  items  listed under paragraphs

          _______ of this Record

7. ЕКВІВАЛЕНТИ (правило 3)

EQUIVALENTS (regulatio№ 3)

   7.1. Еквіваленти  схвалені  Адміністрацією  для  певних  вимог

         Додатка I до Конвенції , що зазначені в

         пп.________ цього Опису.

         Equivalents have been approved by the Administration for

         certain  requirements  of  Annex  I of the Convention on

         those items listed under paragraphs ________________  of

         this Record

ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, що Опис містить цілком певні у всіх відношеннях

відомості.

THIS IS TO CERTIFY that this Record io correct in all respects.

Видано у                        Issued at

__________________________      ______________________________

(місце, де видано Опис)         (place of issue of the Record)

    «___» _______________ 19__

М.П.          Інженер-інспектор Морського       ______________

I.s.          Регістру пароплавства                (підпис)

              Surveyor to the Maritime           (signature)

              Register of Shipping

                       No _______________

Додаток 3

7.1.4-1

РЕГІСТР УКРАЇНИ

Свідоцтво про визнання

    Цим засвідчується, що _______________________________________

__________________________________________________________________

визнається Регістром України, як виготівник продукції, що зазначена Додатком до цього Свідоцтва, і яка задовольняє вимогам Регістру України.

Продукція поставляється із заводськими документами, в яких має бути записано: «Відповідає вимогам регістру України. Свідоцтво про визнання N ______ дійсно до «___» ______________ 19__ р.

Свідоцтво про визнання має бути підтверджено в строк до «___»_________ 19__ р. і надалі щорічно/через кожні ______ роки*.

____________

* Непотрібне закреслити.

Умови застосування Свідоцтва про визнання установлюються Погодженням між Регістром України і підприємством.

«___» ______________ 19__ р.

М.П.                                 Регістр України

N _____________                      ___________________________

                                                (підпис)

Відмітки про підтвердження свідоцтва

На підставі результатів випробувань і освідчення дія цього Свідоцтва продовжується:

М. П. до «___»__________19__ р.

         «___»__________19__ р.      Регістр України

                                     ___________________

                                           (підпис)

М. П. до «___»__________19__ р.

         «___»__________19__ р.      Регістр України

                                     ___________________

                                           (підпис)

М. П. до «___»__________19__ р.

         «___»__________19__ р.      Регістр України

                                     ___________________

                                           (підпис)

М. П. до «___»__________19__ р.

         «___»__________19__ р.      Регістр України

                                     ___________________

                                           (підпис)

М. П. до «___»__________19__ р.

         «___»__________19__ р.      Регістр України

                                     ___________________

                                           (підпис)

М. П. до «___»__________19__ р.

         «___»__________19__ р.      Регістр України

                                     ___________________

                                           (підпис)

                                     До форм 7.1.4-1, 7.1.4-2

                            Додаток

            до Свідоцтва про визнання N ___________

——————————————————————

|Назва об’єктів нагляду  | Назва і номер технічної документації |

|                        |   і дата її схвалення і/або номер    |

|                        |               Допуску                |

|————————+—————————————|

——————————————————————

                                     Регістр України __________

                                                      (підпис)

Додаток 4

6.3.19

РЕГІСТР УКРАЇНИ

Акт N ______

освідчення підприємства

    Країна _____________________   Місто ____________________

    Підприємство-виготівник _____________________________________

                                  (назва підприємства)

    Мною, інженером-інспектором Регістру України ________________

    ____________________ від ___________ до _____________ 19_ р.

виконано освідчення указаного раніше підприємства з метою введення нагляду Регістру України і/або видачі (підтвердження) Свідоцтва про визнання.

    1. Номер і дата замовлення підприємства _____________________

    2. Об’єкт(и) нагляду ________________________________________

    3. Технічна документація до об’єктів нагляду ________________

__________________________________________________________________

        (назва, номер, дата схвалення Регістром України)

    4. Допуск Регістру України __________________________________

                               (ким видано, номер, дата видачі)

5. Система контролю якості і технологія виробництва забезпечують (не забезпечують)* необхідний рівень та стабільність якості продукції.

____________

* Непотрібне закреслити.

    6. Результати контрольних випробувань виробів _______________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Маркировка, клеймування продукції і заводська документація, що видається на неї, забезпечують (не забезпечують)* ідентифікацію об’єктів нагляду, містять (не містять)* відомості, що необхідні для їх застосування.

____________

* Непотрібне закреслити.

8. Форма нагляду, що рекомендується: нагляд інспектора, уповноважена особа, уповноважене підприємство*.

    9. Висновок. На підставі освідчення і випробувань на

__________________________________________________________________

                      (назва підприємства)

    має  бути  установлений  нагляд Регістру України і/або видано

(підтверджено)* Свідоцтво про визнання, як виробникові ___________

__________________________________________________________________

                    (назва об’єктів нагляду)

Строк наступного підтвердження Свідоцтва «___»________19__ р.

До акта додаються:

    1. Опис схеми системи контролю якості

    2. Протоколи випробувань

3.

4.

5.

                           Інженер-інспектор ___________________

                                                   (підпис)

                           Начальник інспекції _________________

                                                   (підпис)

«___»____________ 19__ р.

    Акт направлено _____________________________

Додаток 5

Методика експрес-контролю ефективності роботи суднового устаткування для очищення та знезараження стічних вод

1. Основні положення

1.1. Дана методика експрес-контролю … (у подальшому Методика) викладає прийоми спрощеної оцінки якості роботи суднового устаткування очищення та знезараження стічних вод (у подальшому — устаткування ОЗСВ).

1.2. Методика призначена для суднових механіків, які здійснюють експлуатацію устаткування ОЗСВ, і дозволяє встановити постійний контроль за роботою зазначеного суднового обладнання.

1.3. Методика може бути використана працівниками санітарно-епідеміологічної служби при виконанні попутного санітарного нагляду за роботою устаткування для очищення та знезараження суднових стічних вод.

1.4. Методика не скасовує дію положення про порядок виконання державного санітарного нагляду за судновим устаткуванням для очищення та знезараження стічних вод.

1.5. Використання Методики передбачав встановлення побічними методами постійного контролю за додержанням нормативів очищення та знезараження суднових стічних вод, обумовлених санітарними правилами для морських суден України:

    БСК5                   — не більше 50 мг/л;

    Зважені речовини       — не більше 50 мг/л;

    Колі-індекс            — не більше 1000.

2. Порядок контролю за роботою устаткування ОЗСВ

2.1. Відбір проб і оцінка ефективності устаткувань ОЗСВ різної продуктивності виконується судновими механіками.

Періодичність контролю за роботою станцій ОЗСВ залежить від їх продуктивності і повинна передбачатися:

— для станцій ОЗСВ продуктивність до 75 м 3 /доб., що встановлюються на вантажних, буксирних і допоміжних суднах — 1 раз на добу;

— для станцій ОЗСВ продуктивністю понад 75 м 3 /доб., що встановлюються на пасажирських та спеціалізованих суднах — 2 рази на добу.

Час доби для відбирання проб визначається судновим механіками в залежності від навантаження ОЗСВ і пропонується в період сталого режиму роботи устаткування.

2.2. Контрольними санітарно-гігієнічними показниками, що визначають якість очищення та знезараження стічних вод, приймаються:

— прозорість — не менше 7 см (п. 3.1);

— залишковий хлор — 1,5 — 5 мг/л (п. 3.2) при знезараженні реагентами, що містять хлор;

— залишковий озон — не менше III балів (при знезараженні озоном).

2.3. За одержанням зазначених в п. 2.2 показників з ступенем імовірності, що дорівнює 0,8, — якість очищення та знезараження стічних вод відповідає нормативам, зазначений в п. 1.5.

2.4. Одночасно з визначенням показників згідно з п. 2.2, визначаються технічні та технологічні показники, обумовлені інструкцією по експлуатації ОЗСВ (сила струменя, тиск, обсяг активного мулу та інше).

2.5. Щоденно визначається обсяг стічних вод, відпрацьованих устаткуванням ОЗСВ, за приладами, включеними у комплект устаткування, або за загальним використанням питної води на судні.

2.6. Показники, що контролюються, зазначені в п.п. 2.2 і 2.4, реєструються в «Журналі нагляду за роботою ОЗСВ» за встановленою формою.

2.7. Працівники санітарно-епідеміологічної служби, відвідуючи судна, обладнані устаткуванням ОЗСВ, перевіряють якість записів в «Журналі нагляду» і роблять у ньому відповідні позначки.

2.8. У разі відбору контрольних проб відпрацьованих устаткуванням стічних вод, наслідки хімічних та бактеріологічних досліджень також заносять до Журналу в графу «Примітки».

2.9. У разі невідповідності значень показників, що визначаються, нормативним значенням, судновий механік зобов’язаний відведення недостатньо відпрацьованих стоків припинити і відновити його тільки після усунення недоліків в роботі устаткування.

3. Порядок визначення основних показників, що контролюються

3.1. Визначення прозорості.

Прозорість обумовлена кольором та мутністю, тобто наявністю в рідині змулених речовин та розчинної органіки. Мірою прозорості в даному разі в висота стовпчика рідини в см, при якому можливо розпізнавати шрифт певного розміру і типу, надрукований на білому папері (додаток 1). Для визначення прозорості використовують скляний циліндр з плоским дном, діаметром 2,5 — 3,0 см, висотою більше 10 см. Висота літер шрифту 3,5 мм.

Досліджувану рідину збовтують і наливають у циліндр доти, доки можна розпізнавати шрифт, підкладений під циліндр на відстані 2 см від дна. Пропонується повторити визначення 2 — 3 рази, заносячи до Журналу нагляду середнє значення.

3.2. Визначення залишкового хлору: визначення слід виконувати одразу після відбору проби.

Консервування проб не допускається.

3.2.1. Йодометричний метод:

Необхідне обладнання та реактиви: конічна колба на 250 мл з шліфом (корком) — 1 шт., бюретка на 10 мл — 1 шт., шпатель (мірна ложка) — 1 шт., гіпосульфіт натрію (Na2 S2 O3) 0,01 H розчин до 10 мл, на 1 визначення 0,5 % розчин крохмаля — до 1 мл на 1 визначення, ацетатно-буферний розчин (pH = 4,5) до 10 мл на 1 визначення, йодистий калій (KI) — 1,5 на 1 визначення.

Хід визначення: 100 мл стічної води налити в колбу, добавити 10 мл ацетатно-буферного розчину, 1,5 г йодистого калію, закрити шліфом чи корком, змішати і залишити у темному місці на 5 — 7 хв. Колір проби (при наявності хлору) змінюється до жовтого. Титрувати пробу розчином гіпосульфіту натрію до зміни кольору до блідо-жовтого. Потім добавляють 1 мл розчину крохмаля, після чого проба набирає синього кольору. Пробу продовжують титрувати до повного зникнення синього кольору. Визначається кількість гіпосульфіту натрію, використаного на титрування, і виконується розрахунок за формулою:

                 a х K х 0,355 х 1000

         X = ——————————   мг/л, де:

                          V

X — кількість залишкового хлору, мг/л;

a — кількість витраченого на титрування гіпосульфіту натрію, мл;

K — поправка до нормальності гіпосульфіту натрію (додається до розчину постачальником, щойно приготований розчин має K = 1);

0,355 — вміст активного хлору, еквівалентний 1 мл 0,01 H розчину гіпосульфіту натрію;

V — обсяг проби води, що аналізується.

3.2.2. Колориметричний метод:

Необхідне обладнання та реактиви: О-толідин (CH 3 C 6 H 3 H 2) — до 1 мл на 1 визначення; колориметр-прилад, що складається в циліндру для досліджуваної води та кольорових жовтих скелець різного ступеня пофарбування.

Хід визначення: досліджувану воду наливають у циліндр, добавляють 8 — 10 крапель О-толідину і переміщують. Через 8 — 10 хвилин проба (при наявності хлору) набуває жовтого відтінку. Після цього слід підібрати подібне по кольору скло колориметру. Кожне скло за густотою кольору відповідає певній кількості хлору. Цей показник і записується.

3.2.3. Якісне визначення залишкового хлору:

Якісне визначення залишкового хлору в обробленій хлором стічній воді (перевірка наявності залишкового хлору) виконується шляхом опускання у досліджувану воду індикаторного йодкрохмального папірця. Якщо у воді міститься хлор, то індикаторний папірець набуває синього кольору.

Йодкрохмальний папір за ТУ-8-09-3409-76 виготовляє НПО «Біохімреактив».

3.3. Визначення кількості залишкового озону:

Визначення кількості залишкового озону слід виконувати безпосередньо після відбору проби. Консервування проби не дозволяться. Інтенсивність запаху очищеної води після обробки озоном визначається при температурі 20 град. та 60 град.C органолептично.

Необхідне обладнання: конічна колба на 500 мл з шліфом та корком, її декілька разів ретельно збовтують. Потім колбу відкривають і одразу визначають характер запаху. У другу колбу теж наливають 250 мл проби і прикривають корком чи годинниковим склом. Колбу підігрівають до 60 град.C, переміщуючи та струшуючи місткість, відкривають колбу і одразу визначають наявність і характер запаху.

Інтенсивність та характер запаху проби при температурі 20 град. та 60 град.C оцінюється за шестирозрядною (п’ятибальною) шкалою. Висновок відображається римським числом, характер запаху описується словесно:

Інтенсивність    Характеристика          Поява запаху

запаху в балах      запаху

     0           Ніякого запаху     Відсутність відчутного запаху

     I           Дуже слабкий       Запах погано визначається

     II          Слабкий            Запах погано визначається

     III         Помітний           Запах легко  визначається

     IV          Виразний           Запах привертає увагу

     V           Дуже сильний       Запах дуже сильний

4. Реактиви та лабораторне обладнання

4.1. У наведених вище методах досліджень зазначені обсяги реактивів, необхідних на одне визначення, тобто при щоденному одноразовому контролі на навігацію (6 місячний рейс) буде необхідно мати:

    гіпосульфіту натрію (0,01 H р-н)         — 2 літри

    розчину крохмаля (0,5 %)                 — 200 мл

    ацетатно-буферного р-ну (pH-4,5)         — 2 літри

    йодистого калію                          — 300 гр.

    О-толідину                               — 200 мл

4.2. Обладнання:

— скляний циліндр діаметром 2,5 — 3,0 — 2 шт.

      см, висотою 10 см

    — конічні колби на 250 мл                — 4 шт.

    — конічні колби на 500 мл                — 4 шт.

    — бюретки на 10 мл                       — 4 шт.

    — колориметр                             — 2 компл.

    — піпетки                                — 5 шт.

    — водяна баня                            — 1 шт.

— зразки друкарського шрифту, висотою — 3 компл.

      літер 3,5

    — йодкрохмальний папір індикаторний      — 2 компл.

Додаток 6

Перелік шкідливих рідинних речовин, що транспортуються наливом

————————————————————————————

|       Речовина         | Номер за  |    Категорія    | Залишкова концентрація (% |

|                        |  Списком  | забруднення для |         по вазі)          |

|                        |   ООН     |експлуатаційного |                           |

|                        |           |     скиду       |                           |

|                        |————+——————+—————————|

|                        |           |   (Правила 3    |  (Пункт 1   |   Пункт 7   |

|                        |           |  Додаток II)    |  Правила 5  |  Правила 5  |

|                        |           |                 |Додаток II)  |Додаток II)  |

|                        |————+——————+————-+————-|

|                        |    I      |       II        |     III     |     IV      |

|                        |           |                 |  За межами  |   В межах   |

|                        |           |                 |  особливих  |  особливих  |

|                        |           |                 |  районів    |  районів    |

|————————+————+——————+————-+————-|

|           I            |    II     |      III        |     IV      |     V       |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ацетальдегід            |   1089    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Кислота оцетова         |   1842    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ангідрид оцтової        |   1715    |       С         |             |             |

|кислоти                 |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ацетон                  |   1090    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ацетонціан водневистий  |   1541    |       А         |    0,1      |    0,05     |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ацетилхлорид            |   1717    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Акролеїн                |   1092    |       А         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Акрилова кислота        |    —      |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Акрилонітрил            |   1093    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Нітрил адипіновой       |    —      |                 |             |             |

|кислоти                 |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Алкілбензосульфонат:    |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|(ланцюг прямий)         |           |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|(ланцюг розгалужений)   |           |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Аліловий спирт          |   1098    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Хлористий аліл          |   1100    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Галун (15 %-ний         |    —      |                 |             |             |

|розчин)                 |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Аміноетилетаноламін     |    —      |                 |             |             |

|(оксиетилендіамін)      |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Аміак (28 %-ний         |   1005    |       В         |             |             |

|розчин)                 |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ізоаміловий ефір        |   1104    |       С         |             |             |

|оцтової кислоти         |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|- Ізоамілооцет          |   1104    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|- Амиловий спирт        |   1104    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Анілін                  |   1547    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Бензол                  |   1114    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Бензиловий спирт        |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Бензил хлористий        |   1738    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|- Бутиловий ефір        |   1123    |                 |             |             |

|оцтової кислоти         |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Бутиловий ефір оцтової  |   1124    |                 |             |             |

|кислоти вторинний       |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|- Бутилакрилат          |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Бутиловий ефір масляної |    —      |                 |             |             |

|кислоти                 |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Бутиленовий гліколь     |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Бутил метакриловий      |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|- Масляний альдегід     |   1129    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Масляна кислота         |    —      |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Гідроокис кальцію       |    —      |                 |             |             |

|(розчин)                |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Камфорне масло          |   1130    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Сірковуглець            |   1131    |       А         |    0,01     |   0,005     |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Чотирихлористий         |   1846    |       В         |             |             |

|вуглець                 |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Гідроокис калію         |   1814    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Хлороцтова кислота      |   1750    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Хлороформ               |   1888    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Хлоргідрин (сирий)      |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Хлоропрен               |   1991    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Хлорсульфонова кислота  |   1754    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|пара-Хлоротолуол        |    —      |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Лимонна кислота (10 —   |    —      |                 |             |             |

|25 %-ий розчин)         |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Креозот                 |   1334    |       А         |    0,1      |    0,05     |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Крезоли                 |   2076    |       А         |    0,1      |    0,05     |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Крезол технічний        |   2022    |       А         |    0,1      |    0,05     |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Кротоновий альдегід     |   1143    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Кумол                   |   1918    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Циклогексан             |   1145    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Циклогексанол           |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Циклогексанон           |   1915    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Циклогексиламін         |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|пара-Цимол              |   2046    |                 |             |             |

|(ізопропілтолуол)       |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Декагідронафталін       |   1147    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Декан                   |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Діацетоновий спирт      |   1148    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Дибензиловий ефір       |    —      |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Дихлорбензоли           |   1591    |       А         |    0,1      |    0,05     |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Дихлоретиловий ефір     |   1916    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Дихлорпропілен у суміші |   2047    |       В         |             |             |

|з діхлорпропаном        |           |                 |             |             |

|(фуміганта для грунта)  |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Діетиламін              |   1154    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Діетилбензол (суміш     |   2049    |       С         |             |             |

|ізомерів)               |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Діетиловий ефір         |   1155    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Діетилентриамін         |   2079    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Діетиленгліколь         |    —      |       С         |             |             |

|(простий моноетиловий   |           |                 |             |             |

|ефір)                   |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Діетилкето3-пентанал    |   1156    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Діізобутилен            |   2050    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Діізобутилкетон         |   1157    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Діізопропаноламін       |    —      |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Діізопропіламін         |   1158    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Діізопропіловий ефір    |   1159    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Диметиламін (4 %-ий     |   1160    |       С         |             |             |

|водний розчин)          |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Диметилетаноламін       |   2051    |       С         |             |             |

|(2-диметиламіноетанол)  |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Диметилформамід         |    —      |                 |             |             |

|(формдиметиламід)       |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|1,4 — діоксан           |   1165    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Дифеніл (дифеніловий    |    —      |                 |             |             |

|ефір) (суміш)           |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Додецилбензол           |    —      |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Епіхлоргідрин           |   2023    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|2-Етоксіетиловий ефір   |   1172    |                 |             |             |

|оцтової кислоти         |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Оцтоетиловий ефір       |   1173    |                 |             |             |

|етилацетат              |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Акриловий ефір          |   1917    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Етиловий ефір суміші    |    —      |       С         |             |             |

|метилпропілкетон з      |           |                 |             |             |

|діетилкетоном           |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Етилбензол              |   1175    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Етилциклогексан         |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Етиленхлоргідрин        |   1135    |                 |             |             |

|(2-хлор-етанол)         |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Етиленціангідрин        |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Етилендіамін            |   1604    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Бромистий етилен,       |   1605    |       В         |             |             |

|брометан                |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Хлористий етилен,       |   1184    |       В         |             |             |

|дихлоретан              |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Моноетиловий ефір       |   1171    |                 |             |             |

|етиленгліколя           |           |                 |             |             |

|(метилцелосольв,        |           |                 |             |             |

|метоксіетанол)          |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|2-етилгексид акрилат    |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|2-етилгексиновий спирт  |    —      |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Етилактат               |   1192    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|2-етил,                 |    —      |       В         |             |             |

|3-пропілакролеїн        |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Формальдегід (37 — 50   |   1198    |       С         |             |             |

|%-ий розчин)            |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Мурашина кислота        |   1779    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Фурфуриловий спирт      |    —      |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Гептанова кислота       |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Гексаметилендіамін      |   1783    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Соляна кислота,         |   1789    |                 |             |             |

|хлористоводнева         |           |                 |             |             |

|кислота                 |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Фтористоводнева         |   1790    |       В         |             |             |

|кислота, плавикова      |           |                 |             |             |

|кислота (40 %-ий водний |           |                 |             |             |

|розчин)                 |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Парекис водню (> 60%)   |   2015    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ізобутилакрилат         |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ізобутиловий спирт      |   1212    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ізобутилметакрилат      |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ізобутилальдегід        |   2045    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ізоактан                |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ізопентан               |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ізофорон                |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ізопропіламін           |   1221    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ізопропілциклогексан    |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ізопрен                 |   1218    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Молочна кислота         |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Окис мезитилу           |   1229    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Метилацетат             |   1231    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Метиламіловий спирт     |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Матилакрилат            |   1919    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Хлористий метилен       |   1593    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|2-метил-5-етил-піридин  |    —      |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Метилметакрилат         |   1247    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|2-Метилпентен           |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Альфа-Метилстирол       |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Монохлорбензол          |   1134    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Моноетаноламін          |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Моноізопропаноламін     |    —      |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Моноетилетаноламін      |    —      |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Мононітробензол         |    —      |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Моноізопропіламін       |    —      |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Морфолін                |   2054    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Нафталін (плавлений)    |   1334    |       А         |    0,1      |    0,05     |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Нафталінові кислоти     |    —      |       А         |    0,1      |    0,05     |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Азотна кислота (90 %-ий |2031/2032  |                 |             |             |

|розчин)                 |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|2-Нітропропан           |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Орто-нітротолуол        |   1664    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ноніловий спирт         |    —      |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Нонілфенол              |    —      |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|- Октанол, октаноловий  |    —      |       С         |             |             |

|спирт                   |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Олеум                   |   1831    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Щавлева кислота (10 —   |    —      |                 |             |             |

|25-ий розчин)           |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Пентахлоретан           |   1669    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Пентан                  |   1265    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Тетрахлоретилен         |   1897    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Фенол                   |   1671    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Фосфорна кислота        |   1805    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Фосфор (елементарний)   |   1338    |       А         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Фтальовий ангідрид      |    —      |       С         |             |             |

|(плавлений)             |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Бета-Пропіолатон        |    —      |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Пропіонова кислота      |   1848    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Пропіоновий ангідрид    |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Пропіоновий альдегід    |   1275    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|- Пропілацетат          |   1276    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|- Пропіловий спирт      |   1274    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|- Пропіламін            |   1277    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Піридин                 |   1282    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Чотирихлористий кремній |   1818    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Двохромовокислий        |    —      |       С         |             |             |

|натрій, боіхромат       |           |                 |             |             |

|натрію (розчин)         |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Гідрат оксиду натрію    |   1824    |       С         |             |             |

|(розчин), їдкий натр    |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Пентахлорфенолят натрію |    —      |       А         |    0,1      |    0,05     |

|(розчин)                |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Стиролмономер           |   2055    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Сірчана кислота         | 1830/1831 |                 |             |             |

|                        |   1832    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Тверді жири             |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Тетраетилсвинець        |   1649    |       А         |    0,1      |    0,05     |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Тетрагідрофуран         |   2056    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Тетрагідронафталін      |   1540    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Тетраметилбензол        |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Тетраметилсвинець       |   1649    |       А         |    0,1      |    0,05     |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Чотирихлористий титан   |   1838    |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Толуол                  |   1294    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Толуолдиїзоціанат       |   2078    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Трихлоретан             |    —      |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Трихлоретилен           |   1710    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Триетаноламін           |    —      |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Триетиламін             |   1296    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Триметилбензол          |    —      |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Тритолилфосфат          |    —      |       В         |             |             |

|(трикрезілфосфат)       |           |                 |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Живиця (деревна)        |   1299    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Вінілацетат             |   1301    |       С         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Дихлоретилен            |   1303    |       В         |             |             |

|————————+————+——————+————-+————-|

|Ксилоли (суміш          |   1307    |       С         |             |             |

|ізомерів)               |           |                 |             |             |

————————————————————————————

Додаток 7

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню при транспортуванню шкідливих рідинних речовин наливом (1973)

    (Примітка: Для  танкера-хімовозу  це  Свідоцтво  доповнюється

Свідоцтвом,  передбаченим положеннями пункту 3 Правила 13  Додатка

II до Конвенції) .

    Видане відповідно   до  положень  Міжнародної  конвенції  про

запобігання  забрудненню  з  суден  1973  р.  (  995_829   ),   за

уповноваженням Уряду _____________________________________________

                             (повна офіційна назва держави)

__________________________________________________________________

 (повне офіційне найменування компетентної особи або установи,

уповноваженої відповідно до положення Міжнародної конвенції про

            запобігання забрудненню з суден 1973 р.)

——————————————————————

|  Найменування   |  Позивні    |Порт приписки  |     Валова     |

|     судна       |             |               |   місткість    |

|——————+————-+—————+—————-|

——————————————————————

Даним засвідчується, що:

1. Судно оглянуто відповідно до положення Правила 10 Додатка II до Конвенції.

2. Оглядом визначено, що судно спроектоване, побудоване і обладнане так, щоб звести до мінімуму неконтрольований скид в море шкідливих речовин.

3. Нижчезазначені устаткування та методи погоджені Адміністрацією в зв’язку з виконанням Правила 5 Додатка II доКонвенції: ________________________ (продовження на додаткових, підписаних і датованих сторінках).

    Дане Свідоцтво  зберігає  силу  до  ______________  за  умови

проведення проміжних оглядів через проміжки часу,  які  дорівнюють

__________________________________________________________________

    Видане в ____________________________________________________

                    (місце видачі Свідоцтва)

________________ 19__ р.

      (Печатка або штамп          ______________________________

        уповноваженої            (підпис уповноваженої особи, що

     установи, що видала                видала Свідоцтво)

         Свідоцтво)

«Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань», Том 4, Частина 3, Київ, 1999 р.

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції